Neděle, 14. července 2024

Znečišťování veřejných komunikací a prostranství

OTÁZKA: Jakým způsobem a podle jakého předpisu může obec postupovat proti občanovi, jehož zvířata (např. koně a pes) svými výkaly znečišťují veřejné komunikace a prostranství.

Znečišťování veřejných komunikací a prostranství

Volně pobíhající pes také ohrožuje občany. Majitelka zvířat přes mnohé domluvy, upozornění a výzvy k nápravě (úklid výkalů) nereaguje a ještě má nevhodné poznámky.

V dotazu nastíněná problematika se dotýká několika zákonů:

1. Předně je třeba se zabývat otázkou znečištění >>veřejných komunikací<<. Z dotazu není patrné, o jaký druh veřejných komunikací jde? Je však možno dovodit, že nejspíše půjde o místní komunikace, jejichž vlastníkem je obec /srov. § 2 odst. 2, písm. c) a § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoPK)/.

V případě místní komunikace ustanovení § 19 odst. 2 ZoPK upravuje obecný zákaz jejího znečištění či poškození. Pokud by šlo o znečištění místní komunikace mající charakter závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, což u znečištění exkrementy koní lze zřejmě předpokládat, je podle § 28 odst. 1 ZoPK ten, kdo znečištění způsobil, povinen jej bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. Jestliže tak neučiní, má vlastník komunikace (obec) možnost vynaložené náklady na úklid pozemní komunikace po takové osobě požadovat. Když by tedy obec důsledně využívala svých práv, mohla by na majitele jezdecké školy z tohoto titulu vyvinout >>ekonomický<< tlak, aby dostál své zákonné povinnosti.

Současně je znečištění pozemní komunikace podle § 42a odst. 1, písm. j) ZoPK postihováno jako přestupek. Za prokázaný přestupek je možno uložit sankci až do výše 300 tisíc korun. K projednání přestupku bude příslušná obec s rozšířenou působností. Vzhledem k tomu, že problematika čistoty pozemních komunikací je příslušnými zákony upravena na celostátní úrovni komplexně, není podle mého názoru možné ji považovat za místní záležitost veřejného pořádku.

2. Jinak tomu však bude u znečišťování veřejných prostranstvích mimo pozemní komunikace. Je možné samozřejmě aplikovat zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoP), který ve svém ust. § 47 odst. 1, písm. d) kvalifikuje přestupek znečištění veřejného prostranství. K projednání je příslušná obec, kde k znečištění veřejného prostranství došlo, přičemž sankce za přestupek může dosahovat výše až 20 tisíc korun. Zde tedy opět záleží na obci samé, aby důsledně využívala svých práv a povinností (srov. také § 67 ZoP, který hovoří o projednávání přestupků z úřední povinnosti).

V případě znečišťování veřejného prostranství se však také nabízí, aby zastupitelstvo obce využilo svého práva vydat v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, resp. k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství obecně závaznou vyhlášku. Za využití ust. § 10 písm. a), resp. písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je možné regulovat mimo jiné:

volný pohyb všech zvířat na veřejných prostranstvích (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 46/06), přičemž regulace volného pohybu psů je upravena speciálně § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (včetně povinnosti stanovit prostory pro volný pohyb psa). Vymezení míst, kde je obecně závaznou vyhláškou obce pohyb zvířat omezen, by mělo být v souladu s obecným principem proporcionality.

Za regulaci volného pohybu psa je obecně považováno nejen vymezení míst, kde se musí pes pohybovat na vodítku, ale i míst, kde má majitel či doprovázející osoba povinnost opatřit psa náhubkem.

stanovit povinnost majiteli či držiteli zvířat odstranit zvířecí exkrementy či jiné znečištění z veřejného prostranství (srov. např. nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 35/06, 46/06). Porušení této povinnosti vyjádřené v obecně závazné vyhlášce lze však sankcionovat podle >>speciálního<< přestupku upraveného v ust. § 47 odst. 1, písm. d) ZoP a nikoliv podle >>obecného<< přestupku § 46 odst. 2 ZoP.

V případě, že se zastupitelstvo obce rozhodne vydat obecně závazné vyhlášky, lze doporučit jejich obsah konzultovat s Ministerstvem vnitra (blíže www.mvcr.cz/odk).

3. V rámci komplexnosti odpovědi na položený dotaz je třeba zmínit i ust. § 127 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje povinnost vlastníka věci. Ten se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, zejména nesmí nad tuto míru sousedy obtěžovat pachem a nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek.

Chov zvířat na celostátní úrovni upravuje zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, který majitelům zvířat v zájmových či hospodářských chovech stanovuje celou řadu povinností, jejichž nedodržení je hodnoceno jako přestupek či správní delikt.


Mgr. PETR PROKOP
odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů