zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1999

13.10.2000
Obecné
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1999
V oblasti odpadů zůstává skládkování nejrozšířenějším způsobem zneškodňování odpadů
Ministerstvo životního prostředí zpracovává každoročně Zprávu o životním prostředí České republiky a předkládá ji ke schválení vládě a k projednání Parlamentu ČR. Tato povinnost Vyplývá z usnesení vlády č. 446/1994 a ze zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Zpráva o životním prostředí ČR v roce 1999 byla přijata na jednání vlády dne 11. října 2000. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1999 hodnotí aktuální stav životního prostředí ČR a vlivy na něj působící z hlediska silných stránek, slabých stránek, rizik a pozitivních očekávání. Zpráva dále uvádí srovnání vybraných hodnot základních indikátorů stavu životního prostředí ČR s průměrnými hodnotami členských států OECD a EU, uvádí výdaje k ochraně životního prostředí včetně jejich hodnocení z hlediska efektivnosti. Zpráva rovněž informuje o postupu realizace cílů a opatření Státní politiky životního prostředí a postupu příprav ČR na vstup do EU v této oblasti. Mezi silné stránky aktuálního stavu životního prostředí ČR patří zejména zásadní snížení znečišťování ovzduší ve všech ukazatelích, a to v rozsahu 11 až 87 % hodnot roku 1990, s výjimkou emisí z mobilních zdrojů a dále zásadní zlepšení kvality ovzduší a omezení spotřeby látek poškozujících ozónovou vrstvu Země. V oblasti ochrany vod došlo mezi roky 1990 a 1999 k dalšímu poklesu množství vypouštěných znečišťujících látek z bodových zdrojů do povrchových vod, a to u BSK5 o 84,9 %, u CHSKCr o 77,8 %, u nerozpuštěných látek o 84,1 % a u rozpuštěných anorganických solí o 37 %. Tomuto trendu odpovídá také zlepšování kvality povrchových vod ve významných tocích, na Labi, Vltavě, Moravě, Dyji a Odře, jejímž důsledkem je eliminace V. třídy čistoty vody, což je nejhorší stupeň znečištění. Pokračoval také nárůst počtu obyvatel napojených na veřejné kanalizace, v roce 1999 to bylo 74,6 % a obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejných vodovodů, v roce 1999 to bylo 86,9 %. V roce 1999 bylo rovněž dosaženo příznivých výsledků ve vytřídění nebezpečné složky komunálního odpadu. Dále byly dokončeny přípravy k vyhlášení čtvrtého Národního parku v ČR, České Švýcarsko, což bylo uskutečněno k 1. 1. 2000. K dosažení uvedených pozitivních stránek přispěly jak hospodářské vlivy, tak i vlivy technických, finančních a administrativních opatření a dobrovolné aktivity. Ke slabým stránkám aktuálního stavu životního prostředí patří zejména vysoké měrné emise hlavního skleníkového plynu, oxidu uhličitého, vzhledem k průměru EU a nedořešené odkanalizování a čištění odpadních vod v téměř 5 000 obcích, kde problémem jsou zejména obce nad 2 000 ekvivalentních obyvatel, které jsou předmětem právní úpravy ES. Zhruba 1/3 celkové délky sledovaných vodních toků, zejména menších, je dosud v kategoriích ?silně? a ?velmi silně? znečištěná voda. Některé úseky vybraných vodních toků vykazují dlouhodobě zvýšené koncentrace specifických škodlivin, a to těžkých kovů, chlorovaných látek, polychlorovaných bifenylů a polyaromatických uhlovodíků. V oblasti odpadů zůstává skládkování nejrozšířenějším způsobem zneškodňování odpadů, a to v rozsahu 35 % celkové produkce odpadů. Nadále zůstává vysoký podíl zornění zemědělské půdy. Značný podíl zemědělské půdy je významně ohrožen vodní a větrnou erozí. Rozsahem poškození lesů imisemi zůstává ČR mezi nejvíce postiženými zeměmi v Evropě. Obnova dlouhodobě negativně ovlivňovaných nebo poškozených ekosystémů probíhá v přírodě postupně a pomalu a pozitivní výsledky lze očekávat až v delším časovém horizontu. Rizika pro stav životního prostředí ČR představují mírný nárůst emisí oxidů dusíku a těkavých organických látek z mobilních zdrojů, zvyšování frekvence výskytu nadlimitních koncentrací ozonu v přízemní vrstvě atmosféry, dále mírný nárůst emisí oxidu uhličitého a rizika spojená s případným tlakem na nárůst těžby některých nerostných surovin, zejména v chráněných krajinných oblastech. Pozitivní trendy ohledně vývoje stavu životního prostředí ČR lze očekávat ve všech složkách životního prostředí a detailně jsou uvedeny v předložené Zprávě. Celkové investice na ochranu životního prostředí dosáhly v roce 1999, podle předběžných šetření ČSÚ, 24,6 mld. Kč. Významným způsobem ke zlepšení stavu životního prostředí přispěla činnost Státního fondu životního prostředí, výsledky Programu revitalizace říčních systémů, Programu péče o krajinu, Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí a činnost ostatních resortů v oblasti životního prostředí. Z mezinárodního srovnání indikátorů stavu a vývoje životního prostředí ČR vyplývá, že v průběhu 90. let byly odstraněny řádové rozdíly mezi hodnotami hlavních ukazatelů pro ČR a státy EU a OECD. Například u emisí oxidu siřičitého nebo u podílu obyvatel připojených na kanalizace s následným čištěním odpadních vod, dosahuje ČR dokonce lepších výsledků. Zpráva, v části týkající se realizace cílů a opatření Státní politiky životního prostředí, uvádí souhrn legislativních aktivit ukončených, probíhajících a započatých v roce 1999 včetně stavu přípravy koncepčních dokumentů a výsledků v oblasti mezinárodních vztahů. Mimořádnou pozornost věnuje Zpráva postupu příprav na vstup ČR do EU. Zdroj: Tiskové zprávy MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí