Neděle, 14. července 2024

Vyhlášení 8. výzvy Národních programů dle Příloh III - EKOFILM 2012-14

Vyhlášení 8. výzvy Národních programů dle Příloh III - EKOFILM 2012-14

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje 8. výzvu pro předkládání žádostí podle Příloh III "Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR" v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství.

V souladu se zněním Příloh III a po projednání na poradě vedení Ministerstva životního
prostředí (dále jen MŽP) a Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen Fond) se vyhlašuje 8. výzva v následujícím znění:

1. Harmonogram výzvy

Vyhlášení: 12. 7. 2012
Ukončení přijímání žádostí: 26. 7. 2012 ve 13 hod.
Zpracování a posouzení žádostí: srpen 2012
Projednání Radou Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen "Rada Fondu") a rozhodnutí ministra, zveřejnění výsledků: září 2012
Uzavírání smluv: říjen, listopad 2012

2. Alokace finančních prostředků

Pro tuto výzvu je alokováno nejvýše 9 000 000 Kč (slovy devět milionů korun), jejichž čerpání v letech je následující: 3 500 000 Kč (slovy: tři miliony pět set tisíc korun) pro rok 2012, 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun) pro rok 2013, 2 500 000 Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun) pro rok 2014 ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen "Fond"). Pro tuto 8. výzvu se neuplatňují maximální limity stanovené na 1 akci Přílohou III. 2 Směrnice MŽP č. 6/2010, a to ani v absolutním, ani v procentním vyjádření. Podpora formou dotace je stanovena jako maximální a nelze ji překročit, bude poskytnuta následovně: v prvním roce ve výši 100 % úhrady uznatelných nákladů akce, maximálně však vždy do výše 3 500 000 Kč, v druhém roce ve výši 85,7 %, úhrady uznatelných nákladů akce, maximálně však vždy do výše 3 000 000 Kč a ve třetím roce ve výši 71,43% úhrady uznatelných nákladů akce, maximálně však vždy do výše 2 500 000 Kč. Na příslušný rok může žadateli Fond poskytnout zálohu ve výši 1 mil. Kč, která bude vždy řádně vyúčtována před poskytnutím dalších finančních prostředků Fondu.

Příjemce podpory zabezpečí stejný rozsah EKOFILMU v jednotlivých letech z vlastních zdrojů nebo z podpory jiných donorů.

3. Oblast podpory

V rámci této 8. výzvy bude podporováno opatření v rámci Programu č. III.3., uvedené v Přílohách III a specifikované touto výzvou:

Podpora v rámci programu je poskytována na přípravu a uspořádání 38.-.40. ročníku
Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví -
EKOFILM 2012, 2013, 2014.

4. Předmět podpory

Předmětem podpory jsou náklady na realizaci Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM (mzdové náklady, cestovné, nákupy materiálu, nákupy služeb a jiné náklady). Dále pak náklady na zajištění environmentálně zaměřeného programu, který bude součástí festivalu (indikativní popis uznatelných nákladů včetně jejich stanovení je uveden v Pokynech pro žadatele).

5. Typy oprávněných žadatelů o podporu

A - právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, kromě nadací
a nadačních fondů, zejména:

- obecně prospěšné organizace (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění);
- územní samosprávné celky;
- občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění);
- účelová zařízení církví a náboženské společnosti, církevní právnické osoby, další právnické osoby ve smyslu zákona o církvích a náboženských společnostech;
- svazky obcí (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění);
- právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové organizace a organizační složky);
- školy a školská zařízení;
- státní příspěvkové organizace;
- ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými
veřejnoprávními subjekty včetně veřejných výzkumných institucí podle zvláštních předpisů.

Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, podporu nelze poskytnout.

6. Podmínky účasti

1. Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o dotaci.
2. Vyplnění závazného formuláře pro žádost o dotaci včetně doložení požadovaných dokladů pro poskytnutí podpory.
3. Splnění souladu obsahu projektu s cíli Příloh III a Programu III.3. a podmínkami uvedenými a specifikovanými v této výzvě.
4. Žádost podaná oprávněnými žadateli definovanými pro oblast podpory v této výzvě.
5. Předložení environmentálního programu, který bude součástí festivalu.
6. Splnění Závazných podmínek pro poskytnutí podpory, jež tvoří nedílnou součást této výzvy.

7. Finanční podpory

Finanční podpora v rámci 8. výzvy bude poskytována z prostředků Fondu v souladu s Přílohami III a dále dle podmínek stanovených v rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory a dle podmínek Smlouvy o poskytnutí podpory.

8. Způsob podání žádosti

Žádosti o poskytnutí podpory je nutné podat doporučeně poštou nebo osobně do podatelny SFŽP ČR na níže uvedenou adresu a to v uzavřených obálkách s označením:

Žádost o podporu - Národní programy, Přílohy III, 8. výzva
Státní fond životního prostředí ČR
Oddělení příjmu žádostí, RF a ŠF
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

Příjem žádostí končí 26. 7. 2012 ve 13 hod. Rozhoduje datum doručení na Fond, nikoliv datum poštovního razítka! Později nebo jiným způsobem podané žádosti nebudou přijaty. Žádosti se ředkládají v tištěné podobě (originál) + 1 kopie a zároveň elektronicky na nosiči CD. Elektronická verze žádosti musí být zpracována v obvyklých formátech (Microsoft Word, Excel, případně Open Office).

9. Posouzení a hodnocení žádostí

Odbor národních programů a Švýcarských fondů posoudí doručenou žádost z hlediska souladu se Směrnicí č. 6/2010 MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR a jejími Přílohami III, resp. s podmínkami Programu, z hlediska souladu s vyhlášenou výzvou a z hlediska formální úplnosti údajů a dokladů.

Předložené žádosti, které nebudou v souladu se Směrnicí MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR a jejími Přílohami III, resp. s podmínkami Programu upřesněnými touto vyhlášenou výzvou, budou vyřazeny z dalšího posuzování a hodnocení. Takové žádosti budou vráceny předkladateli.

Pokud žádost nebude kompletní z hlediska formální úplnosti údajů a dokladů, bude žadatel
kontaktován (zpravidla telefonicky) pracovníkem Fondu za účelem doplnění žádosti. Lhůta pro dodání vyžádaných dokladů je max. 5 pracovních dnů. Akceptované žádosti budou dále posouzeny věcně příslušným oddělením Fondu - odboru národních programů a Švýcarských fondů, které vypracuje bodové hodnocení a komentáře ke každé registrované žádosti. Každá akceptovaná žádost bude hodnocena podle obecných kritérií uvedených v Přílohách III a Pokynech pro žadatele, konkrétně též v příloze 3 této výzvy (v bodě 5.2).

Při posuzování žádosti o podporu Fond posoudí též, zda se jedná o poskytnutí podpory podle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, v platném znění. Výsledek posouzení uvede v podkladech pro jednání Rady Fondu a pro rozhodnutí ministra. V případě, že je nutno vést řízení o povolení výjimky s Evropskou komisí, upozorní na tuto skutečnost Ministerstvo životního prostředí, které dá podnět k řízení. Doba potřebná k řízení o povolení výjimky se nezapočítává do lhůty stanovené v článku 4, odstavec /3/ Směrnice Ministerstva životního prostředí.

Fond posoudí předložené žádosti z hlediska souladu s výzvou, splnění závazných podmínek
poskytnutí podpory a Přílohami III. MŽP budou předloženy kopie všech projektů pro zpracování Odborného posudku požadovaného dle zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR.

Souhrnné hodnocení je předkládáno Radě Fondu k projednání. Rada Fondu své návrhy na kladné či záporné rozhodnutí předkládá ministrovi životního prostředí.

10. Závěrečná ustanovení

Fond nevrací žádosti, které byly akceptovány a dále hodnoceny. U neúspěšných žádostí na požádání sdělí jednotlivé výhrady a případné poznámky od hodnotitelů.
Proti rozhodnutí ministra nelze podat opravný prostředek.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Text 8. výzvy

Přílohy:
1. Formulář žádosti

- soubor v Excelu


2. Pokyny pro žadatele
3. Závazné podmínky pro poskytnutí podpory
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů