zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2003

29.11.2004
Obecné
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2003
Zpráva podává stručný souhrnný přehled situace v následujících oblastech: stav jednotlivých složek ŽP , vlivy hlavních hospodářských sektorů na ŽP , stav prvků aktivní péče o ŽP , mezinárodní a evropský kontext ochrany ŽP.

„Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2003“ podává stručný souhrnný přehled situace v následujících oblastech:

  • stav jednotlivých složek životního prostředí ČR (klimatický systém a ozonová vrstva Země, ovzduší, vody, půda, les, krajina, příroda a biologická rozmanitost, odpady a obaly, chemické látky a přípravky, geneticky modifikované organismy a produkty z nich, hluk a antropogenní rizika) z hlediska silných a slabých stránek, rizik a pozitivních očekávání/příležitostí;
  • vlivy hlavních hospodářských sektorů na životní prostředí ČR (těžba surovin, energetika, průmysl, doprava, zemědělství, sektor služeb a turistický ruch) z hlediska pozitivních a negativních vlivů, rizik a pozitivních očekávání/příležitostí;
  • stav prvků aktivní péče o životní prostředí ČR (legislativa, koncepce a programy, prosazování požadavků, preventivní opatření, veřejné a soukromé výdaje, podpůrné programy k ochraně životního prostředí a dobrovolné aktivity);
  • mezinárodní a evropský kontext ochrany životního prostředí ČR (příprava na vstup do Evropské unie, mezinárodní spolupráce, mezinárodní srovnání).

Základním časovým rozměrem „Zprávy o životním prostředí České republiky v roce 2003“ je rok 2003, v některých případech jsou však uvedena data pouze za rok 2002, neboť novější údaje jsou z věcných důvodů dostupné až se značnou časovou prodlevou (energetika, emise skleníkových plynů a investice k ochraně životního prostředí). Rizika a pozitivní očekávání a příležitosti jsou posuzovány v základním horizontu roku 2010. V oblasti péče o životní prostředí jsou pak uvedeny informace dostupné k 30. 6. 2004 tak, aby tato zpráva poskytla co nejaktuálnější obraz situace.

Podrobné vyhodnocení stavu životního prostředí v jednotlivých krajích ČR je uvedeno v samostatných zprávách „Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky v roce 2003“, které, počínaje rokem 2000, MŽP každoročně zveřejňuje a které i věcně navazují na publikace „Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze“, vydávané v letech 1995–1999.

V Komentáři ke Zprávě o životním prostředí České republiky v roce 2003 jsou uvedeny podrobné údaje o stavu jednotlivých složek životního prostředí ČR a o hlavních příčinách jeho změn.

1. ÚVOD

2. ANALÝZA VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

3. VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

5. MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÝ KONTEXT

6. ZÁVĚR

OBSAH
I. ÚVOD
II. SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
II.1 Ovzduší a klima

Současná situace a vývoj
   Emise znečišťujících látek
   Emise těžkých kovů a perzistentních organických látek
   Emise plynů ovlivňujících klimatický systém Země
   Imisní situace
   Stav ozonosféry (stratosférický ozon) a plnění Montrealského protokolu
Plnění opatření a cílů Státní politiky životního prostředí České republiky
Efektivnost vynaložených finančních prostředků
Stav a výsledky aproximace práva ES

II.2 Voda

Současná situace a vývoj
   Kvantitativní údaje
   Znečišťování vody
   Jakost povrchových vod
   Jakost podzemních vod
Voda a povodně, četnost povodní, vliv na životní prostředí
Hodnocení „sucha“ v roce 2003 na území ČR
Plnění opatření a cílů Státní politiky životního prostředí ČR, prioritní problémy
Stav a výsledky aproximace stávající legislativy s legislativou ES

II.3 Půda

Současná situace a vývoj
   Bilance půdy
   Rizikové prvky v zemědělských půdách
   Organické polutanty v zemědělských půdách
   Vstupy do půdy
   Eroze půd a protierozní ochrana
   Rekultivace půd
Plnění záměrů Státní politiky životního prostředí ČR
Prioritní problémy
Vynaložené finanční prostředky a efektivnost
Aproximace stávající legislativy s legislativou ES

II.4 Horninové prostředí a nerostné zdroje

Vliv těžby uhlí na životní prostředí
   Černé uhlí
   Hnědé uhlí a lignit
Vliv těžby a zpracování uranových rud
Vliv těžby nerudních a stavebních surovin
Těžba v chráněných územích přírody
Sesuvná a poddolovaná území
Plnění opatření a cílů Státní politiky životního prostředí, prioritní problémy, současný vývoj institucionálních, normativních a ekonomických nástrojů
Stav a výsledky aproximace stávající legislativy s legislativou ES

III. PŘÍRODA
III.1 Příroda a krajina

Obecná ochrana přírody
   Stav přírody a krajiny a vývojové trendy
   Ochrana krajinného rázu (přírodní parky)
   Dřeviny rostoucí mimo les
   Významné krajinné prvky
   Územní systémy ekologické stability
   Program tvorby a ochrany krajiny

III.2 Zvláště chráněné části přírody

Velkoplošná zvláště chráněná území
   Chráněné krajinné oblasti
Maloplošná zvláště chráněná území
Institucionální zabezpečení zvláště chráněných území
Péče o zvláště chráněná území
   Ochrana pozemků v chráněných územích
Péče o zvláště chráněné druhy
Volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny
Plnění opatření a cílů Státní politiky životního prostředí ČR
Mezinárodní závazky v ochraně přírody
   Celosvětová ochrana biodiverzity a ČR
   Mezinárodní ochrana biodiverzity v Evropě a ČR

III.3 Les

   Vývoj výměr lesní půdy
   Členění lesů podle jejich funkčního využívání
   Obnova lesa
   Zdravotní stav lesa a vývoj nahodilých těžeb
   Lesy ve zvláště chráněných územích
Výsledky plnění opatření a cílů Státní politiky životního prostředí, prioritní problémy, současný vývoj normativních, ekonomických a institucionálních nástrojů, efektivnost vynaložených prostředků

IV. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EKONOMIKA
IV.1 Vliv hospodářských odvětví na životní prostředí

Energetika
   Hlavní aktivity v roce 2003, které se dotýkají oblasti životního prostředí
   Omezování negativního vlivu energetiky na životní prostředí
Zpracovatelský průmysl
   Oblast ochrany vod
   Oblast ochrany ovzduší
Těžba surovin
Doprava
Zemědělství
Dobrovolné nástroje průmyslové sféry
   Environmentální systémy řízení – programy EMS/EMAS
Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)
   Legislativní rámec
   Počet zařízení
   Situace na krajských úřadech
   Informační systém o IPPC
Výsledky posuzování vlivů staveb, činností, technologií a koncepcí na životní prostředí (EIA/SEA)
   Oznámení staveb k zajištění procesu EIA
   Posuzování koncepcí
   Předstrukturální fondy EU
   Stav a výsledky aproximace stávající legislativy s legislativou ES

IV.2 Odpadové hospodářství

Současná situace a vývoj
Produkce odpadů v jednotlivých kategoriích
Nakládání s odpady
Nakládání s nebezpečnými odpady
Nakládání s komunálními odpady
Dovoz a vývoz odpadů
Obaly a odpady z obalů
Plánování v oblasti odpadového hospodářství
Plány odpadového hospodářství krajů
Plnění opatření a cílů Státní politiky životního prostředí ČR, prioritní problémy, současný vývoj normativních a institucionálních nástrojů
Stav a výsledky aproximace stávající legislativy ČR s legislativou ES

IV.3 Staré zátěže v životním prostředí

Odstraňování škod v rámci procesu privatizace
Odstraňování škod způsobených Sovětskou armádou
Staré ekologické zátěže řešené dle odst. 4 § 42 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Staré ekologické zátěže řešené na základě usnesení vlády
Problematika tzv. brownfields
Výsledky plnění opatření a cílů Státní politiky životního prostředí, aktuální prioritní problémy
Současný vývoj normativních, ekonomických a institucionálních nástrojů
Efektivnost vynaložených prostředků
Stav a výsledky aproximace stávající legislativy s legislativou ES

IV.4 Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí

Výdaje na ochranu životního prostředí a způsoby financování
Výsledky činnosti Státního fondu životního prostředí ČR
Efektivnost vynaložených finančních prostředků
Přehled hlavních ekonomických nástrojů a jejich změn

IV.5 Činnost České inspekce životního prostředí

Hlavní údaje o činnosti
Hlavní věcné trendy
   Ochrana ovzduší
   Ochrana vod
   Odpadové hospodářství a nakládání s chemickými látkami
   Nakládání s chemickými látkami a přípravky
   Ochrana přírody a krajiny
   Ochrana lesa
Prevence a řešení havárií
Mezinárodní spolupráce

V. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SPOLEČNOST
V.1 Environmentální rizika

Chemické látky
Geneticky modifikované organismy
Prevence závažných havárií
Stav a výsledky aproximace stávající legislativy s legislativou ES

V.2 Životní prostředí a lidské zdraví

Kvalita ovzduší ve městech
Kvalita pitné vody
Hluk z venkovního prostředí
Toxické látky a stopové prvky v poživatinách
Půda v městských aglomeracích
Neionizující elektromagnetická pole a záření
Radiační situace
Radonové riziko

V.3 Výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí
V.4 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
V.5 Podpora nestátních neziskových organizací a místní Agenda 21

VI. INDIKÁTORY STAVU A VÝVOJE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Mezinárodní srovnání indikátorů

VII. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Příprava ČR na vstup do EU – programy předvstupní pomoci EU
   Phare
Mnohostranná mezinárodní spolupráce
   Program OSN pro životní prostředí (UNEP)
   Další významné mnohostranné environmentální úmluvy OSN
   Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD)
   Evropská hospodářská komise (EHK OSN)
   Program OSN pro rozvoj (UNDP)
   Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
   Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
   Světový svaz ochrany přírody (IUCN)
   Rada Evropy
   Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
   Visegrádská skupina
   Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)
   Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD)
   Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpz)
Dvoustranná mezinárodní spolupráce
Mezinárodní projekty a programy
   Zahraniční rozvojová pomoc ČR
   Světová banka

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí