Neděle, 14. července 2024

V řadě obcí mají cit pro krajinu, jinde spíš pro podnikání

V minulém desetiletí si řada i menších obcí pořídila územní plán (ÚP). Podle stavebního zákona (SZ) pozbývá plánovací dokumentace schválená před 1. 1. 2007 po 31. 12. 2015 platnost. V září schválená novela prodlužuje termín o 5 let.

V řadě obcí mají cit pro krajinu, jinde spíš pro podnikání

Do uvedeného termínu by si obce své stávající platné ÚP měly ve smyslu SZ v platném znění aktualizovat nebo lépe, pořídit nové. Po nových ÚP je v posledních letech patrná zvýšená poptávka a lze ji očekávat i v těch následujících.

OPORA V DOKUMENTECH

Ačkoliv už novela zákona z roku 1998 požadovala, aby byl ÚP zpracován pro celé správní území obce, praxe ukázala, že problematika nezastavěného území (tzv. volné krajiny) bývá propracována méně.

V § 43 odst. 1 SZ v platném znění a vyhlášce o územně analytických podkladech (ÚAP) je tento nedostatek ošetřen mj. povinností zpracování koncepce uspořádání krajiny, jež v nezastavěném území vymezí plochy jako např. územní systém ekologické stability, cestní sítě, plochy protipovodňové a protierozní ochrany, rekreačního využívání, dobývání surovin apod. Pro její plnohodnotné uplatnění v ÚP ale chyběl prováděcí předpis.

Toto částečně řeší společné metodické sdělení Ministerstva životního prostředí (MŽP), Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a Ústavu územního rozvoje (ÚÚR) >>Požadavky dotčených orgánů k návrhu zadání územního plánu<< (dostupné na www.uur.cz) z března letošního roku.

Další, stále využívanější nástroj - projekt komplexních pozemkových úprav (KPÚ) - navazuje na ÚP plánem společných zařízení. Navržené stavby a opatření upřesňuje na základě podrobného inženýrského průzkumu území a projednání se všemi vlastníky. Přestože tato vazba mezi ÚP a návrhem projektu pozemkových úprav je nezbytná, byla legislativně málo ošetřena. Tento nedostatek kompenzuje příručka z května 2010 >>Koordinace územních plánů a pozemkových úprav<< (viz http://eagri.cz).

Následující text (na nějž navážeme v některém z dalších vydání MO, pozn. red.) má být pro obce stručným návodem, aby si při pořizování ÚP uvědomily své možnosti, které jim zpracování tohoto dokumentu může přinést. Nejdříve se však dotkneme společných historických východisek i některých současných jevů, jež utvářejí tvář současné venkovské krajiny.

KRAJINA VENKOVSKÝCH OBCÍ

Vesnice jsou s krajinou spjaty víc než město. Členitost terénu, způsob využívání území a charakter přírodní i kulturně podmíněné vegetace vstupují do obce. A naopak, obec svými humny a v krajích s rozptýlenou zástavbou volně přechází do krajiny.

Přestože zemědělství i lesnictví prošly za uplynulých 20 let zásadní restrukturalizací, tvář naší krajiny se mimo horské oblasti a v okolí větších měst podstatně nezměnila. Na většině území přetrvává krajinný ráz poznamenaný intenzivní velkovýrobou spojenou se ztrátou vztahu k půdě. Jen pozvolna a spíše na okrajích obcí se projevují projekty KPÚ, jež do krajiny přinášejí původní strukturu polních cest s doprovodnou zelení, nezbytná protierozní opatření apod.

A protože ani ÚP se nezastavěným územím příliš nezabývá, záleží na každé obci, jak se k péči o krajinu v rámci svých možností, případně s pomocí Programu obnovy venkova, krajinotvorných programů MŽP a také evropských fondů postaví.

ZMĚNY CHARAKTERU KRAJINY

Jsou však území a jevy, které krajinu mění podstatně a výrazně jich přibývá. Z nejdůležitějších zmiňme alespoň:

Neřízenou suburbanizaci - především výstavbu rodinných domů a obchodně průmyslových zón ve volné krajině. Většinou v okolí větších měst zabírá cenný půdní fond, snižuje retenční schopnosti území a znehodnocuje krajinný ráz.

Nové dominanty - větrné elektrárny, věže mobilních operátorů, billboardy u větších silnic na sebe strhávají pozornost tak, že původní mozaiku harmonické krajiny luk, polí, lesů a rybníků už nevnímáme.

Spontánní zarůstání i cílené zalesňování svažitých a neúrodných, někdy krajinářsky cenných pozemků luk, pastvin a sadů hlavně v horských oblastech i kolem větších měst jako výsledek pozemkové spekulace.

Omezování průchodnosti krajiny - časté a rozsáhlé oplocování velkých zahrad soukromých rezidencí, výroben a skladů.

Polovyužitá či opuštěná a ruderálními rostlinami zarůstající střediska zemědělské výroby.

Nové prvky - golfová hřiště, fotovoltaické elektrárny mění celkový ráz krajiny.

POTŘEBY OBCÍ

Většina zástupců obcí si je vědoma, že ÚP je komplexní dokument, jenž na základě hodnot a potenciálu území stanoví koncepci rozvoje obce, k čemuž vymezí příslušné plochy a koridory. Kromě nadřazených dokumentů (Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje krajů aj.) je třeba hledat oporu v ÚAP, které napoví, jaké priority je nutno v nezastavěném území obce řešit.

Zadání ÚP pak může být konkrétní a také požadavky dotčených orgánů jsou jednodušší a efektivnější. V potřebách obce, kterou ÚAP dosud nezahrnují (např. problematika protierozní ochrany), mohou pomoci doplňující průzkumy a rozbory.

Tyto možnosti ovlivňuje to, zda obec disponuje alespoň částí pozemků ve svém správním území. Zájem a aktivita obecních zastupitelstev se liší. Mnozí zastupitelé mají cit pro potřeby krajiny a vědí, kam umístit poldr, protierozní mez či víceúčelový rybník, kde vysadit alej, kudy vést cyklostezku apod. Jiní jsou iniciativní spíše při vyhledávání ploch pro obyvatelům obce různě přátelské podnikatelské aktivity. Přesto už existují příklady dobré spolupráce obcí s vlastníky a uživateli pozemků (zemědělská družsta, Správy Povodí, Lesy ČR aj.).


IGOR KYSELKA
krajinářský architekt

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů