Neděle, 27. listopadu 2022

Vlády a EU pod vedením ČR v Ženevě toxické látky zakázaly i nezakázaly

13. května 2009
Vlády a EU pod vedením ČR v Ženevě toxické látky zakázaly i nezakázaly

ŽENEVA/PRAHA - Vládní delegáti na 4. konferenci Stockholmské úmluvy (1) v Ženevě učinili historické rozhodnutí, když se po dlouhém vyjednávání usnesli na kontrole či omezení dalších 9 perzistentních organických látek (POPs) (2). „Výjimkou pro recyklaci a opětovné použití dvou typů bromovaných zpomalovačů hoření až do roku 2030 však umožnili, že ještě více než dvacet let nezmizí zdraví nebezpečné látky z našeho běžného života. Ještě horší to je s výjimkami pro perfluoroktansulfonát (PFOS) (3) a jeho soli, pro jehož zákaz platí asi patnáct výjimek a možná bylo tedy jednodušší vyjmenovat, pro jaká použití bude vlastně zakázán,“ uvedla k výsledkům konference Ing. Miroslava Jopková, jež na konferenci zastupovala sdružení Arnika, které je součástí sítě nevládních orgranizaci IPEN.

 

„O tom, zda uvedené látky nominovat či nikoliv se diskutovalo často velmi dlouho do noci. Je jasné, že  mnohým zemím nejde ani tak o zdraví lidí, jako o ekonomické zájmy jejich průmyslových podniků,“ říká o průběhu konference Miroslava Jopková. Delegáti se shodli na tom, že všechny nově nominované látky (4) do Stockholmské úmluvy dlouho přetrvávají v životním prostředí, putují na dlouhé vzdálenosti a poškozují jak lidské zdraví, tak životní prostředí. Nicméně opatření, která se týkají tří látek z této skupiny, jsou nedostatečná a nevedou k naplnění původních cílů Stockholmské úmluvy. Jedná se o zástupce zpomalovačů hoření - komerční oktabromdifenyl ether a pentabromdifenyl ether, používané například v nábytku nebo elektronice, plastech, a perfluorooktansulfonát (PFOS), který se běžně nachází například  v elektronických výrobcích, hasících pěnách, textilu, pesticidech a podobně.

 

Produkce obou zpomalovačů hoření byla sice zastavena, nicméně je ještě obsahuje mnoho produktů na trhu a také odpady. Přestože Stockholmská úmluva zakazuje recyklaci předmětů obsahujících POPs, delegáti se dohodli na výjimce, která dovoluje recyklaci a opětovné používání produktů obsahující bromované zpomalovače hoření až do roku 2030. „Toto rozhodnutí umožní, aby nábytková pěna, která může obsahovat až 18 % pentabromdifenyl etheru byla nastříhána a opětovně použita v nových kobercích a následně v našich obývácích. Rovněž toto opatření dovolí export kontaminovaných produktů z bohatých zemí do zemí rozvojových,“ říká profesor Katima z University v Dar Es Salaam, jeden z řídících pracovníků Mezinárodní sítě neziskových organizací pro eliminaci POPs (IPEN) (5). Třetí kontroverzní látka PFOS také dlouhodobě přetrvává v životním prostředí.,Vysoké koncentrace byly nalezeny i v tělech ryb v řekách Bílině a Labi, například u Obříství a Děčína (6). Delegáti se sice rozhodli zařadit PFOS mezi toxické látky Stockholmské úmluvy, nicméně zároveň povolili výjimku, která umožňuje pokračovat v produkci produktů jako jsou například hasící pěny nebo pesticidy a řadě dalších.

 

„Řadu výjimek navrhovala i Evropská unie pod vedením České republiky. Můžeme sice naši reprezentaci pochválit za prosazení devíti látek na seznam úmluvy, ale za prosazování výjimek a celkový postoj EU k toxickým látkám v odpadech, který se projevil i v rozhodnutí nepřehodnotit vysoko nastavené limity pro POPs v odpadech přijatém na konferenci v Ženevě, je chválit nemůžeme. Potvrzuje to bohužel dlouhodobé podceňování toxických látek v odpadech v celkové politice EU. Stockholmská úmluva tak není naplňována z hlediska omezování POPs v odpadech, ve kterých je až 80% dioxinů (7) přenášených v EU do životního prostředí (8), což je špatný vklad do budoucna,“ řekl v reakci na ženevská jednání vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

 

Arnika u příležitosti ženevské konference a jako příspěvek do diskuse o dalších důležitých tématech Stockholmské úmluvy, jako jsou DDT, dioxiny nebo místa zatížena POPs, přispěla dvěma unikátními projekty. „Na mapě světa, kterou jsme vydali v rámci mezinárodního projektu „Dodržte slib, eliminujte POPs“ a kampaně Budoucnost bez jedů, jsou znázorněna různá místa zatížená persistentními organickými látkami. Českou republiku zde „prezentují“ důl Jan Šverma v Lamperticích (9), kde společnost Gemec Union ukládala nebezpečný odpad, a také bývalý sklad pesticidů v Klatovech Lubech (10). A v souvislosti s DDT připravila Arnika zprávu o obsahu DDT ve vejcích,“ uvedla mluvčí Arniky Zora Kasiková

 

Na konferenci se zastoupené země shodly na tom, že je důležité investovat do vývoje a implementace alternativ k DDT jiných forem boje s malárií, než je použití tohoto kontroverzního pesticidu. Současně se ještě před konferencí podařilo odradit Indii od žádosti o prodloužení výjimky na výrobu pesticidu dicofol, kde je DDT přítomno jako příměs. Zúčastněné strany chtějí také podpořit rozvojové země a také ekonomicky se rozvíjející země v jejich úsilí identifikovat zdroje úniků dioxinů. „Za tyto závěry lze naopak delegaci EU pod vedením ČR pochválit,“ uzavřel Petrlík.

 

Poznámky a vysvětlivky

 

(1) Stockholmská úmluva o perzistentních organických látkách spatřila světlo světa ve Stockholmu v roce 2001. Její ratifikací se signatářské státy zavazují k eliminaci 12 nejvýznamnějších persistentních organických látek: osmi látek používaných jako pesticidy, dvou průmyslových sloučenin a polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů, vznikajících mimovolně v chemické výrobě a při spalování chlorovaných látek. Česká republika ji ratifikovala v roce 2002, v platnost úmluva vstoupila 17. května 2004 a dosud ji podepsaly celkem 162 země světa (do 5.12.2008). Pro Českou republiku je kromě textu úmluvy závazný také Národní implementační plán schválený vládou v prosinci 2005. Další informace o Stockholmské úmluvě: bezjedu.arnika.org .

4. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (COP4) se účastní představitelé zemí, které smlouvu ratifikovaly, a také tzv. pozorovatelé z řad průmyslu, neziskových organizací a zemí, které smlouvu neratifikovaly. První zasedání probíhala s ročním intervalem, který se následně rozšířil na 2 roky. Letošní zasedání začalo ve Švýcarské Ženevě 4. května a trvalo až do brzkých ranních hodin 9. května.

 

(2) Perzistentní organické látky (POPs) - Perzistentní organické látky jsou zřejmě vůbec nejtoxičtější sloučeniny, jaké kdy člověk stvořil. Patří k nim například dioxiny, DDT či polychlorované bifenyly (PCB). Již ve velmi malých dávkách působí poruchy hormonálního a imunitního systému a ohrožují reprodukční schopnosti živočichů včetně člověka. V přírodě se rozkládají velmi pomalu a kumulují se v tělech živočichů. Díky své chemické stabilitě setrvávají dlouho v prostředí a "putují" proto i tisíce kilometrů od zdrojů svého původu. Nerozpouštějí se ve vodě, ale v tucích, na které se vážou - jsou bioakumulativní. Více informací o nich: www.arnika.org.

(3) PFOS –perfluoroktansulfonát, perzistentní organická látka, Vysoké koncentrace PFOS a jeho metabolitů byly nalezeny ve tkáních živočichů, především u těch, kteří stojí na vrcholku potravní pyramidy. PFOS je toxický pro vodní organismy. PFOS je toxický pro savce (zjištění se opírají o výzkumy opic a krys, ale i u lidí lze očekávat, že může způsobovat podobné problémy, jaké jsou definovány obecně pro savce) při subchronických opakovaných dávkách v nízkých koncentracích (několik mg/kg/den), indukuje rakovinu jater, prsou, nadledvinek a štítné žlázy, reprodukční toxicitu – mortalitu čerstvě narozených mláďat pravděpodobně spojenou s nedostatečným vývojem plic, narušení růstu. Více zde: bezjedu.arnika.org

(4) Nově byly na seznam škodlivých chemických látek přidány alfa- a betahexachlorcyklohexan - vedlejší produkty při výrobě insekticidu lindanu; hexabromdifenyleter a heptabromdifenyleter, tetrabromdifenyleter a pentabromdifenyleter užívané jako zpomalovače hoření; chlordekon užívaný jako zemědělský pesticid; hexabrombifenyl, HBB, zpomalovač hoření. Nyní už se neužívá a nemělby být obsažen v nových nebo existujících výrobcích; lindan – insekticid; pentachlorbenzen (PeCB) - fungicid, hasicí prostředek; PFOS perfluorooktansulfonát a jeho soli.

(5) Arnika koordinuje evropskou skupinu Globální sítě za eliminaci perzistentních organizacích látek - International POPs Elimination Network. Více ipen.org

(6) Sdružení Arnika nechalo zpracovat studii k obsahu perfluorovaných sloučenin v českém vodním systému. Výzkum provedli odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické. Dokument (v angličtině) zašleme na požádání.
V jiné studii ve Spojených státech amerických byla tato látka zjištěna u 297 dětí z 299 testovaných.

(7) Dioxiny jsou vysoce toxické látky nebezpečné již ve stopových koncentracích. Kumulují se v živočišných tukových tkáních. Jejich koncentraci v životním prostředí zvyšují i drobné prachové částice. Dlouhodobé působení dioxinů vede k poškození imunitního a nervového systému, dále ke změnám endokrinního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí. Některé studie prokázaly také jejich vliv na snížení inteligence, snížení schopnosti soustředění a vliv na chování (hyperaktivita u dětí). Jsou to látky, které se dlouhodobě kumulují v těle. (zdroj: webové stránky Státního zdravotního ústavu – www.chpr.szu.cz - “Dioxiny v potravinách”). Více informací viz: www.dioxin.cz.

 

(8) Viz Community Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants.

 

(9) Více informací viz bezjedu.arnika.org

 

(10) Více informací o případu viz klatovyluby.arnika.org

 

Zdroj: Tisková zpráva sdružení Arnika

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů