Úterý, 5. prosince 2023

Dekontaminace rizikových výluhových vod

v současné době ve stadiu dokončování
Dekontaminace rizikových výluhových vod
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. Pardubice nabízí projekty ke zlepšení zdraví občanů a ochraně životního prostředí. Podporuje je i Ministesrstvo průmyslu a obchodu v rámci programů výzkumu a vývoje. Tento ústav založený právě před 50 lety má značné zkušenosti ve výzkumu laboratorních syntéz a technologií organických chemikálií i ve sledování jejich toxicity. Za dlouhá leta existence přinesl výzkum tohoto ústavu nové technologické postupy pro řadu procesů, např. alkylaci, fosgenaci, nitraci, katalytickou hydrogenaci, hydrolýzu, esterifikaci aminaci, oxidaci, halogenaci, destilaci, krystalizaci a řady dalších. To znamená, že v řadě provozů českých chemických firem fungují technologie vyvinuté ve VÚOS, případně zařízení, zde vyrobená. Kompletace těchto chemických či fyzikálních postupů byla doprovázena vývojem příslušných reaktorů, zásobníků, míchaček a zařízení pro tepelný přenos. Řada organických barviv, pigmentů, optických zjasňujících prostředků, čistých chemikálií, pesticidů, či UV stabilizátorů pochází z výzkumu VÚOS. V uplynulém období se k uvedeným chemickým procesům postupně stále více zařazují výzkumné práce z oblasti toxikologie, kontaminace ovzduší, vod a půdy, hodnocení vlivu chemické produkce na životní prostředí i specializované analytické metody, dotýkající se většiny jmenovaných oblastí. V rámci projektu podporovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu pod názvem Dekontaminace rizikových výluhových vod pro remediaci ekologických zátěží se řeší výzkum čištění obtížně likvidovatelných vod ze skládek chemických odpadů, které jsou rizikové zejména pro obsah těžkých kovů a persistentní znečištění organickými látkami. Projekt navazuje na záměr Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) řešit remediaci starých zátěží. V rámci tohoto projektu bude výzkum ukončen referenční technologií založenou na membránových separacích. Koncepce projektu vychází z vybudování pevné nepropustné bariéry, tzv. milánské stěny mezi odpadovým složištěm a řekou, odtěžení a likvidace pevných odpadů z nezabezpečené skládky a uložení nezničitelných odpadů na zabezpečenou skládku. Průsakové vody budou odčerpávány a rozděleny podle chemického složení na vody, které není třeba čistit, na vody, čištěné v biologické čističce a na vody, které je třeba čistit fyzikálně-chemickými postupy. Hlavní důraz je kladen na tlakově hnané membránové procesy, které jsou vzhledem k desítkám referencí v EU považovány za perspektivní na rozdíl od energeticky náročných odpařovacích nebo spalovacích metod, neúčinných elektrodialýz či investičně drahých oxidačních postupů. Laboratorní výzkum likvidace průsakových vod je ověřován pomocí reverzní osmózy včetně předúprav, jako jsou stripování vzduchem, adsorpce na aktivním uhlí, filtrace, chemické srážení. Filtrace je ověřována na tzv. statické cele, která umožňuje otestování jednostupňové nanofiltrace, za níž následuje další stupeň reverzní osmózy, z něhož vytéká permeát, splňující již předepsané hygienické požadavky. Na základě laboratorního výzkumu byla navržena čtvrtprovozní vsádková aparatura na zpracování 1 m3 průsakových vod. U vybraných pokusů se filtrát získává mikrofiltrací na mikroporézních dutých vláknech. Dále jsou sledovány možnosti odstraňování zanášení membrán nerozpustnými anorganickými solemi, zejména vápencem a sádrou a na omezení zanášení membrán okyselením nebo antiskalanty, tedy polyelektrolyty. Ze čtvrprovozních experimentů vyplynul návrh na kontinualizaci procesu, který je v současné době ve stadiu dokončování. Dosažené výsledky laboratorních a čtvrtprovozních vsádkových a dosud provedených kontinuálních experimentů ukazují, že pomocí dvoustupňové reverzní osmózy bude možno znečištěné průsakové vody vyčistit tak, aby splňovaly hygienické požadavky pro vypouštění do vodního recipientu. V dalším období bude probíhat poloprovozní ověřování v o.z. Syntesia a v případě úspěšného vyřešení by bylo možno uvažovat o využití v řadě lokalit EU. Dosavadní erudovanost a zkušenosti VÚOS dávají určitou záruku, že pomoc Ministerstva průmyslu a obchodu byla poskytnuta projektu s velkým významem pro životní prostředí, jehož vyřešení je nadějné pro použití kontaminovaných skládek chemických odpadů. Ing. ALEŠ KOUDELÁK Zdroj: TT
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů