Čtvrtek, 1. prosince 2022

SVS: Rekonstrukce úpravny vody Souš je ukončena

27. srpna 2009
SVS: Rekonstrukce úpravny vody Souš je ukončena

V areálu úpravny vody Desná - Souš byla dnes slavnostně ukončena celková rekonstrukce této úpravny, která zde probíhala již od roku 2006. Znamená to zároveň zakončení realizace celého integrovaného projektu Lužická Nisa, neboť další dva jeho subprojekty byly dokončeny již loni. Úpravna vody právě zahájila roční zkušební provoz.

Slavnostního zakončení subprojektu Pitná voda i celého projektu Lužická Nisa se zúčastnili zástupci investora (SVS), zhotovitele (SMP CZ, SOGEA-SATOM), správce stavby (VOD-KA), zástupci státní správy, samospráv a další hosté.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS: "Úpravna vody Souš jako hlavní zdroj pitné vody pro Jablonecko a jeden ze zdrojů pro Liberec zásobuje kolem 100 tisíc obyvatel, jedná se tedy
o mimořádně důležitou stavbu
z kategorie strategických investic. Realizací tohoto projektu zajistíme trvale vysokou kvalitu dodávané pitné vody a dosáhneme splnění ukazatelů definovaných novou evropskou i českou legislativou."

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: "Naše společnost aplikuje nové technologie, přínosné pro kvalitu a výkon vodárenské infrastruktury. Na úpravně vody Desná - Souš po dezinfekci pitné vody UV zářením zavádíme flotaci rozpuštěným vzduchem. Jde o účinnější separační proces, který vhodný pro úpravny surové vody s vyšším obsahem organických látek a organismů, což je právě horská vodní nádrž Souš."

"V rámci realizace projektu Rekonstrukce úpravny vody Souš byl také realizován drenážní systém Leopold, který jsme již úspěšně použili na Rekonstrukci úpravny vody Hradiště (SVS, a. s.) a Mariánské Lázně (CHEVAK, a .s.). Tento technologicky vyspělý typ filtrů zajišťuje rovnoměrné rozdělení pracích medií po ploše filtru a umožňuje použití větších mocností (hloubek) filtračních náplní. Zároveň, díky jeho nízké hmotnosti, je jeho montáž snadnější.", doplňuje za vedoucího sdružení zhotovitelů Ing. Martin Doksanský, generální ředitel SMP CZ.

Více o projektu:

Integrovaný projekt Lužická Nisa sestává ze tří subprojektů, jejichž obsahem je rekonstrukce čistírny odpadních vod Liberec, rekonstrukce úpravny vody Souš a dostavba a rekonstrukce kanalizačního systému v aglomeraci Liberec - Jablonec nad Nisou. Jeho celkový finanční objem je cca 31,3 milionu Eur. Projektu Lužická Nisa bylo rozhodnutím Evropské komise přiděleno přes 20,7 milionu EUR z Fondu soudržnosti EU a dalších 35 milionů korun poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Na zbývající části se investičně podílí SVS.

Rekonstrukci úpravny vody Souš ve finančním objemu přes 13,5 milionu Eur (vč. DPH) provádělo sdružení společností SMP CZ, SOGEA-SATOM. Slavnostní zahájení rekonstrukce úpravny vody Souš (subprojekt nazvaný Pitná voda) se uskutečnilo 4. října 2006. V témže měsíci byly zahájeny přípravné práce na stavbě. Stavební práce byly podle harmonogramu zahájeny 1. dubna 2007.

Celá stavba byla rozložena do dvou etap. V první etapě byla obsažena rekonstrukce filtrů 1-3, výstavba nové akumulace upravené vody, kalového hospodářství, dávkování koagulantu, rekonstrukce trafostanice a rozvoden nízkého napětí a stavební úpravy ve strojovně. Předčasné užívání první části filtrace a odpovídající části úpravny vody probíhá od 27. 1. 2008.

Ve druhé etapě byla obsažena rekonstrukce filtrů 4-6, rekonstrukce stávající akumulace, nové dávkování chemikálií, dokončení stavebních úprav strojovny a nové komunikace vč. osvětlení
a oplocení. Důležitou součástí dodávky je nový systém řízení, umožňující automatické ovládání procesů z dozorny úpravny vody. Předčasné užívání celé technologické části úpravny vody probíhá od
29. 5. 2009, čímž byl splněn termín dokončení stavby uvedený ve smlouvě o dílo. Úpravna vody plní všechny předepsané parametry týkající se kvality upravené vody dodávané do spotřebiště. Kapacita úpravny vody je po rekonstrukci 240 l/s, ve špičce je ovšem schopna krátkodobě vyrábět až 300 l/s - což je dostačující pro zásobování celého Jablonecka, části Liberce, Tanvaldu a v blízké budoucnosti
i Harrachova.

Drobné nedodělky způsobené zimní kalamitou v roce 2009 byly v převážné míře odstraněny do
30. 6. 2009, takže na posledním kontrolním dnu stavby 23. 7. 2009 mohlo být konstatováno, že stavba je bez vad a nedodělků. Kolaudační řízení proběhlo 4. 8. 2009 bez jakýchkoliv připomínek úřadů. Zkušební provoz je povolen od 1. 8. 2009 na dobu jednoho roku, tj. do 31. 7. 2010. Konečná cena díla je proti nasmlouvané ceně o necelá 3% vyšší.

Úpravna vody byla rekonstruována za provozu, pouze s omezením své kapacity, což se dařilo díky příkladné spolupráci provozovatele SčVK a zhotovitele stavby. Ke krátkodobým odstávkám docházelo plánovaně. Neznamenaly zásah do plynulosti dodávek pitné vody odběratelům, protože provozní společnost po dobu jejich trvání zajistila dostatečné dodávky vody z jiných zdrojů. SVS k tomu vytvořila předpoklady ještě před zahájením rekonstrukce úpravny vody Souš, a to řadou investičních opatření v objemu cca 20 milionů korun pro zkapacitnění dodávek vody z Dolánek a Libíče.

O SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel - z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice
a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení. Více informací na www.svs.cz.

O SMP CZ (vedoucí člen sdružení zhotovitelů):

SMP CZ, a. s., je stabilní multifunkční společností, která využívá všech výhod plynoucích z příslušnosti k významnému nadnárodnímu stavebnímu koncernu VINCI. SMP CZ je organizována v oborově profilovaných divizích - dopravních staveb, podzemních staveb a specializací, vodohospodářských staveb, průmyslových staveb a výroby ocelových konstrukcí, dopravy a mechanizace. SMP CZ má dvě dceřiné společnosti, a to SM 7 a SMS (Stavby mostov Slovakia). SM 7 je společnost specializovaná na předpínání a kotvení konstrukcí a další specializované činnosti. SMS je společností působící na území Slovenské republiky v mostním stavitelství. Obratem přes 3,5 mld. Kč a počtem více než 900 zaměstnanců se řadí skupina SMP mezi nejvýznamnější subjekty českého stavebnictví.

O VOD-KA (správce stavby):

Společnost VOD-KA zajišťuje řízení stavebních prací a dohled nad jejich prováděním tak, aby dílo bylo dokončeno v požadované kvalitě, ve stanovených termínech, za stanovenou smluvní cenu a bylo schopné převzetí objednatelem a provozovatelem k uvedení do zkušebního a trvalého provozu. Společnost VOD-KA a. s. se osvědčila jako správce staveb v rámci již realizovaného integrovaného projektu SVS "Podkrušnohoří" (2004 - 2006).

Kontakt:

Ing. Dagmar Haltmarová

Tisková mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 603 542136

E-mail: dagmar.haltmarova@svs.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů