Neděle, 14. července 2024

Budoucí energetický mix ČR: Jaké ingredience a jaký poměr?

Energetická soběstačnost státu potažmo měst a obcí je v podmínkách naší země spíše snem. Důležité však je snažit se mu co nejvíce přiblížit.

Budoucí energetický mix ČR: Jaké ingredience a jaký poměr?

Mnohde se o již pokoušejí, jak vypovídá minianketa na str. 20 zaměřená na menší obce. V poslední době se pozornost upírá k nové energetické koncepci ČR...

Očekávaný návrh aktualizované Státní energetické koncepce (SEK), jež určí tvář české energetiky s výhledem do roku 2040, a Surovinové politiky (SP) z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) byl koncem července odeslán do meziresortního připomínkového řízení.

ÚSKALÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

V reakci na obsah dokumentů se ozvaly nevládní organizace spolu se starosty obcí ohrožených záměry MPO. Nelíbí se jim, že materiály opomíjejí potenciál energetických úspor, počítají s útlumem rozvoje obnovitelných zdrojů energie (OZE) a konzervují závislost naší energetiky na uhlí, ropě a jádru. (Názory byly prezentovány 8. 8. v Praze na společné tiskové konferenci organizací Calla, Centrum pro dopravu a energetiku, Ekologický právní servis, Greenpeace ČR, Hnutí DUHA a starostů obcí ze sdružení Naše Beskydy, Kořeny Litvínov a Naše Podještědí.)

Za kontroverzní považují: prolomení dosud platných limitů těžby hnědého uhlí a likvidací obce Horní Jiřetín a osady Černice; průzkumná těžba v CHKO Beskydy (důl Frenštát); otevření nových uranových dolů na Jihlavsku a úvahy o obnově chemické těžby uranu na Liberecku; zavedení dotací pro elektřinu z nových atomových reaktorů ve formě garantované ceny; zrušení fungujícího systému podpory OZE. (1. verze SEK: www.mpo.cz/dokument106059.html.)

SMO ČR: VYUŽITÍ ODPADŮ

Meziresortního připomínkového řízení zmíněných dokumentů se účastnil i Svaz měst a obcí (SMO) ČR. Podle vyjádření Ing. Bc. Barbory Fürstové z Oddělení legislativně-právního a Mgr. Pavla Drahovzala, předsedy Komise životního prostředí oceňuje SMO ČR zejména přístup k využívání odpadů. Přesněji to, že nemá jít jen o náhradu primárních surovinových zdrojů (k výrobě elektrické energie a tepla), ale zároveň o řešení efektivního využití odpadů, které by jinak skončily na skládce.

Připomínky SMO ČR k aktualizaci SEK se týkají řešení problematiky tzv. black-outu a provázanosti územní energetické koncepce a územních plánů. Koncepce by neměly být pouze jejich součástí, ale závazným podkladem pro jejich pořizování, v souladu s nimiž stavební úřady rozhodují při povolování staveb. U SP vítá SMO ČR, že celá jedna část materiálu se věnuje situaci druhotných surovin. SMO ČR požaduje např. přehodnocení kompenzací nejen pro obce zasažené přímo těžbou, ale i doprovodnými vlivy (hluk, doprava, prašnost).

A co budoucnost využívání OZE v obcích a městech? SMO ČR podporuje využívání s dlouhodobým přínosem k rozvoji dané lokality, na rozdíl od budování zařízení sloužících jen jako zdroj příjmů. Ve využívání OZE vidí jednu z možností předcházení závislosti na primárních surovinách a rovněž prevence >>totálního blackoutu<< v regionech a aglomeracích, kdy tyto stavy jsou v podstatě stavy krizovými, a měl by být určen náhradní mechanismus zásobování energiemi. Avšak diverzifikace energetických zdrojů do různých úrovní a způsobů výroby energie je též riziková, zejména z ekonomického hlediska - např. nedostatek rezerv na obnovu a modernizaci zařízení.

ZACHOVÁNÍ LIMITŮ

Sdružení místních samospráv (SMS) ČR uplatnilo několik zásadních připomínek k návrhu SP. Jednou z nich je zachování stávajících těžebních limitů tak, jak se uvádí např. v programovém prohlášení vlády.

SMS ČR obecně vítá zvyšování podílu elektřiny z OZE, ale nikoliv za cenu neúměrné zátěže státního rozpočtu. >>Podíl obcí na provozování OZE je spíše menší, avšak dovedeme jmenovat řadu pozitivních příkladů (např. malé vodní elektrárny), kdy samosprávy ukazují efektivní využití OZE,<< uvedl tajemník Mgr. Tomáš Chmela. SMS ČR bude prosazovat zejména efektivní energetické využití veřejných budov.

>>ZELENÁ ÚSPORÁM II<<

Na další podporu energeticky úsporného provozu veřejných budov jsme se zeptali na MŽP. Jde-li o >>starý<< program Zelená úsporám, zpracovávají se již podané žádosti. V sektoru veřejných budov, pro nějž se letos v květnu uvolnilo 200 mil. Kč, se v současnosti oslovují žadatelé podle výše bodového ohodnocení. Z 55 žadatelů oslovených v prvním kole se 41 rozhodlo pokračovat v realizaci programu. Uvolnění prostředků z projednávaného prodeje emisních kreditů v předpokládané výši 350 mil. Kč umožnilo oslovit počátkem srpna dalších 103 žadatelů, z nichž se dosud 62 vyjádřilo, že chtějí v programu pokračovat.

MŽP nyní připravuje podmínky navazujícího programu. Podle vyjádření tiskového mluvčího resortu Mgr. Matyáše Vitíka tak, aby první žádosti mohly být podány v polovině příštího roku. Podpora bude složena z úvěru a nevratného bonusu, který MŽP odhaduje asi na 25 % nákladů.

>>I při velmi konzervativních odhadech bude v novém programu k dispozici více peněz, než je v nynější Zelené úsporám. Při prodeji emisních povolenek odhadujeme výnos ve výši 90-150 mld. Kč. Polovina této částky, tj. 45 mld. při spodním prahu ceny, půjde na opatření v oblasti životního prostředí. V rámci nich půjde 64 % na energetické úspory u konečných spotřebitelů - stejným dílem na veřejné budovy a domácnosti, a 36 % na rozvodné systémy tepla a vlastní energetické úspory v průmyslu,<< sdělil Matyáš Vitík.

DOHODA MPO A OBCÍ V BESKYDECH

MPO v srpnu dvakrát jednalo o návrhu SP se zástupci obcí beskydského regionu na téma průzkumu černouhelného ložiska. Výsledkem je dohoda o tom, že upravený text SP nebude navrhovat doprůzkum lokality. Na stránkách MPO se 24. 8. objevilo vyjádření ministra Martina Kuby:

>>Návrh Surovinové politiky ČR, upravený v rámci meziresortního připomínkového řízení, považuje ložisko Frenštát za surovinovou rezervu státu, kterou je třeba důsledně chránit. O jeho využití se v horizontu platnosti navrhované surovinové politiky neuvažuje. Současnou prioritou z hlediska státní surovinové politiky není otvírka nových černouhelných dolů, ale maximální prodloužení životnosti těžených lokalit s cílem dlouhodobě zabezpečit hutní i energetický průmysl využívající černé uhlí a udržet pracovní příležitosti multiplikačně navázané na využívání této strategické suroviny.<< Materiály s vypořádanými připomínkami má začátkem září dostat vláda.


Menší obce umí kombinovat energeticky úsporná opatření

ANKETA

Jaké obnovitelné zdroje energie využíváte ve své obci? Jaká energeticky úsporná opatření zavádíte? Nakupujete energie prostřednictvím burzy či e-aukce? Spolupracujete v oblasti energií s jinými obcemi?

Dana Linhartová, OÚ Břehy (asi 1000 obyv., okr. Pardubice):

Obec Břehy vlastní od roku 2008 malou vodní elektrárnu (z 20. let 20. století). Energii však obec nespotřebovává, ale prodává.

Využili jsme projekt na zateplení budovy ZŠ. MŠ byla rozšířena o přístavbu, která je také zateplená (bez dotace). Obec nenakupuje energie na burze ani v e-aukcích. Rovněž nespolupracuje v oblasti energií s jinou obcí.

Marek Novoměstský, místostarosta, Bzenec (asi 4320 obyv., okr. Hodonín):

Město Bzenec nevyužívá obnovitelné zdroje energie (OZE). Z úsporných energetických opatření jsme realizovali výměnu oken a zateplení dvou bytových domů, výměnu oken u domu s pečovatelskou službou. Dále jsme vyměnili okna a zateplili střechu ZŠ a máme zažádáno o dotaci z programu OP Životní prostředí na zateplení stěn.

V současnosti chystáme nákup plynu pro městské budovy v e-aukci. Bzenec nespolupracuje v oblasti energií s jinými obcemi v regionu.

Josef Kudrle, starosta, Dříteň (asi 1550 obyv., okr. České Budějovice):

Před 10 lety začala přestavba kotelny na uhlí, jež vytápěla budovu MŠ a ZŠ a okolní byty. Akci jsme financovali z dotace a úvěru. Novou centrální výtopnu tvoří dva kotle na biomasu s výkonem 1000 kW. Spalují dřevní štěpku či hmotu (tu získáváme z obecních lesů a sami štěpujeme, ale musíme též nakupovat). Kotelna vytápí školu, zdravotní středisko, pečovatelský dům, rodinné domy i náš bytový fond a zaměstnává tři osoby. Systém ekologického vytápění se nám osvědčil a zlepšujeme jej. Problémem však je enormní nárůst cen dřevní hmoty i štěpky, nyní jsme na hraně s náklady.

Máme zateplen pečovatelský dům a tělocvičnu. Rád bych v této souvislosti upozornil na až diskriminační podmínky při žádostech o dotace. Mj. je totiž nutno deklarovat úspory CO2, což v případě ekologického vytápění nelze a na dotace nedosáhneme.

Spolupráce s okolními obcemi spočívá v tom, že od nich získáváme dřevní hmotu.

Protože naše obec leží v ochranném pásmu Jaderné elektrárny Temelín, máme do budoucna šanci, že budeme zařazeni do nového teplovodu. Záleží však také na dohodě českobudějovického magistrátu s firmou ČEZ o ceně za teplo.

Vladimír Janča, starosta, Korytná (asi 980 obyv., okr. Uherské Hradiště)

Součástí energetického hospodářství obce Korytná jsou i OZE, konkrétně fotovoltaika. Fotovoltaické panely máme od roku 2009, umístěné jsou na střeše kulturního domu a ročně uspoříme asi 300 tisíc korun.

Máme zateplenu tělocvičnu. Totéž plánujeme s kulturním domem, MŠ a bytovkami.

Pokud jde o šetrné způsoby vytápění, máme v obci štěstí na občany - již 20 let nikdo nepoužívá jako palivo uhlí, jen dřevo a plyn. Poslední, kdo spaloval uhlí, byla obec (na ohřev školního bazénu).

Obec má zkušenost s nákupem energií přes e-aukce a snaží se též spolupracovat s okolními obcemi.

Stanislava Sotlová, starostka, Měňany (asi 285 obyv., okr. Beroun):

Od roku 2007 funguje v obci centrální kotelna na biomasu. Zásobuje asi 65 domácností, což je 90 % obce. Jedná se o pohodlné a čisté topení cenově srovnatelné s uhlím. Pracovní místa vznikla v této souvislosti pouze na dohodu, obsluha kotelny časově nevyžaduje ani jeden plný úvazek. Jiné OZE obec nevyužívá. S dalšími obcemi na poli energetiky nespolupracujeme. Naše kotelna však funguje jako refenční stavba pro ty obce, které zvažují podobnou investici.

Josef Vondrášek, starosta, Rožmitál pod Třemšínem (asi 4330 obyv., okr. Příbram):

Město využívá OZE pro školní jídelnu, ZŠ a ZŠ speciální. Využíváme sluneční záření prostřednictvím fotovoltaických článků a u jídelny i prostřednictvím solárních panelů (ohřev vody). OZE využíváme třetím rokem a ročně ušetříme asi 250 tisíc korun.

Máme zatepleny všechny školy (ZŠ, ZŠ speciální, ZUŠ, MŠ), oba domy s pečovatelskou službou, panelový dům a dalších 36 bytů ve vícebytových domech. Zbývá zateplit ještě šest vícebytových domů a další panelový dům, jenž se v současnosti privatizuje (střecha a okna jsou, chybí plášť).

Občanům nabízíme nízkoúročené půjčky na výměnu starých kotlů za ekologické.

Nákup energií na burze či v e-aukci jsme dosud nevyužili. Velké naděje vkládáme do vznikající spolupráce s o. p. s. Best price energy Hodonín. Specializuje se na poradenství a správu odběrných míst a zařízení obcí s cílem snižovat energetické výdaje kvalitnějším a úspornějším nakupováním energií a snižováním spotřeby na odběrných místech. Společnost sdružuje mnoho obcí (odběratelů energie) a tlak vyvíjený na dodavatele společnou poptávkou jistě přinese zajímavější ceny energií, než když obce jednají s dodavateli samostatně. Další úspory vzniknou na fixních nákladech v důsledku odborného posouzení všech odběrných míst (sazby za jističe apod.). S jinými obcemi spolupracujeme ve Svazku obcí mikroregion Třemšín.

Milan Brandejs, starosta, Teplice nad Metují (asi 1780 obyv., okr. Náchod):

Provozujeme dvě >>kotelny<< s tepelnými čerpadly na výrobu tepla a teplé užitkové vody. Budova radnice využívá geotermální energii z vrtů, Sportcentrum systém vzduch-voda (do venkovní teploty asi -15 C odebírá energii ze vzduchu). Na radnici jsme odstavili kotel na hnědé uhlí, šetříme tím za pracovní místo, ale hlavně podporujeme čisté ovzduší. Na Sportcentru, které vzniklo v roce 2009, je tato technologie od začátku a slibujeme si úspornější režii proti původně plánovanému plynovému topení.

Zvažovali jsme zateplení budovy ZŠ, ale náklady na podporovatelnou realizaci byly tak vysoké, že jsme se rozhodli pro bezdotační výměnu oken a zateplení problematických schodišť. Podle spotřeby a hlavně podle tepelné pohody jsme spokojeni a ušetřili jsme několik milionů, protože projektované náklady přesahovaly 13 mil. Kč a dotace by nepřesahovala 55 %. Ty současné jsou asi na polovině vlastního podílu a jak říkají odborníci, zateplování je vlastně izolování a není vhodné pro všechny budovy.

V roce 2011 jsme udělali výběr podle nabízených cen plynu a elektřiny. Do budoucna se nebráníme využití e-aukcí, jsme už proškoleni.

Za účelem snižování výdajů za energie se pokoušíme o spolupráci v rámci Dobrovolného svazku obcí Broumovsko.

AUTOR: SIMONA DVOŘÁČKOVÁ

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů