zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příprava vstupu České republiky do Evropské unie v oblasti životního prostředí

10.07.2000
Obecné
Příprava vstupu České republiky do Evropské unie v oblasti životního prostředí
Postup od roku 1998 do současnosti
Rok 1998 březen Na zasedání Rady Evropské unie se za účasti ministrů zahraničních věcí kandidátských zemí rozhodlo o zahájení předvstupních jednání s deseti kandidátskými zeměmi střední a východní Evropy a s Kyprem. Pro každou zemi bylo přijato tzv. Přístupové partnerství ? to určuje požadavky, které jednotlivé státy musí plnit, aby mohly být přijaty za členy Evropské unie. Vláda České republiky stanovila jako své referenční datum pro vstup do Evropské unie 1. leden 2003. říjen Na Ministerstvu životního prostředí České republiky vznikla sekce zahraničních vazeb, jejímž ředitelem a zároveň náměstkem ministra je Jiří Hlaváček. Do působnosti sekce spadá řízení a koordinace mezinárodních mnohostranných a dvoustranných aktivit resortu životního prostředí. V rámci sekce působí odbor evropské integrace, odpovědný za koordinaci, organizaci a vedení jednání s Evropskou unií, jehož ředitelem je zmocněnec ministra profesor Bedřich Moldan. Rok 1999 leden V Bruselu proběhl screening, na kterém experti z Ministerstva životního prostředí České republiky porovnávali se zástupci Evropské komise české právo s právem Evropských společenství. duben Vláda České republiky vzala na vědomí Státní politiku životního prostředí. Ta se stala závazným dokumentem pro vypracování podrobných programů v jednotlivých složkách životního prostředí. květen Vláda České republiky přijala klíčový dokument Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii, který zároveň jedním z hlavních nástrojů pro hodnocení připravenosti České republiky Evropskou unií. Dokument byl následně předán orgánům Evropské unie. Priority Národního programu jsou nedílnou součástí Státní politiky životního prostředí. červen Usnesením vlády č. 678 byl schválen Poziční dokument České republiky ke kapitole 22: Životní prostředí, který se stal podkladem pro jednání delegace České republiky o dohodě o vstupu České republiky do Evropské unie. Také tento dokument byl předán orgánům Evropské unie. V dokumentu se uvádí, že Česká republika bude schopna do referenčního data vstupu provést plnou transpozici všech předpisů Evropských společenství a vytvořit potřebné institucionální zajištění. Vzhledem k investiční náročnosti bude Česká republika nucena žádat o přechodná období v oblasti kvality vody, nakládání s odpady a v oblasti ochrany přírody. Usnesením vlády č. 677 vzala vláda České republiky na vědomí Aproximační strategii pro oblast ?Životní prostředí?. Jejím obsahem je podrobná textová a tabulková část s popisem transpozice a implementace předpisů evropské environmentální legislativy. červenec V Helsinkách proběhlo na pozvání ministryně životního prostředí Finska neformální setkání ministrů životního prostředí členských a kandidátských zemí Evropské unie, kterého se zúčastnil ministr životního prostředí České republiky Miloš Kužvart. srpen V Praze se konalo IV. plenární zasedání koordinátorů AC ? IMPEL za účasti národních koordinátorů AC-IMPEL, zástupců Evropské komise z Bruselu, členů Delegace Evropské komise v Praze a představitelů předsedající země EU ? Finska. říjen Evropská komise vydala novou Pravidelnou hodnotící zprávu České republiky před jejím plánovaným vstupem do Evropské unie. Mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Federálním ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti Spolkové republiky Německo byl uzavřen společný projekt Phare Twinning CZ 98F-01 ?Posilování institucionální a regulační kapacity v sektoru životního prostředí v České republice?. Vlastní realizací projektu pověřila ministerstva Českou inspekci životního prostředí a Bavorské státní ministerstvo místního rozvoje a environmentálních záležitostí. Ministr životního prostředí České republiky Miloš Kužvart se sešel s velvyslancem Evropské unie a vedoucím Delegace Evropské unie v České republice Ramiro Cibrianem. listopad Usnesením vlády č. 1230 vzala vláda České republiky na vědomí Investiční strategii financování požadavků na zajištění implementace legislativy Evropských společenství v oblasti Životní prostředí. Investiční strategie předpovídá alokaci finančních prostředků na splnění požadavků práva životního prostředí Evropských společenství z různých národních a mezinárodních zdrojů do roku 2005, kdy by měla být zajištěna implementace většiny předpisů Evropských společenství. Ministr životního prostředí České republiky Miloš Kužvart se spolu s dalšími ministry životního prostředí kandidátských zemí v Bruselu setkal s komisařkou Evropské unie pro životní prostředí, jadernou bezpečnost a civilní ochranu Margot Wallströmovou, která předala všem kandidátským zemím ?Návod pro implementaci environmentální legislativy Evropských společenství?. prosinec Proběhla mezivládní konference mezi Evropskou unií a Českou republikou na úrovni ministrů, na které byla otevřena pro jednání kapitola 22: Životní prostředí. Současně byla Česká republika požádána Evropskou unií prostřednictvím dokumentu ? Společná pozice Evropské unie ke kapitole 22 ? o poskytnutí dodatečných informací ve vztahu k některým předpisům Evropských společenství v této kapitole. Rok 2000 leden V Průhonicích se konalo setkání zástupců Ministerstva životního prostředí České republiky se zástupci velvyslanectví států Evropské unie. únor Ministr životního prostředí České republiky Miloš Kužvart uspořádal v budově ministerstva tiskovou konferenci na téma: ?Pokrok v resortu životního prostředí v přípravách na vstup do Evropské unie od poslední Pravidelné hodnotící zprávy Evropské komise z října 1999?. duben Ve vládě České republiky byl projednán Dodatek k Pozičnímu dokumentu České republiky ke kapitole 22: Životní prostředí. květen V Praze proběhla oficiální návštěva komisařky Evropské unie pro životní prostředí, jadernou bezpečnost a civilní ochranu Margot Wallströmové. Ministerstvo životního prostředí České republiky Adresa: Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel.: +420-2-6712 1111 fax: +420-2-6731 0308 www.env.cz Sekce zahraničních vazeb náměstek ministra a ředitel sekce JUDr, Jiří Hlaváček sekretariát: Lenka_Moravcova@env.cz odbor evropské integrace ředitel RNDr. Bedřich Moldan, CSc. sekretariát: Lenka_Moravcova@env.cz oddělení pro vyjednávání s Evropskou unií vedoucí oddělení Mgr. Jan Dusík Jan_Dusik@env.cz oddělení pro evropskou spolupráci vedoucí oddělení Ing. Michal Pastvinský Michal_Pastvinsky@env.cz odbor pro styk s veřejností ředitelka Mgr. Marta Nováková sekretariát: Hana_Podivinova@env.cz tiskové oddělení odboru pro styk s veřejností Mgr. Eva Veverková Eva_Veverkova@env.cz Zdroj: Věstník MŽP 6/2000 Převzato z Elektronické knihovny MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí