Sobota, 26. listopadu 2022

Povinná měření hluku

Legislativa EU věnuje problematice hluku ve všech oblastech již řadu let zvýšenou pozornost, což se týká i hluku strojních zařízení.
18. května 2009
Povinná měření hluku
Obrovská množina různorodých strojních zařízení má stanovené požadavky na hluk v několika obecných rovinách, formulované v několika legislativních dokumentech.

Požadavky na hluk u strojního zařízení lze dělit na:

 • hluk na místě obsluhy (tj. hladina akustického tlaku A, kterým je zatěžována obsluha stroje při práci);
 • akustický výkon (tj. hluk, který je emitován strojem do okolí při práci a tím zatěžuje okolní prostředí stroje),

 • hluk akustického výstražného zařízení (tj. maximální hladina akustického tlaku A výstražného zařízení z hlediska působení na osoby v nebezpečném okolí stroje a z hlediska působení na vlastní obsluhu);
 • hladina vnějšího hluku motorových vozidel (tj. maximální hladina akustického tlaku A emitovaná strojem do okolí z hlediska požadavků provozu na pozemních komunikacích – samozřejmě pouze u strojů k tomuto provozu určených a pro tyto účely schvalovaných).
  Výše uvedené požadavky na hluk strojního zařízení jsou formulovány ve více legislativních dokumentech; z nich nejvýznamnější (z hlediska požadavků na hluk jsou:
 • směrnice 98/37/ES „strojní zařízení“, kde jsou stanoveny požadavky na hluk na místě obsluhy. Zde je nutno uvést. že již vydaná nová směrnice 2006/42/ES, která s účinností od 29.12.2009 nahradí stávající strojní směrnici, mění požadavek na současné uvádění akustického výkonu v návodu k použití při hluku na místě obsluhy vyšším jak 85 dB a snižuje tuto hodnotu na 80 dB.. V české legislativě je ekvivalentem těchto směrnic nařízení vlády (NV) č. 24/2003 Sb., resp. NV č. 176/2008 Sb.;
 • směrnice 2000/14/ES (emise hluku zařízení určených k použití ve venkovním prostoru), která stanovuje jak vybraná strojní zařízení, tak i jednotlivé limity hluku a metody měření a výpočtu tzv. „garantované hladiny akustického výkonu“. Tato směrnice požaduje u vybraných strojních zařízení i povinnou účast notifikované osoby (NB) v procesu posuzování shody. V české legislativě je ekvivalentem této směrnice NV č. 9/2002 Sb.;
 • směrnice 86/594/EHS (hluk šířený vzduchem vyzařovaný domácími spotřebiči). V české legislativě je ekvivalentem této směrnice také NV č. 9/2002 Sb. Spotřebiče pro domácnost mohou být uváděny na trh pouze tehdy, pokud výrobce nebo dovozce uvede v návodu k používání přiloženém ke spotřebiči nebo v záručním listu, popř. na energetickém štítku, údaj s uvedením hladiny akustického výkonu. Spotřebičem pro domácnost se podle definice rozumí vysavač prachu, myčka nádobí, pračka, odstředivka, akumulační pokojové topidlo, sušička prádla, ventilátor a mikrovlnná trouba, pokud jsou určené pro použití v domácnosti.

Z uvedených předpisů je z hlediska hluku nejvýznamnější směrnice 2000/14/ES, která si zaslouží uvést několik základních údajů. Lze na ní (a na následných a připravovaných změnách) také demonstrovat trvající tlak EU na zpřísňování požadavků na hluk.

Okruh stanovených výrobků
Směrnice 2000/14/ES stanovuje požadavky pro 57 druhů výrobků a zařízení, jež dělí do dvou základních skupin:

1. zařízení, na která se vztahují nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou strojní zařízení uvedená v článku 12. Výrobce, zplnomocněný zástupce výrobce nebo dovozce zajišťuje posouzení shody s požadavky směrnice za povinné účasti NB, označuje zařízení údajem o garantované hladině akustického výkonu a vydává ES prohlášení o shodě s identifikací příslušné NB.
Jedná se o následující zařízení:

 • stavební výtahy na dopravu materiálu poháněné spalovacím motorem;
 • stroje na zhutňování: vibrační válce nebo válce bez vibrace, vibrační desky a vibrační pěchy;
 • kompresory;
 • ruční bourací a sbíjecí kladiva;
 • stavební vrátky poháněné spalovacím motorem;
 • dozery;
 • dampry;
 • hydraulická rýpadla nebo lanová lopatová rýpadla;
 • rýpadla-nakladače;
 • grejdry;
 • zdroje tlakové kapaliny;
 • kompaktory odpadu s nakládacím zařízením;
 • sekačky na trávu (žací stroje na trávu);
 • vyžínače trávníků nebo začišťovače okrajů trávníků;
 • manipulační vozíky s protizávažím poháněné spalovacím motorem s výjimkou manipulačních vozíků definovaných v § 2 odst. 15 písm. b), jejichž jmenovitá nosnost nepřesahuje 10t;
 • nakladače;
 • pojízdné jeřáby;
 • motorové kultivátory;
 • finišery na vozovky s výjimkou finišerů se zhutňovací lištou;
 • elektrická zdrojová soustrojí o instalovaném výkonu menším než 400 kW;
 • věžové jeřáby;
 • svařovací generátory.


2. zařízení, na která se vztahuje pouze povinnost uvádět hodnoty hluku – jsou uvedená v článku 13, nemají stanovené limity a výrobce nebo dovozce zajišťuje posouzení shody s požadavky směrnice sám bez účasti NB, označuje zařízení údajem o garantované hladině akustického výkonu a vydává ES prohlášení o shodě
Jedná se o následující zařízení:

 • zdvižné pracovní plošiny se spalovacím motorem;
 • křovinořezy;
 • stavební výtahy na dopravu materiálu poháněné elektrickým motorem;
 • pásové pily pro staveniště;
 • přenosné řetězové pily;
 • kombinované pojízdné vysokotlaké myčky s vysavačem;
 • stroje na zhutňování: pěchy se vznětovým motorem;
 • míchačky na betonové směsi nebo maltu;
 • stavební vrátky poháněné elektrickým motorem;
 • dopravníky a čerpadla betonové směsi a malty;
 • pásové dopravníky;
 • chladicí zařízení na vozidla ( trakční chladicí zařízení);
 • vrtné soupravy;
 • zařízení na plnění a vyprazdňování vozidel se zásobníky nebo cisternami;
 • kontejnery na recyklované sklo;
 • vyžínače travních porostů nebo začišťovače okrajů travních porostů;
 • přenosné nůžky na živé ploty s vlastním pohonem;
 • vysokotlaké pojízdné čističky;
 • vysokotlaké vodní proudové čističky;
 • hydraulická bourací kladiva;
 • řezače spár;
 • vyfoukávače listí;
 • sběrače listí;
 • manipulační vozíky s protizávažím poháněné spalovacím motorem s výjimkou manipulačních vozíků definovaných v § 2 odst. 15 písm. b), jejichž jmenovitá nosnost je vyšší než 10 t;
 • pojízdné kontejnery na odpadky (pojízdné popelnice);
 • finišery na vozovku vybavené lištou na zhutnění;
 • soupravy na pilotovací práce;
 • pokladače potrubí;
 • rolby;
 • elektrická zdrojová soustrojí o instalovaném výkonu větším nebo rovném 400 kW;
 • samosběrné zametače;
 • vozy na sběr odpadků;
 • stroje na frézování vozovek;
 • kypřiče;
 • drtiče nebo štěpkovací stroje;
 • sněhové frézy;
 • pojízdné vysavače;
 • rýhovače;
 • automíchače betonové směsi;
 • čerpací stanice na vodu.


Pro stanovení hladiny akustického výkonu zařízení definovaných ve směrnici 2000/14/ES jsou v příloze III, část A stanoveny

 • základní normy pro měření vyzařovaného hluku (EN ISO 3744:1995 a EN ISO 3746:1995),
 • obecné dodatky k těmto základním normám.

V části B přílohy III jsou pro každé zařízení stanoveny
 • doporučená základní norma pro měření vyzařovaného hluku včetně
  • odkazu na základní normu,
  • požadavků na zkušební prostor,
  • hodnoty korekce K2A,
  • tvaru měřicí plochy,
  • předepsaného počtu a umístění měřicích bodů;

 • provozní podmínky včetně,
  • odkazu na normu (pokud existuje),
  • požadavků na instalaci stroje nebo zařízení,
  • postupu výpočtu výsledné hladiny akustického výkonu pro případ, že se má používat několik zkoušek za různých provozních podmínek;

 • další informace.

Měření je prováděno na odrazivé rovině z betonu nebo nepórovitého asfaltu ve volném akustickém poli.
U zařízení, kde největší rozměr referenčního rovnoběžnostěnu přesáhne 8 m, je měřicí plocha rovnoběžnostěn podle ISO 3744:1995 s měřicí vzdáleností d = 1 m. U ostatních zařízení je to podle velikosti základní délky stroje L (do 1,5 m, 1,5 až 4 m a více jak 4 m) polokulová plocha se šesti měřicími body o průměru r = 4 m, r = 10 m nebo 16 m.
Podle typu zařízení je prováděno měření akustického tlaku v jednotlivých měřicích bodech buď stacionárně nebo při dynamickém cyklu (cyklech). Při stacionárním měření např. u sekaček na trávu, motorových kultivátorů, zdrojových soustrojí (elektocentrál), sněhových fréz, řezačů spár, rýpadel, jsou požadovány minimálně 3 měřicí body pro současné měření akustického tlaku a při dynamickém cyklu (dynamických cyklech) např. u nakladačů, rýpadel-nakladačů, damprů, dozerů, grejdrů, pojízdných jeřábů je požadováno 6 měřicích bodů pro současné měření akustického tlaku.

Je požadováno měření nejméně na pěti vzorcích zařízení, aby bylo možno na základě statistických výpočtů stanovit garantovanou hladinu akustického výkonu (viz dále), která je v případě zařízení uvedených v článku 12 porovnávána s limitní hladinou akustického výkonu.

Zajištění reprodukovatelných výsledků vyžaduje před vlastním měřením akustického tlaku výběr kvalitní měřicí plochy, která plní požadavky na volné akustické pole, přesné vyměření měřicí plochy, dodržení předepsaných provozních podmínek, zaškolenou a zkušenou obsluhu měřeného zařízení (je-li předepsána) a zaškolenou a zkušenou obsluhu měřicí soupravy. K měření je používán šesti-kanálový multianalyzátor se třemi, eventuálně se šesti měřicími mikrofony, podle charakteru měřeného zařízení. Protože se jedná o stanovená měřidla, je celá souprava jednou za dva roky úředně ověřována. Stejně tak kalibrátor (třída 1), který je používán pro nastavení soupravy před začátkem a na konci každého měření.

Garantovaná hladina akustického výkonu
Každé stanovené zařízení musí být označeno údajem o garantované hladině akustického výkonu a ke každému tomuto zařízení musí výrobce nebo dovozce vydat ES prohlášení o shodě, které musí kromě dalších předepsaných údajů včetně údaje o naměřené hladině akustického výkonu zařízení reprezentujícího daný typ obsahovat i garantovanou hladinu akustického výkonu zařízení. Termín garantovaná hladina akustického výkonu je definován jako hladina akustického výkonu určená v souladu s požadavky uvedenými v příloze III a uváděná včetně započtených nejistot vyplývajících z odchylek při výrobě a při měření, u níž výrobce potvrdí, že podle použitých technických nástrojů popsaných v technické dokumentaci není tato hladina překročena. Navíc pro zařízení z čl. 12 jsou stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty, které garantovaná hladina akustického výkonu nesmí překročit.

Trendy v oblasti požadavků na hluk
Snaha o postupné zpřísňování již stanovených limitů i o postupné rozšiřování souboru stanovených zařízení, na které se směrnice 2000/14/ES, byla jasně patrná v samotném znění směrnice – článek 12 v tabulce stanovující limity akustického výkonu uvádí etapu I od 3.1.2002 a etapu II od 3.1.2006. Ukázalo se sice v roce 2006, že v některých případech (u některých druhů strojů) nebylo dosaženo takového technického pokroku, aby předem stanovené zpřísnění mohlo být reálně vymahatelné, a také se zmobilizovala některá silná lobbystická uskupení. Proto bylo od původního znění etapy II částečně ustoupeno a byla vydána novelizující směrnice 2005/88/ES, která původní limity etapy II v některých případech zmírňovala nebo ponechala v hodnotě etapy I. Nicméně tlak na snižování emisí hluku neustává – v roce 2007 byla pracovní skupinou evropské komise vydána velmi rozsáhlá a velmi podnětná zpráva o dosavadních zkušenostech z aplikace směrnice 2000/14/ES (projekt NOMEVAL), která obsahovala i mnoho podnětných návrhů k novelizaci směrnice – kromě jiného i návrhy na rozšíření skupin zařízení spadajících do seznamů článků 12 a 13, přeřazení některých zařízení ze seznamu čl. 13 do seznamu čl. 12 a přiřazení limitů, případně vypuštění ze směrnice (např. pásové dopravníky, kompaktory, pokladače trub a další). Tyto návrhy byly natolik závažné, že si komise vyžádala vypracování analýzy dopadů do různých sfér (ekonomika, životní prostředí, legislativa atp.) pro případ, že by se doporučení z projektu NOMEVAL zavedlo – tzv projekt ARCADIS. Tato analýza je v současné době v podobě připomínkovaného návrhu a předpokládá se její brzké předložení Komisi.

Měření hluku na místě obsluhy
Měření hluku na místě obsluhy
Měření hluku na místě obsluhy
Měření hluku na místě obsluhy
Měření akustického tlaku pro stanovení akustického výkonu
Měření akustického tlaku pro stanovení akustického výkonu
Měření akustického výstražného zařízení
Měření akustického výstražného zařízení
Měření vnějšího hluku motorových vozidel
Měření vnějšího hluku motorových vozidel

Autor/zdroj:
Ing. Vratislav Zykán, vedoucí certifikace SZZPLS, a.s.
Ing. Josef Medek, vedoucí zkušebník specialista SZZPLS, a.s.
foto: SZZPLS, a.s.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů