Čtvrtek, 1. prosince 2022

SDĚLENÍ odboru legislativního a odboru environmentálních rizik ke klasifikaci a označování látek a směsí po nabytí účinnosti nařízení (ES ) č. 1272/2008

Z Věstníku MŽP č. 5/2009

29. červenece 2009
SDĚLENÍ odboru legislativního a odboru environmentálních rizik ke klasifikaci a označování látek a směsí po nabytí účinnosti nařízení (ES ) č. 1272/2008

Dne 31.12.2008 bylo zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP). Toto nařízení je přímo použitelný předpis ES, který platí na území všech členských států od 20. ledna 2009. Národními právními předpisy se stanoví pouze působnost příslušných orgánů státní správy, dozorových orgánů zodpovědných za prosazování nařízení a sankce za jeho porušování. Vzhledem k tomu, že vynucování ustanovení zmíněného nařízení je v kompetenci jednotlivých členských států, bude možno porušení jednotlivých ustanovení zmíněného nařízení sankcionovat až po nabytí účinnosti příslušných národních předpisů, které tyto sankce stanoví. V ČR se tak stane novou právní úpravou, která nahradí zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů. Předpokládá se, že nová právní úprava nabude účinnosti v druhé polovině roku 2010.
Použití dosavadního systému klasifikace pro látky podle směrnice 67/548/EHS je povoleno do 1.12.2010 a pro směsi (přípravky) podle směrnice 1999/45/ES do 1. června 2015. Při stanovení klasifikace se však v tomto případě použije seznam harmonizovaných klasifikací chemických látek uvedený v části 3 přílohy VI nařízení CLP, který nahradil seznam harmonizovaných klasifikací chemických látek uvedený v příloze I směrnice 67/548/EHS. Tato příloha byla nařízením (ES) č. 1272/2008 zrušena. Tento systém klasifikace byl v České republice zaveden zákonem č. 356/2003 Sb.a jeho prováděcí vyhláškou č. 232/2004 Sb. Zmocnění k vydání nové vyhlášky spolu se změnami dalších právních předpisů, které transponují směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES, stanoví zmíněná nová právní úprava. Dokud nebude schválena nová právní úprava, je možno ke klasifikaci a označování používat stávající právní úpravu, tj. zákon č. 356/2003 Sb., v platném znění a vyhlášku č. 232/2004 Sb., v platném znění.

Mgr. Libor Dvořák, v. r. I ng. Pavel Forint, v. r.
ředitel OL ředitel OER

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů