12. zasedání Komise pro udržitelný rozvoj v New Yorku

Ve dnech 14. - 30. dubna 2004 proběhlo v New Yorku již 12. setkání Komise OSN pro udržitelný rozvoj.
4. června 2004

Obecné

12. zasedání Komise pro udržitelný rozvoj v New Yorku

O vzniku a minulosti Komise pro udržitelný rozvoj

Každoroční zasedání jsou výsledkem \"Konference o životním prostředí a rozvoji\" (United Nations Conference on Environment and Development - UNCED), která se konala v roce 1992 v brazilském Riu de Janeiro. Jejím cílem bylo dosáhnout změny v řešení nejaktuálnějších problémů životního prostředí. Nejvýznanmnějšími výsledky této konference byl podpis Rámcové úmluvy o změně klimatu, Konvence o biodiverzitě, schválení deklarace z Ria a přijetí Agendy 21, což je plán pro dosažení udržitelného rozvoje v 21. století.

Komise pro udržitelný rozvoj (Comission for Sustainable Development) vznikla v rámci OSN v roce 1992. Jejím posláním bylo zajistit efektivní naplnění závěrů konference UNCED konané v Riu a sledování dodržování přijatých dohod na lokální, národní, regionální i mezinárodní úrovni. Komise pro udržitelný rozvoj je funkční komisí Ekonomické a sociální rady OSN (UN Economic and Social Council - ECOSOC), která má 53 členů. V roce 1997 se konal Summit Země, na kterém byl přijat dokument \"Program pro další naplňování Agendy 21\", který Komise pro udržitelný rozvoj připravila. V roce 2002 se konal další Summit Země (nazvaný World Summit on Sustainable Development - WSSD), tentokrát v jihoafrickém Johannesburgu, kde se hodnotily pokroky dosažené v oblasti udržitelného rozvoje za uplynulých deset let.

O fungování Komise

Na loňském, jedenáctém, setkání Komise byl vytvořen pracovní plán Komise a to na období let 2003 - 2017. Práce je v plánu rozčleněna na sedm dvouletých cyklů. Každý cyklus bude zaměřen na vybranou problémovou oblast. První rok cyklu se nazývá rok \"analytický\" (review year), kdy se hodnotí pokroky v naplňování udržitelného rozvoje (Agendy 21, programu pro další naplňování Agendy 21 a johannesburgského Implementačního plánu). V tomto roce by měly být odhaleny a formulovány problémy a překážky celého procesu tak, aby bylo možné je v následujím roce řešit. Druhý rok cyklu se nazývá rok \"politický\" (policy year). V tomto roce se řeší překonávání zjištěných překážek v naplňování předsevzatých cílů, rozhoduje se o tempu jejich realizace, rozeběhnutí dalších akcí, atd. První takový cyklus probíhá v období 2004/05 a následující zasedání, CSD-13, bude setkáním ve jménu \"politiky\" (tzv. Policy Session).

Pro jednotlivé dvouleté cykly počínaje CSD-12 v roce 2004 jsou určena následující projednávaná témata:

2004/2005 - voda a sanitární služby, lidská sídla
2006/2007 - energie pro udržitelný rozvoj, průmyslový rozvoj, ovzduší, změna klimatu
2008/2009 - zemědělství, rozvoj venkovských oblastí, půda, sucho a desertifikace, Afrika
2010/2011 – doprava, chemické látky, odpadové hospodářství, důlní činnost, desetiletý rámcový program udržitelných vzorců spotřeby a výroby
2012/2013 – lesy, biologická rozmanitost, biotechnologie, turistika, hory
2014/2015 – oceány a moře, mořské zdroje, malé ostrovní rozvojové státy, zvládání katastrof
2016/2017 – vyhodnocení plnění Agendy 21 a Implementačního plánu WSSD


Letošní 12. zasedání - jeho cíle a výsledky

První tři dny zasedání CSD-12 (14. - 16. 4.) byly přípravným setkáním pro zhodnocení desetiletého období Barbadoského akčního programu pro udržitelný rozvoj malých rozvíjejících se ostrovních států (Barbados Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States - SIDS).

Následující dva týdny (19.- 30. 4.) probíhaly zcela ve znamení \"CSD-12 Review Session\", kde byly zhodnocovány pokroky v naplňování Agendy 21 za uplynulý rok a johannesbugského Implementačního plánu, kde se účastníci pokusili identifikovat úspěchy a překážky jeho naplňování v oblasti: vody, sanitárních služeb a lidských sídel. Regionální komise OSN prezentovaly stav naplňování udržitelného rozvoje v území své působnosti a Klíčové skupiny (Major Groups) prezentovaly svůj podíl na této implementaci. Konference se zůčastnilo také přibližně sto ministrů z nejrůznějších zemí. Ti pronesli své proslovy ke generálnímu tajemníkovi OSN Kofi Annanovi v posledních dvou dnech zasedání.

Jedním z hlavních cílů setkání bylo podpoření iniciativ, které by spojovaly vlády, nevládní organizace, pobočky OSN a soukromý sektor a přivedly je ke vzájemné spolupráci. Všichni účastníci zasedání měli možnost zapojit se kromě hlavního programu i do různých vedlejších akcí, jako byla školení, diskuse a semináře. Na setkání byly také předvedeny nejrůznější inovativní přístupy ke spolupráci a každý účastník měl příležitost navázat nové vztahy a tyto přístupy uplatnit nebo zíkat informace o možných příležitostech.


A takhle vypadalo zasedání Klíčových skupin (Major Groups)...
\"\"

Závěrečná zpráva

Hlavním výstupem zasedání je Zpráva, ve které předseda Komise, Borge Brende, zhodnotil překážky, omezení a nejlepší postupy v naplňování Agendy 21, Programu pro další implementaci Agendy 21 a johannesburgského Implementačního plánu. Důležitým výstupem jsou také již zmíněné diskuse a aktivity v rámci tzv. Learning Centre, kde se pořádají výukové programy s cílem usnadnit zúčastněným naplňování udržitelného rozvoje, a tzv. Partnership Fair, zaměřené na usnadnění spolupráce a partnerství, využití dovedností a předávání vlastních zkušeností.

V závěrečné Zprávě předseda Komise Borge Brende zhodnotil zasedání CSD-12 jako úspěšné. Jeho výsledkem je podle něj vyjasnění pohledu na pokroky v naplňování cílů ve vytyčených problémových oblastech, ministři měli možnost porovnat změny, rozpoznat další problémy a překážky při neformálních diskusích. Zároveň se během zasedání účastníci shodli na cílech, záměrech a způsobech řešení problémů v oblasti vod, zdraví a lidských obydlí. Závěrečná Zpráva má dvě části: první část je věnována závěrům z diskusí a akcí, které se konaly v oficiální části programu zasedání. Jedná se o témata: meziagenturní spolupráce a koordinace, národní zpravodajství, indikátory, partnerství a interaktivní diskuse s Klíčovými skupinami (Major Groups). Druhá část je o diskusích, které probíhaly mezi vysokými státními funkcionáři a obsahuje tato témata: dosahování záměrů, vytváření životního prostředí, spravování, financování, budování kapacity, voda, zdroje pitné vody, sanitární služby, lidská sídla, reakce na problémy a hledání jejich řešení. Borge Brende se v závěrečné Zprávě věnoval také výzvě k účastníkům zasedání. Zmínil především nutnost usnadňování politických diskusí v období dalšího roku cyklu (policy year) při postupování v řešení problematických oblastí vody, zdraví a lidských obydlí.

Konkrétně se jednalo o výzvu k těmto aktivitám:

 • mobilizace zdrojů na všech úrovních, veřejných i soukromých
 • integrace vody, sanitárních služeb a lidských sídel do Národních strategií udržitelného rozvoje a Strategie pro snižování chudoby (Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP), zajištění těchto procesů na národní úrovni a monitorování jejich implementace
 • posílení správy na všech úrovních
 • zlepšení mezinárodní a mezisektorové koordinace v národních vládách, nadací a mezinárodních organizací
 • posouzení role partnerství v mobilizování dodatečných zdrojů, povzbuzení partnerství, které přispěje k národním potřebám
 • budování kapacity v oblasti vody, sanitárních služeb, lidských sídel a rozvoj rozvojových zemí s finanční a technickou podporou od vyspělých zemí
 • rozšiřování znalostí a zkušeností, především v levných a místně přizpůsobených přístupech a technologiích
 • posílení monitorovacích a shromažďovacích a informačních mechanizmů na všech úrovních
 • adresování zvláštní pomoci Africe, SIDS a dalším rozvojovým zemím
 • zlepšení postavení žen a posílení jejich role v plánování, rozhodování a managementu
 • urychlení naplňování závazků, které se mají promítnout do Integrovaného nakládání s vodními zdroji (Integrated Water Ressource Management - IWRM) a plánování efektivního využití vody do r. 2005, zaměření se na ekonomický rozvoj, snížení chudoby, služby životního prostředí a udržitelnou produkci a spotřebu
 • přiznání větší důležitosti zdraví a hygieně, vymýcení chudoby a udržitelnému rozvoji
 • zaměření se na městské plánování a využití půdy zatížené urbanizací, zajištění participace místních samospráv a veřejnosti v těchto procesech
 • sloučení neformálních obydlí s městskou a globální ekonomikou, vytváření pracovních míst a podpora podnikání chudých

Některé zajímavé odkazy (v angličtině):
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů