zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dřív než ze slibů zbydou jen chyby - nevládní organizace chtějí znát konkrétní názory budoucích zastupitelů na rozvoj Prahy

17.09.2010
Obec, město
Dřív než ze slibů zbydou jen chyby - nevládní organizace chtějí znát  konkrétní názory budoucích zastupitelů na rozvoj Prahy

Životní prostředí a územní plánování se staly možná trochu překvapivě jedním z ústředních témat pražské předvolební kampaně. Hesla hned několika stran hlásají více zeleně a méně betonu, což je zřejmě reakcí na necitlivou výstavbu v uplynulých letech, protesty veřejnosti a její zájem o nový územní plán. Oproti minulým volbám jde o značný posun. Jak ale chtějí budoucí zastupitelé konkrétně postupovat, zatím není jasné. Nevládní organizace proto pořádají v době před říjnovými komunálními volbami veřejné debaty a výstavy, spouštějí nové interaktivní webové stránky a rozesílají politikům dotazníky. Jeden z nich dnes představilo sdružení Arnika a Ústav pro ekopolitiku. Žádá po kandidátech všech stran, aby se konkrétně vyjádřili k aktuálním pražským kauzám a představili svou vizi rozvoje Prahy.

"Základní bolestí našeho města je, že chybí jakákoliv vize jeho rozvoje. V uplynulých dvaceti letech jsme byli pouze svědky chaotické výstavby všude, kde byl nějaký volný pozemek, a neustálých změn územního plánu. Nikdo neřekl, k čemu to všechno má vést a jakým městem by Praha měla být," říká Martin Skalský ze sdružení Arnika. To ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku vypracovalo seznam čítající tři desítky doporučení z oblasti územního rozvoje a účasti veřejnosti v rozhodování (1). Rozeslalo jej čelným kandidátům všech stran. "Tento manuál upozorňuje na oblasti, v nichž současné vedení radnice nejednalo s ohledem na zájmy občanů. Nejen důraz na udržitelný rozvoj, ale také transparentnost a zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů musí být nadále nedílnou součástí koncepčního vedení města," doplnila Alena Dodoková, právnička zabývající se územním plánováním v Ústavu pro ekopolitiku.

Manuál "Jaká bude Praha" se zaměřuje na 7 hlavních zásad: koncepční přístup k rozvoji města, přiměřenost nové výstavby, ochranu a rozšiřování zeleně, zajištění dostatečného veřejného vybavení pro občany, ochranu historického centra metropole, prosazení zelené architektury a větší zapojení občanů do rozhodování o rozvoji města. Na tento materiál navazuje dotazník, v němž by se měli zájemci o politické funkce vyjádřit k aktuálním kauzám i systémovým otázkám (2). Ptá se kandidátů například na to, zda chtějí ochránit zelenou lokalitu Trojmezí, zda budou pro výstavbu nové letové dráhy na letišti v Ruzyni nebo pro rozšíření skládky v Ďáblicích, zda povolí další výstavbu na orné půdě nebo přeměnu zeleně ve stavební parcely.

Zeleň, která má ve znečištěném městském prostředí stále důležitější význam, vyžaduje systematičtější a zodpovědnější přístup, než tomu bylo dosud. "Zcela zásadní pro budoucnost Prahy je vypracování podrobné evidence zeleně a dlouhodobé koncepce její ochrany a rozvoje. Dostupné informace totiž dokládají úbytek stromů a doposud většinou laxní přístup vedení místních radnic k ochraně zeleně," zdůraznil Jakub Esterka, který na základě údajů z jednotlivých městských částí zpracoval studii Stav a vývoj zeleně v Praze (3).

Praha se bude muset v následujících letech vypořádat také s celou řadou sociálních a sociálně-prostorových problémů. Patří sem například stárnutí pražské populace a s tím spojené zvýšené nároky na sociální služby a infrastrukturu. Prohlubování příjmového rozpětí mezi krajními póly společnosti zase přinese specifické požadavky na bydlení: "Bude třeba pomýšlet na nabídku dosud neexistujícího sociálního bydlení pro málo majetné rodiny a jednotlivce. Současně bude nutné minimalizovat vytváření sociálně segregovaných lokalit na území města, ve kterých by se buď uzavíralo zámožné obyvatelstvo nebo do nichž by byli vytlačeni nemajetní a etnicky specifičtí obyvatelé," upozorňuje sociolog Michal Illner. "Kandidáti pro blížící se obecní volby v hlavním městě Praze předkládají zatím voličům většinou jen obecná hesla, se kterými bude pravděpodobně téměř každý souhlasit, která ale nic nebo jen málo říkají. Měli bychom od kandidátů žádat, aby šli s kůží na trh - byli konkrétní a vysvětlili, co, jak, v jakém pořadí a jakými prostředky hodlají prosazovat, co je podle jejich názoru naléhavé a co může počkat," říká JUDr. Michal Illner (4).

Poté, co Arnika získá od kandidátů na pražské zastupitele odpovědi, zveřejní vyhodnocení. "Zatímco u nových stran mohou voliči vycházet jen z volebních programů a ze slibů kandidátů, u stran existujících je možné srovnat sliby se skutečností. Zveřejníme proto také přehled toho, jak strany, které už měly své poslance v městském zastupitelstvu, přistupovaly ke změnám územního plánu a rozvoji města," slibuje právník sdružení Arnika Lukáš Matějka. Arnika plánuje také spuštění názorové kalkulačky, podle níž si budou moci lidé na internetu snadno spočítat, která politická strana by v oblasti rozvoje Praha nejlépe reprezentovala jejich zájmy.
Svůj dotazník pro kandidáty zveřejnila nedávno také iniciativa Auto*Mat. Obsahuje 40 otázek týkajících se dopravy a veřejného prostoru. Auto*Mat také pořádá sérii čtyř předvolebních debat s kandidáty na tato témata. Koalice Trojmezí, která chrání stejnojmennou zelenou a rekreační lokalitu, pořádá tři debaty v městských částech Praha 10, 11 a 15 a také informační výstavu, jež bude zahájena vernisáží právě dnes. Nově vzniklá iniciativa Praguewatch také dnes zveřejnila mapu pražských kauz, které by mělo nové zastupitelstvo zodpovědně řešit (5). "Chtěli jsme vybudovat rozcestník po vybraných pražských kauzách pro voliče a další obyvatele Prahy. Tlak na veřejné prostory bude samozřejmě pokračovat i po komunálních volbách. V tomto smyslu tuto mapu chápeme jako nástroj, který mohou používat občanští aktivisté a odborníci, pokud chtějí upozornit na kauzu v jejich okolí," vysvětluje Marek Čaněk z Praguewatch.

"Velkým problémem pražského magistrátu je také jeho velmi časté spojování s korupcí a nehospodárným vynakládáním veřejných zdrojů," říká Magdalena Francová z Respekt Institutu. Problémy v transparentnosti a efektivním hospodaření ilustruje známá "kauza Opencard", jíž se právě Respekt Institut zevrubně věnoval. Jeho snahou je nenechat kauzu usnout a zároveň zapojit veřejnost. Konal se například protikorupční masopust a happening "Obálka pro pražský magistrát" a momentálně probíhá soutěž o nejlepší návrh protikorupčního trika." (6)

Na internetových stránkách Arniky je k dispozici průběžně aktualizovaný podrobný kalendář akcí (7), jež se v Praze uskuteční. Společným cílem všech aktivit, které nevládní organizace v Praze plánují, je zpřehlednění a větší vhled do skutečného povědomí politiků o tom, co hlavní město a především lidé v něm potřebují. "Od politických stran a od jednotlivých kandidátů do zastupitelstva bychom kromě obecných a málo říkajících předvolebních prohlášení rádi slyšeli více o tom, jak si těmito problémy hodlají poradit nebo alespoň to, jestli si je vůbec uvědomují. Lépe by se pak voličům rozhodovalo, jestli a komu z nich dát v blížících se volbách hlas," dodáva sociolog Michal Illner. Strategický plán hlavní města Prahy, který byl nedávno aktualizován, může být dobrým základem pro přípravu konkrétních kroků. Poukazuje na řadu problémů a úkolů, které bude muset město řešit v období do r. 2015, tedy víceméně během volebního období zastupitelských orgánů, jaké si Pražané za měsíc zvolí.

Poznámky a přílohy:

(1) 7 klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města (stručný přehled)

I. Schválit moderní územní plán
Vytvořit vizi rozvoje města, zpracovat nový územní plán podle zásad udržitelného rozvoje a důsledně jej uplatňovat. Nepřipustit nesystémové změny.
II. Zastavit bujení města do krajiny
Zastavit rozrůstání města do krajiny, využívat území brownfields, zapojit do vytváření infrastruktury developery a regenerovat panelová sídliště
III. Chránit a rozšiřovat zeleň
Zpracovat podrobnou evidenci zeleně, důsledně chránit existující parky a zelené plochy a zakládat nové, zachovat zahrádkové osady.
IV. Zajistit obyvatelům veřejné vybavení
Vymezit místa pro celoměstsky významné stavby, podpořit vědu a výzkum, zajistit Pražanům dostatek sportovišť. Celoměstskou infrastrukturu nestavět na úkor lidí.
V. Chránit historické centrum
Zakázat výškové stavby všude tam, kde mohou poškodit unikátní panorama. Chránit bydlení v centru a zachovat veřejnou funkci budov, jež slouží veřejným účelům.
VI. Uplatňovat ekologickou architekturu
Nechat o budovách rozhodovat odborníky namísto politiků, uplatňovat kritéria ekologické architektury.
VII. Rozhodovat transparentně a demokraticky
Zveřejňovat veškeré dokumenty, zajistit dostatečnou diskusi, zabývat se seriózně připomínkami občanů a rozhodovat transparentně.

Kompletní soubor doporučení nevládních organizací "Jaká bude Praha" je k dispozici zde: www.mestaprozivot.arnika.org

(2) Dotazník je zveřejněn na internetových stránkách Arniky: www.mestaprozivot.arnika.org

(3) Publikace je k dispozici na stránce www.mestaprozivot.arnika.org
(4) Jak vidí aktuální aspekty rozvoje hlavního města sociolog JUDr. Michal Illner:

Kandidáti pro blížící se obecní volby v hlavním městě Praze předkládají zatím voličům většinou jen obecná hesla, se kterými bude pravděpodobně téměř každý souhlasit, která ale nic nebo jen málo říkají, oč konkrétně půjde a jak to kandidáti, budou-li zvoleni, hodlají prosadit. Co si můžeme představit pod průpovídkami, které požadují tak nesporné a všeobecně přijatelné požadavky jako například více zeleně a bezpečí, méně špíny a betonu, požadavky zdůrazňující význam školství, dopravy, bezpečnosti, kultury, životního prostředí apod.? Měli bychom od kandidátů žádat, aby šli s kůží na trh - byli konkrétní a vysvětlili, co, jak, v jakém pořadí a jakými prostředky hodlají prosazovat, co je podle jejich názoru naléhavé a co může počkat, atd.

Oporou jim k tomu může být třeba Strategický plán hl.města Prahy, jeho aktualizace, kterou nedávno schválilo nyní končící pražské zastupitelstvo. Plán poukazuje na řadu problémů a úkolů, které bude muset město řešit v období do r. 2015, tedy víceméně během volebního období zastupitelských orgánů, jaké si Pražané za měsíc zvolí.

Které problémy to jsou, respektive pravděpodobně budou v sociální oblasti?

o Pokračovat bude nepříznivý vývoj věkového složení obyvatel Prahy - pražská populace stárne a bude nadále stárnout, podíl vyšších věkových skupin poroste, ve městě bude žít stále více osamělých lidí, zejména starších žen, zvětšovat se budou nároky na zdravotní a sociální služby, na veřejnou dopravu tak, aby umožňovala jejich pohyb, nároky na ústavní nebo malometrážní finančně dostupné bydlení apod.
o Dále se bude v hlavním městě prohlubovat příjmové rozpětí mezi krajními póly společnosti, porostou rozdíly v životní úrovni, spotřebě, způsobu trávení volného času a požadavcích na městskou infrastrukturu různých sociálních skupin. Město bude muset tyto rozdílné požadavky uspokojovat a činit preventivní kroky, aby se sociální a ekonomické rozdíly nevyhrocovaly do konfliktních situací. Bude třeba pomýšlet na nabídku dosud neexistujícího sociálního bydlení pro málo majetné rodiny a jednotlivce. Současně bude nutné minimalizovat vytváření sociálně segregovaných lokalit na území města, v kterých by se buď uzavíralo zámožné obyvatelstvo nebo do nichž by byli vytlačení nemajetní a etnicky specifičtí obyvatelé.
o Pravděpodobně poroste, respektive nebude klesat počet obyvatel ohrožených sociálním vyloučením - dlouhodobě nezaměstnaných, bezdomovců, neintegrovaných přistěhovalců, špatně integrovaných romských rodin apod., se kterými si Praha bude muset poradit jinak než jejich vytěsněním mimo město.
o Pravděpodobně také bude pokračovat a výhledově poroste imigrace do Prahy z etnicky a kulturně pro nás vzdálených částí světa a před městskými orgány bude stát problém jejich integrace a současně i problém xenofobie a rasismu ze strany domácích obyvatel.
o Pokračovat, i když snad už s menší intenzitou, bude suburbanizace zázemí Prahy znamenající odliv značného počtu příslušníků střední třídy mimo město a tedy oslabování společensky nejaktivnější a ekonomicky významné složky jeho sociální struktury. S pokračující suburbanizací se také bude prohlubovat absurdní situace, kdy příměstské osídlení tvořící funkčně i sociálně-ekonomicky součást Prahy se nachází na území Středočeského kraje a tedy mimo dosah pražských orgánů.

Ve výčtu sociálních, sociálně-prostorových a sociálně ekonomických problémů, jejichž řešení bude stát před nově zvolenými zastupitelskými orgány v Praze, by bylo možné pokračovat. Od volebních stran a od jednotlivých kandidátů do těchto orgánů bychom kromě obecných a málo říkajících předvolebních prohlášení rádi slyšeli více o tom, jak si s těmito problémy hodlají poradit nebo alespoň to, jestli si je vůbec uvědomují. Lépe by se pak voličům rozhodovalo, jestli a komu z nich dát v blížících se volbách hlas.

(5) Tisková zpráva ke spuštění projektu je k dispozici zde: praguewatch.wordpress.com, interaktivní mapa je spuštěna na stránce http://praguewatch.cz.

(6) Více na www.respektinstitut.cz

(7) Kalendář akcí, kde zájemci najdou i podrobnosti o jednotlivých akcích a odkazy na další stránky:
www.mestaprozivot.arnika.org

Tisková zpráva Arniky - Centra pro podporu občanů ze dne 16. září 2010

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí