Neděle, 14. července 2024

Druhá etapa protipovodňových opatření na vodním toku Sedlnice

Druhá etapa protipovodňových opatření na vodním toku Sedlnice

Povodí Odry, státní podnik, připravuje k zahájení realizaci rozsáhlých protipovodňových opatření na vodním toku Sedlnice. Účelem této stavby je protipovodňová ochrana zástavby údolní nivy řeky Sedlnice v obci Sedlnice.

"Zájmový úsek úpravy tohoto vodního toku se nachází v obci Sedlnice. V této souvislosti je potřeba zmínit skutečnost, že tato akce plynule navazuje na již realizovanou úpravu vodního toku Sedlnice, která byla v této obci před několika lety provedena státním podnikem Povodí Odry, a v konečném důsledku zajistí komplexní řešení ochrany obce před povodněmi," řekl k chystané investici Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel s. p. Povodí Odry.

V současné době má koryto Sedlnice převážně kapacitu na vodu Q5-Q10 (pětileté až desetileté vody). Samotná ochranná opatření budou provedena zkapacitněním koryta Sedlnice na průtok Qn = 57,2 m3/s, který odpovídá průtoku vody Q20 (dvacetileté vody). Zajištění vyšší povodňové ochrany než na Q20 formou dalšího zvýšení kapacity koryta bylo kvůli rozsahu záborů a vyvolaným investicím (jako jsou rekonstrukce mostů, přeložky inženýrských sítí či odvádění povrchových vod z ohrázovaného území) prakticky nereálné a neefektivní.

"Jak z výše uvedeného vyplývá, navržení správného a komplexního řešení bylo velmi obtížné. Z toho důvodu byly při řešení zkapacitnění koryta a zvýšení povodňové ochrany v zájmovém úseku variantně řešeny všechny objekty a následně byla vybrána optimální kombinace technických řešení z pohledu funkčního, finančního a krajinotvorného," vysvětlil dále Miroslav Janoviak. Technické řešení úpravy toku v zájmovém úseku bude spočívat zejména v následujících opatřeních:

1. Ve zkapacitnění spádového stupně v ř. km 6,337, docíleného snížením přelivné hrany spádového stupně a vybudováním levobřežního bočního přelivu, který bude zaústěn obtokovým korytem pod spádový stupeň.
2. V návrhu příčných profilů stávajících mostních objektů na místních komunikacích s kapacitou Q20. Jeden z mostů bude přesunut do jiného ř. km do přímého úseku vodního toku.
3. Ve zkapacitnění koryta vodního toku v místech ostrých meandrů vybudováním nového povodňového koryta.
4. Ve zkapacitnění koryta vodního toku v celé délce zájmového úseku formou rozšíření průtočnosti koryta, a to v úsecích souběhu s krajskou komunikací III/46432.
5. V přebudování zaústění silničních příkopů formou klasických výustních objektů se zpětnými klapkami.
6. Ve směrové úpravě osy vodního toku.
7. V probírce pobřežní zeleně a nové náhradní výsadbě.

Tato akce patří k nejvýznamnějším a hlavně finančně nejnáročnějším, které státní podnik Povodí Odry v letošním roce zahájí. Samotné financování je zajištěno z programu Ministerstva zemědělství ČR "129 120 Podpora prevence před povodněmi II". Náklady stavebních prací se budou pohybovat řádově kolem 40 milionů Kč. Realizace byla zahájena 30. července tohoto roku předáním staveniště dodavateli prací a veškeré stavební práce budou dokončeny do konce října 2013.


Bližší informace:
Ing. Čestmír Vlček
Obchodní ředitel
Povodí Odry, státní podnik
Tel.: 724 273 444
E-mail: cestmir.vlcek@pod.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů