Úterý, 6. prosince 2022

Řešení energetiky nelze stále oddalovat

Energetika a doprava, přesněji řečeno s nimi spojené procesy energetických přeměn primárních zdrojů energie, jsou odvětví, která nejvíce zatěžují životní prostředí.
9. června 2009
Řešení energetiky nelze stále oddalovat
Energetika je odpovědná za 42 % emisí CO2, odpovědnost za drtivý podíl emisí znečišťujících látek nese deset nejvýznamněj-ších elektráren a tepláren na fosilní paliva.

Alarmující fakta, na která lze odpovědět pouze jedním: využít regulační mechanismy v energetice tak, aby docházelo k žádoucímu dalšímu snižování emisí znečišťujících látek.

To je v prostředí otvírajícího se energetického trhu, ve kterém existuje konkurence ve výrobě a obchodování s elektřinou, samozřejmě obtížné. Jedna vláda skončila, druhá "úřednická" je tu jen na krátkou dobu. Přesto podle slov jejího ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Tošovského má smělý plán: dokončit a předložit k diskusi návrh státní energetické koncepce (SEK), která bude zohledňovat všechny druhy energie včetně jaderné, a přitom se v oblasti energetiky nezvýší závislost ČR na zahraničí.

NAZRÁL ČAS TECHNOLOGICKÝCH REVOLUCÍ

Vhodnou cestou se jeví maximální důraz na výzkum a vývoj nových technologií úspor a výroby energie a zdokonalování technologií stávajících. Začněme úsporami. Potenciál je v ČR v průmyslu, budovách i domácnostech obrovský. V tomto směru je třeba klást zvláštní důraz na zateplování budov, vedoucí k omezení spotřeby zemního plynu. Odpovídající podmínky pro využití tohoto potenciálu se však rodí pozvolna. Příkladem může být projekt "Zelená úsporám", zaměřený na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů (OZE) na vytápění v rodinných a bytových domech, spuštěný až letos v dubnu.

Pomalý rozvoj se dotýká i obnovitelných zdrojů energie (OZE), dalšího nástroje udržitelné energetiky v ČR. Existuje sice zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE z roku 2005, od té doby je ale ticho po pěšině. Přitom se jedná o progresivní tuzemské zdroje, které mají v dlouhodobé perspektivě úplně nahradit neobnovitelné zdroje energie (možná s výjimkou jaderné energie). Jejich základní nevýhodou jsou vyšší náklady na výrobu energie, proto bývají považovány za doplňkové. K tomu je ale třeba uvést, že vzhledem k růstu cen energie z fosilních zdrojů se tento rozdíl postupně eliminuje a brzy bude pro některé obnovitelné zdroje rozdíl již úplně smazán. A hlavně mít na paměti cíle stanovené EU pro ČR: 13 % OZE na konečné spotřebě energie k roku 2020 a 8 % výroby elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny k roku 2010.

OD ZEMNÍHO PLYNU PO JÁDRO

Začátek letošního roku plně obnažil nebezpečí závislosti ČR na dovozu zemního plynu ze zahraničí (i když se nás daná skutečnost přímo nedotkla). Pokud jde o jeho využití v elektroenergetice, výroba elektřiny z plynu nabízí možnost pružného vyrovnávání potřeb elektrosoustavy (tzv. špičkové zdroje). Proto plánované výstavby velkých paroplynových elektráren dávají smysl. Výrazně nižší investiční náklady a rovněž významně kratší doba výstavby plynových elektráren jsou dalšími významnými přednostmi, které mohou hrát důležitou roli při řešení nutnosti nahrazování dosluhujících uhelných elektráren, popř. při modernizaci tepláren.

Zachování role zemního plynu při produkci tepla je nepochybné, neboť se používá především pro domácnosti. V tomto směru s centrálním zásobováním tepla souvisí i pojmy hnědé a černé uhlí. Stávající SEK počítá v roce 2025 minimálně se stejným objemem využití obou přírodních nerostů pro centrální zásobování teplem jako v roce 2006. To je v souladu s předpokladem, že by se z uhlí už nevyráběla elektřina a zároveň by byly zachovány současné územní limity těžby. Návrh SEK ale požaduje prolomení limitů těžby hnědého uhlí a přípravu do těžby ložiska Frenštát. Oba požadavky se odborníkům jeví jako nepřijatelné. Místo tlaku na prolomení územních limitů doporučují utlumit vývoz elektřiny, a tím do budoucna zachovat větší zásoby těchto surovin, které spolu s uranem považují za klíčové vzhledem ke zdrojům energie, jež můžeme vytěžit doma. V souvislosti s uranem je nutné upozornit, že jeho tuzemská těžba neznamená nezávislost na zahraničních zdrojích jaderného paliva. Ta naopak na Rusku zůstává.

Od uranu není daleko k české jaderné energetice, často adresně spojované s elektrárnami Dukovany a Temelín. Ty významně redukují potenciální emise skleníkových plynů v ČR (30 Mt CO2 oproti uhelným a 11 Mt CO2 oproti paroplynovým). Vzhledem k platným uzemním limitům těžby hnědého uhlí a pomalému využívání potenciálu OZE není ČR kolem roku 2025 až 2030 schopna zabezpečit soběstačnost ve výrobě elektřiny. Proto odborníci poukazují na prodloužení životnosti stávajících jaderných elektráren na 60 let a výstavbu dalších dvou jaderných bloků, ovšem bez toho, aby rozvoj jaderné energetiky v ČR měl negativní dopad na rozvoj využívání potenciálu úspor energie a OZE v ČR. Legislativně je též třeba dořešit problematiku odpovědnosti výrobce elektřiny za škody způsobené jadernou havárií.

Z energetických komodit zbývá už jen ropa. Tvoří asi 70 % českého dovozu paliv ze zahraničí vyjádřeného v korunách. V našich podmínkách se používá výhradně v dopravě, takže se zásobováním elektřinou a teplem nemá v ČR nic společného.

ZA KVALITNÍ SEK (... ABY SE "NESEK")

Současná struktura primárních energetických zdrojů je z hlediska ochrany životního prostředí nevhodná. Je nutné postupně snižovat podíl fosilních (uhlíkatých) paliv a nahrazovat je širším využíváním OZE a zvyšováním efektivnosti výroby, distribuce a přeměny energie. Především je ale nutné energetickou koncepci uzákonit, aby nepodléhala politickým turbulencím. A přitom stále myslet na priority energetické politiky EU, kam se řadí bezpečnost, energetická efektivnost a OZE. Reálné nebezpečí, že ČR promešká příležitost k nastartování žádoucích trendů snižování emisí skleníkových plynů z energetických procesů a bude mít vážné obtíže při plnění dalších závazků, které "nová Evropa" v této oblasti požaduje, je totiž veliké.
Zdroj:Technik
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů