Úterý, 16. dubna 2024

Koordinace programu ISPA v ČR

Počet pracovníků zabývajících se ISPA v ČR byl na začátku programu podceněn
Koordinace programu ISPA v ČR
Česká republika se připravuje na fungování Kohezního fondu v rámci nástroje ISPA. Jde o velice důležitý nástroj, protože životní prostředí a doprava patří mezi hlavní priority ČR. ČR považuje program ISPA za příležitost se naučit nezbytné procedury pro příjem a řízení pomoci EU. Je si vědoma, že nástroj ISPA nemůže sloužit k vyřešení investičních potřeb v oblasti životního prostředí a dopravy. Pokud jde o rozdělení odpovědností v procesu přípravy na vstup do Evropské unie (EU), Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) je zodpovědné za celkovou přípravu ČR na vstup do EU ve všech oblastech. V usnesení vlády č. 275 z března 2000 vláda přijala základní principy pro koordinaci využívání prostředků pomoci Evropského společenství (Phare, ISPA, SAPARD) v České republice. Ministerstvo financí (MF) je národním koordinátorem pro veškerou zahraniční pomoc, z níž pomoc EU zaujímá zásadní postavení. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je koordinátorem předvstupních nástrojů v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti, včetně ISPA. V programu ISPA poslední dvě jmenovaná ministerstva (MMR, MF) spolupracují se dvěma sektorovými ministerstvy ? Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Ministerstvem dopravy a spojů (MDS), která jsou zodpovědná za přípravu programu ve svém sektoru. Aby se zajistila správná koordinace mezi ministerstvy, byl v září 1999 ustaven Koordinační výbor ISPA (KV ISPA). Činnost výboru se řídí dohodou, kterou podepsala zúčastněná ministerstva. KV ISPA je řídicím orgánem pro program ISPA, předsedá mu MMR. Schvaluje žádosti odesílané do Bruselu, zajišťuje fázi programování, implementaci, monitoring v obou sektorech. Předpokládalo se, že KV ISPA bude později transformován do Monitorovacího výboru ISPA, ale členové výboru se dohodli, že bude užitečnější tuto strukturu zachovat vzhledem k její větší operativnosti. Monitorovací výbor bude dle nařízení ISPA ustaven v návaznosti na začátek realizace projektů. Všechna zúčastněná ministerstva mají v KV ISPA zástupce. Zástupci MDS a MŽP jsou předsedové pracovních skupin ISPA Doprava a Životní prostředí, které byly na ministerstvech ustaveny v srpnu a září 1999. Dle usnesení vlády z března 2000 byl KV ISPA rozšířen o zástupce MZV a Ministerstva zemědělství, které má určité pravomoci v oblasti vod. Ve fázi programování bylo nutné vypracovat Národní strategické dokumenty ISPA pro oba sektory. Tyto strategie byly odeslány v prosinci 1999 na DG Regio. Strategie také zahrnovaly seznam projektů, které připadají v úvahu pro kofinancování z ISPA. Jakmile ČR obdržela (téměř po půl roce) komentář EK ke strategiím, byly obě upraveny. Strategie pro oblast dopravy byla již přijata Řídicím výborem ISPA (v červenci 2000). Detaily o strategii pro oblast životního prostředí sdělí následující řečník. Ke konci srpna 2000 bylo DG Regio pro Českou republiku registrováno celkem osm žádostí pro oblast dopravy (pět železničních a tři silniční - všechny pro multimodální koridory IV a VI) a tři žádosti v oblasti ŽP. Z mnoha důvodů, především kvůli zdržení celého ISPA programu, nejsou některé žádosti z oblasti dopravy nyní relevantní. Pomocí Phare programu LSIF (Large Scale Infrastructure Facility) byly finalizovány čtyři žádosti v dopravě a čtyři v ŽP. Všechny čtyři dopravní projekty a dva ze životního prostředí budou připraveny na schválení na říjnovém zasedání Řídicího výboru ISPA. Detaily o oblasti životním prostředí budou opět následovat. Během první fáze ISPA programu získalo naše ministerstvo jako koordinátor mnoho zkušeností. Je skutečností, že v obou sektorech je poměrně odlišná situace. V životním prostředí existuje více hráčů ? státní správa, vytváří se regionální správa, města ? a projekty jsou více lokálně zaměřeny než v dopravě. Také úroveň znalostí v dopravě je vyšší, protože jde o centralizovanější sektor, projekty vycházejí z velkých železničních a silničních organizací, kde jsou nezbytné projekty známy léta a lidé mají zkušenosti s podobnými projekty v rámci Phare. Ačkoliv se na české straně objevilo mnoho problémů, které byly způsobeny v mnohém nezkušeností, problémy se objevily i na straně Komise. Počet pracovníků zabývajících se ISPA v ČR byl na začátku programu podceněn, mnoho důležitých dokumentů stále není ve finální verzi. Všechny tyto důvody způsobily, že program ISPA je zpožděn, ale nyní se zdá, že se problémy postupně vyřeší a v blízké budoucnosti budou projekty zahájeny. PaedDr. Jiří Durčok, pověřený výkonem funkce 1. náměstka ministra pro místní rozvoj, ředitel sekce pro regionální politiku, evropskou integraci a cestovní ruch Zdroj: Zpravodaj MŽP 10/2000, Elektronická knihovna MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů