zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyšší místní poplatek za odpad obcím pomůže jen částečně

15.10.2012
Odpady
Urbánní ekologie
Vyšší místní poplatek za odpad obcím pomůže jen částečně

Od 1. 1. 2013 mohou města a obce zvýšit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za odpady).

Umožňuje jim to zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Chystají se radnice tuto možnost využít?

Dosavadní místní poplatek za odpady sestává podle zákona č. 565/1990 Sb. ze dvou částí. První tvoří částka za tříděný odpad, který nesmí překročit 250 Kč na jednu fyzickou osobu za kalendářní rok. Druhou část místního poplatku obce stanovují na základě svých skutečných nákladů na svoz netříděného odpadu - ovšem i v tomto případě jsou limitovány nejvyšší možnou částkou 250 Kč. Celkem tedy místní poplatek za odpady dosud nesmí překročit 500 Kč na hlavu.

Počínaje 1. 1. 2013 však dochází ke změně. Poplatek i nadále sice zůstává složen ze dvou částí - úhrady za tříděný odpad a úhrady za svoz netříděného odpaduu. Avšak zatímco úhrada za tříděný odpad nadále nesmí překročit původní výši 250 Kč, úhrada za svoz netříděného odpadu (vypočítává se podle skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v předchozím kalendářním roce) může vzrůst ze současných (až) 250 Kč na (až) 750 Kč. Celkem tedy obyvatel obce může nově platit až 1000 Kč ročně. Novinkou je i to, že obce mohou začít vybírat poplatky za odpady i od cizinců, kteří mají v České republice povolení k dlouhodobému pobytu. Poplatky za odpady nově zaplatí i vlastníci tzv. rekreačních apartmánů, kteří v domech nebydlí, ale bytové jednotky pronajímají. Podle zákona o místních poplatcích mají nyní povinnost platit poplatky za odpady jenom lidé, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu nebo zde vlastní sta vbu určenou k individuální rekreaci.

Většina obcí v ČR využívá institut místního poplatku. Druhou možností je, aby obec aplikovala zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, konkrétně jeho § 17a, podle něhož je plátcem poplatku vlastník nemovitosti, kde komunální odpad vzniká. Pak lidé platí za počet a objem odvezených poplenic, tedy podle skutečného množství odpadu, který vyprodukují.


1) Jak vysoký je nyní na území vaší obce/vašeho města místní poplatek za odvoz odpadu?

2) Jak vysoké byly loni skutečné náklady obce na svoz odpadu? Jak vysoké očekáváte letos skutečné náklady na svoz odpadu, kolik jste si na tyto účely naplánovali vybrat formou místního poplatku?

3) Kolik neplatičů místního poplatku za odpad v obci/městě evidujete a jak vysokou sumu celkem dluží?

4) Už jste se dohodli, zda v příštím roce zvýšíte poplatek za odvoz odpadu?

5) Budete vybírat tyto poplatky rovněž od cizinců, kteří mají v ČR povolení k dlouhodobému pobytu, a od vlastníků tzv. rekreačních apartmánů, tedy od osob, kteří v domech/bytových jednotkách nebydlí, ale pronajímají je?

6) Na jakou částku by se zvýšením poplatku za odpad ve vaší obci/městě v roce 2013 mohlo zvýšit celkové inkaso poplatku za odpad a měla by tato suma už stačit na pokrytí skutečných celkových nákladů obce/města za svoz odpadu?

7) Jaké další legislativní změny byste případně uvítali, pokud jde o provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů?


Mgr. Jaroslav Budek, starosta města Otrokovice (okr. Zlín)

1) Tento místní poplatek činí 480 Kč na obyvatele.

2) Skutečné náklady na svoz odpadu celkem - včetně související údržby města, loni dosáhly 12,148 mil. Kč. Svoz netříděného odpadu vyšel město na 5,776 mil. Kč. Formou místního poplatku za odpad jsme přitom od fyzických osob vybrali 8,625 mil. Kč.

Pro letošní rok předpokládáme skutečné náklady na svoz odpadu celkem 12,882 mil. Kč a na svoz netříděného odpadu pak 6,159 mil. Kč. Od fyzických osob jsme si naplánovali formou místního poplatku za odpad vybrat 8,500 mil. Kč.

3) U tohoto poplatku evidujeme 1277 neplatičů s celkovým dluhem 2,746 mil. Kč.

4) Zvýšení místního poplatku za odpady pro příští rok nenavrhujeme, ale konečné rozhodnutí záleží na zastupitelstvu města. Město Otrokovice totiž zatím disponuje příjmem poplatku za uložení odpadu na skládku, která leží na jeho katastru. Prostředky, které město takto utrží, se snažíme vracet nejen do oblasti životního prostředí, ale také přímo občanům. Například tím, že nezvyšujeme poplatek za odvoz odpadu na obyvatele a to i přes fakt, že skutečné náklady na odpadové hospodářství města jsou samozřejmě vyšší, než kolik na tomto poplatku vybereme.

Proto také máme vážné výhrady k novele zákona o odpadech, která zavádí přerozdělení poplatků za uložení odpadu na skládku. Na základě našich dlouhodobých zkušeností jednoznačně tvrdíme, že obce, na jejichž katastru leží skládka odpadu, by i nadále měly být příjemcem celého poplatku za uložení odpadu nebo alespoň mnohem většího podílu z tohoto poplatku než navrhovaných 20 %. Málokdo si totiž uvědomuje, že obec, která má na svém území skládku regionálního významu, je >>postižena<< hned několikrát:

- Musela projít obdobím, kdy své občany musela přesvědčit, aby souhlasili se skládkou za >>svými humny<<.

- Po dobu životnosti skládky je katastr obce, kromě jiných negativních provozních dopadů, významně zatížen dopravou odpadu na skládku.

- Skládka na katastru obce zabírá nezanedbatelnou výměru, která je takřka navždy znehodnocena pro další využití. Kromě toho bude kolem areálu skládky i po jejím uzavření vždy koridor, kde budou možnosti využití území velmi omezené. Celkově lze říci, že obci se významně zmenšuje výměra rozvojových území, ať již pro bydlení, odpočinek obyvatel, nebo pro podnikatelské aktivity.

- Po uzavření skládky na svém katastru obec o příjem kompenzující negativní dopady přijde i přesto, že negativní dopady trvají. Kromě toho, v případě ukládání poplatku na jinou skládku už samozřejmě poplatky za uložení svého odpadu platí, což představuje skokový nárůst nákladů na odpadové hospodářství obce.

5) Máme to v návrhu pro listopadové jednání zastupitelstva města. Nicméně rozšíření okruhu osob, podléhajících poplatkové povinnosti by v Otrokovicích celkový výběr tohoto poplatku zvýšil jen zanedbatelně.

6) Nenavrhujeme.

7) Místo neustálých novel bychom přivítali nový zákon, který by vyřešil všechny sporné otázky.

Miroslav Vlasák, starosta města Žacléř (okr. Trutnov)

1) Tento místní poplatek je nyní stanoven na 456 Kč.

2) Celkové náklady činily 1,762 mil. Kč, svoz netříděného odpadu město stál 1,268 mil. Kč. Formou místního poplatku bylo vybráno 1,347 mil.Kč.

3) Evidujeme zhruba 500 neplatičů, kteří městu dluží přibližně 0,980 mil. Kč.

4) Pro příští rok zvolíme standardní výpočet výše poplatku jako v letech minulých, resp. podle výše skutečných nákladů na svoz odpadu. Myslím si však, že zásadní zvýšení poplatku nenastane.

5) Ano, poplatek začneme na základě novely zákona vybírat i od těchto poplatníků. Přesto neočekávám, že by se celkový výběr poplatku tím nějak významně zvýšil.

6) Jak už jsem uvedl, i výpočet výše poplatku pro příští rok bude vycházet ze skutečných nákladů roku 2011. Naše náklady na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2013 to asi zcela nepokryje, ale rozdíl mezi náklady a příjmy by už měl být přece jen menší.

7) Víceméně jsme s novelou zákona o místních poplatcích spokojeni a tento způsob plateb nám vyhovuje.

Bc. Martina Rosenbergerová, primátorka statutárního města Liberec

1) Tento místní poplatek v současnosti činí 492 Kč za osobu/rok

2) V roce 2011 skutečné náklady na svoz netříděného odpadu činily téměř 57,360 mil. Kč. Od fyzických osob jsme přitom na poplatku za odbvoz odpadů vybrali 43 mil. Kč. Letos za prvním pololetí skutečné náklady na svoz netříděného odpadu činily bezmála 29,520 mil. Kč, v rozpočtu města je plánováno na tyto účely vybrat v roce 2012 od fyzických osob 45 mil. Kč.

3) Za veškerá poplatková období počínaje 1. 8. 2000 a konče 31. 12. 2012 eviduje správce místních poplatků 18 200 plátců dlužících na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů celkem 41 mil. Kč.

Dlužná částka se do konce roku sníží, protože přes každoroční informační kampaň před datem splatnosti poplatku mnoho plátců stále nezměnilo trvalý příkaz k úhradě zadaný v letech 2000-2004 a platí poplatek ve čtvrtletních splátkách.

Dluh ve výši do 1000 Kč evidujeme u 6,7 tis. plátců, dluh do 10 tisíc Kč vykazuje 11,5 tis. plátců, více než 10 tisíc Kč dluží 22 plátců. Struktura dlužníků prochází napříč spektrem různorodé sociální a příjmové skladby poplatníků (= všichni občané města Liberce). Proto jsou některé nedoplatky obtížně vymahatelné.

4-7) Pokud jde o možnost navýšení poplatků, vybírání od cizinců a odpovědi na další dotazy, které souvisejí s novelou zmiňovaného zákona, zatím nemohu říct konkrétní závěry. V současné době totiž na toto téma probíhají jednání napříč celé koalice. Možnost vybrat více na poplatcích za odpady je pro město Liberec vzhledem k jeho nelehké finanční situaci velice lákavá. Na druhou stranu je však nutné si uvědomit, že občané jsou stále více zatěžováni daněmi. My jsme například letos navýšili daň z nemovitosti. Jde o velice zodpovědné a těžké rozhodování a jednání jsou teprve v počátcích.

Ing. Jiří Kučera, místostarosta města Hostivice (okr. Praha-západ)

1) Od roku 2005 činí místní poplatek 500 Kč na poplatníka a rok, tj. dosud maximální možnou výši.

2) Podle výkazů pro společnost EKO-KOM náklady města Hostivice na nakládání s odpadem za rok 2011 činily následující částky (některé položky při tvorbě rozpočtu nepovažujeme za náklady na odpad, ale na péči o vzhled města): tříděný sběr využitelných odpadů - 1,704 mil. Kč; sběrný dvůr nebo sběrné místo - 0,619 mil. Kč; směsný komunální odpad - 2,577 mil. Kč; odpady vzniklé z údržby zeleně obce - 0,379 mil. Kč; úklid košů na veřejných prostranstvích - 0,345 7mil. Kč; úklid veřejných prostranství - 2,821 mil. Kč; černé skládky - 0,440 mil. Kč; celkové náklady - 10,591 mil. Kč. Náklady na nakládání s odpadem se v roce 2012 předpokládají obdobné.

Na místním poplatku se vybere přibližně 3,5 mil. Kč, letošní předpis místního poplatku činí 3,674 mil. Kč.

3) Ke konci srpna dlužilo místní poplatek přibližně 700 poplatníků, tj. zhruba 10 % z celkového počtu. Nejčastějšími neplatiči jsou osoby hlášené k trvalému pobytu na adrese úřadu (asi 150 osob) a dále osoby, které jsou sice hlášeny v Hostivici, ale fakticky bydlí jinde a poplatek platit nechtějí. Dluh za místní poplatek letošního roku činí 0,363 mil. Kč. Z předchozích let dosud nebyl vymožen dluh na místním poplatku v celkové výši okolo 0,200 mil. Kč.

4) Zastupitelstvo města schválilo dne 17. 9. 2012 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, podle níž bude i v roce 2013 místní poplatek zachován ve výši 500 Kč na poplatníka a rok. Vyšší náklady na svoz směsného odpadu, které se vyčíslují v obecně závazné vyhlášce a umožňovaly by zvýšení místního poplatku na 585 Kč na poplatníka a rok, byly kompenzovány snížením části místního poplatku určené na tříděný odpad.

5) Zastupitelstvo města zároveň schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou aktualizovalo definici poplatníků podle nového znění zákona o místních poplatcích. K určitému zvýšení výběru místního poplatku by mohlo dojít, protože cizinců žije v Hostivici několik set.

6) Zvýšením místního poplatku na 585 Kč na poplatníka a rok by se výnos z výběru poplatku zvýšil zhruba o 0,6 mil. Kč. Ani tato navýšená částka by nestačila na pokrytí všech nákladů na odpad, jejichž přehled je uveden v odpovědi na otázku 2.

7) Novela zákona je přínosem v tom, že staví na roveň všechny obyvatele žijící na území města, resp. přihlášené zde k pobytu. Rovněž je vhodná změna, podle níž jsou zpoplatněny nejen objekty určené pro individuální rekreaci, ale i byty, v nichž není hlášen nikdo k trvalému pobytu. Nepřihlašování občanů k trvalému pobytu v místě faktického bydliště je problém, který trápí nepochybně nejen Hostivici, ale i další rychle se rozrůstající obce v okolí velkých měst. Takových obyvatel má Hostivice nejméně ve stovkách, možná i přes tisíc. Novela takové případy řeší aspoň částečně. Za nešťastný dlouhodobě považuji název místního poplatku, který je pro praktické použití velmi nevhodný.

Ing. Josef Zámečník, starosta obce Písečná (okr. Ústí nad Orlicí)

1) Za systém shromažďování a ukládání odpadu naše obec vybírá poplatek 250 Kč (v této částce je zahrnut svoz tříděného odpadu a možnost ukládání odpadu ve sběrném dvoře). Svoz netříděného odpadu je řešen formou placené služby ve výši 30 Kč/1 popelnici. Svoz netříděného odpadu provádí obec sama.

2) Skutečné náklady na svoz a ukládání odpadu v roce 2011 byly 0,266 mil. Kč. Výběr tohoto poplatku v roce 2011 činil 0,130 mil. Kč.

Náklady v roce 2012 předpokládáme ve výši 220 tis. Kč, předpokládaný výběr poplatku 130 tis. Kč.

3) Evidujeme 43 neplatičů s celkovým dluhem 11 tis. Kč.

4) Výší poplatků se bude zabývat finanční komise při přípravě rozpočtu, pravděpodobně k navýšení dojde.

5) Tyto poplatky budeme vybírat, ale v naší obci činí zcela zanedbatelnou částku.

6) Snaha o vyrovnání příjmů a výdajů v odpadovém hospodářství bude předmětem jednání zastupitelstva, ale nepředpokládáme, že k tomuto úplnému vyrovnání dojde.

7) Zatím nemáme žádné zásadní připomínky.

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí