Středa, 28. února 2024

Povodňová ochrana v Bavorsku

Nedávno jsme představili přístup k protipovodňové ochraně sídel v Bavorsku, jenž kombinuje technická a přírodě blízká opatření. Nyní přinášíme další dva příklady.

Povodňová ochrana v Bavorsku

Obec Dirlewang leží v jihozápadním Bavorsku. Protéká jí říčka Mindel, která byla v minulosti v trati nad obcí technicky upravena. Jen v období 1999 až 2005 postihlo obec šest větších povodní - a technická úprava říčky průběh povodní zhoršovala. Napřímené, kapacitní a hydraulicky hladké koryto soustřeďovalo povodňové vlny, zrychlovalo jejich postup a omezovalo tlumivé rozlivy v ploché nivě.

DIRLEWANG: REVITALIZACE ŘÍČKY MINDEL A VÝSTAVBA POLDRU

V letech 2006 až 2007 byla nad obcí provedena vodohospodářská opatření, jež spočívala hlavně ve výstavbě průtočného poldru a v revitalizaci říčky Mindel. Tato opatření by měla být schopna chránit obec po úroveň Q100, což v přítoku do poldru představuje 48 m3/s. Poldr o retenčním objemu 675 tisíc m3 a revitalizace toku mají tento průtok transformovat na únosných 15 m3/s. Revitalizace byla provedena 3 km nad obcí a v polovině této délky byla postavena hráz poldru.

Revitalizováno je i koryto řeky v zátopové ploše poldru. Technicky upravené koryto bylo nesouvisle paralelizováno novým výrazně zvolněným korytem. Staré koryto bylo převážně ponecháno a povodňové průtoky mohou téci oběma koryty. Revitalizací se obnovila příznivá aktivní meandrace koryta. Vytvořily se živé štěrkové lavice, jež jsou příležitostí pro rozmanité formy oživení.

Poldr nad Dirlewangem byl postaven jako průtočná suchá nádrž se zemní hrází. Sdružený objekt nádrže provádí běžné průtoky, umožňuje automatickou regulaci odtokového průtočného průřezu v rozsahu povodňových hladin a plní funkci bezpečnostního přelivu. Běžné průtoky procházejí objektem v otevřené kynetě prostupné vodním živočichům (má mírný sklon bez spádových stupňů, vyzděná velkými kameny). Podél horního okraje obce se napříč nivou postavila koncentrační hráz - vrací do koryta průtoky, jež se do nivy rozlijí v revitalizovaném úseku Mindel pod poldrem.

Uvnitř obce nebylo místo pro rozvolňování koryta toku, bylo jen stabilizováno v podobě nepravidelných rovnanin z velkých kamenů v březích, dno je štěrkové. V celé obci nahradily někdejší stupně ve dně koryta kamenité pásy prostupné rybám.

Projekt stál 4,8 mil. eur, na nichž se podílely stát Bavorsko (50 %), kraj Švábsko (25 %) a obec Dirlewang (25 %).

PROTIPOVODŇOVÁ A REVITALIZAČNÍ ÚPRAVA ŘEKY WERTACH

Wertach patří k systému řek, které od jihu k severu odvodňují bavorské svahy Alp. V Augsburgu ústí do o něco větší řeky Lech. Od roku 1860 byla Wertach nad městem technicky upravována s cílem získat zemědělskou půdu. Vzniklo geometricky pravidelné, úzké a hluboké koryto s napřímenou trasou, jež se v ploché nivě nad městem zkrátilo z 50 na 30 km.

Technická úprava znamenala ekologickou devastaci řeky. Navíc se koryto, i přes různé formy stabilizace, včetně výstavby jezů, velmi zahloubilo. Kolem roku 1990 byly některé úseky řeky značně poškozené se silně erodovanými břehy. Zahloubené koryto nevhodně odvodňovalo nivu - ve studních se ztrácela voda, mizely poslední mokřady a vlhké louky. A koryto rychle přivádělo do města povodňové vlny. Podél řeky se v minulosti stavěly ochranné hráze odlišné technické kvality a neposkytovaly zastavěným územím dostatek ochrany.

V roce 2000 byl ve spolupráci Bavorska, zastupovaného Vodohospodářským úřadem v Donauwörthu, a města Augsburg zahájen projekt >>Wertach Vital<<. Cílem je etapovitá rekonstrukce řeky po ústí do Lechu v délce 13,5 km. Letos je revitalizováno už 6 km. Akce se dotkla i dvou jezů. Jeden se rekonstruoval a vybavil rybím přechodem, druhý nahradila balvanitá rampa. Projekt má zajistit protipovodňovou ochranu stávající zástavby nejméně po úroveň Q100.

K tomu se kombinují tyto přístupy:

  • rozšíření, rozvolnění, změlčení řečiště;
  • rekonstrukce systému doprovodných hrází (odsazují se dál od koryta, zpravidla na vnější okraj zalesněného nivního pásu, kde začíná zástavba);
  • ochranné zídky v pásech zeleně v městské zástavbě.
  • Ekologické cíle projektu naplňuje:
  • prostupnost pro vodní živočichy;
  • rozvolňování tvarů kynety;
  • dřevní hmota členící břehové struktury;
  • malá potoční koryta po stranách řeky;
  • výsadba lužních porostů.


Projekt otevřel říční pás pro rekreaci obyvatel a řeku po obou stranách doprovázejí cesty pro pěší a cyklisty vedené po korunách ochranných hrází, či krajem řečiště.

Úpravy dosud stály 24,5 mil. eur (včetně výkupů pozemků a náhradní výsadby).

TOMÁŠ JUST
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů