Čtvrtek, 25. července 2024

Plánování území zahrnuje péči o krajinu i diskusi s občany

Krajina - to je prostor pro život, vzduch, který dýcháme, pohled, z něhož máme radost, někdy i pohled, jenž nás rozesmutní.

Plánování území zahrnuje péči o krajinu i diskusi s občany

Mnohokrát mávneme rukou, ale upřímně: Může být krajina kolem naší obce krásnější a přitažlivější? Tak aby lidé z obce neodcházeli, aby ji vyhledávali turisté a rádi se vraceli.

Česká krajina se až do roku 1948 vyvíjela přirozeně, stejně jako krajiny sousední. Poté však byla naše krajina změnou režimu, zrušením vlastnických vztahů, snahou podobat se sovětským kolchozním velkopolím, poškozena a narušena. Od té doby uplynulo přes 60 let, ale rány se samy od sebe nezahojily.

Na pomoc přicházejí Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ), které by měly napáchané škody urovnat. Podle platné legislativy KPÚ zapracovávají schválené zásady územního plánu (ÚP) včetně územního systému ekologické stability (ÚSES). Součástí ÚP má být i výkres Koncepce uspořádání krajiny, jenž stanoví její další možný rozvoj za předpokladu zachování důležitých prvků.

DISKUSE - ZÁKLAD PLÁNU OBNOVY KRAJINY VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ

Důležitou částí KPÚ je Plán společných zařízení, který by měl vytvořit prostor pro plochy a zařízení veřejného prospěchu, jako jsou silnice, různá krajinotvorná opatření, stromořadí, mokřady, rybníky.

Před zpracováním KPÚ pro některé své části stálo před dvěma lety také Spálené Poříčí. Protože se město již delší dobu aktivně věnuje péči o krajinu, rozhodlo se přijmout moji nabídku na zpracování Plánu obnovy krajiny v podstatně širším záběru, než určuje dnešní platná legislativa.

Cílem této práce bylo vypracovat zásady péče a další tvorby krajiny ve spolupráci s místními obyvateli. Celý projekt a záměr může být úspěšný jen tehdy, pokud si ho vezmou za svůj lidé, kteří zde žijí a pracují a usilují o realizaci svých plánů. Dříve, než jsme s kolektivem spolupracovníků přistoupili k vypracování návrhu krajiny, uspořádali jsme setkání s občany, kde každý mohl říct svůj názor a vyslovit vlastní návrh. Důležité bylo vytvořit materiál srozumitelný a čitelný každému, kdo o něj projeví zájem.

Součástí prací na projektu bylo důsledné poznání celého území, seznámení se s historií krajiny. Toulek po krajině, poznávání zapomenutých zákoutí, údolí, se časem postupně zúčastňovala řada občanů, kteří o téma krajina projevili zájem.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Projekt se skládá z pěti základních částí:

Člověk v krajině - obytnost, průchodnost - okruhy (cyklo+pěší, kočárek), pocit pohody, výhledy. Definování skutečných potřeb obyvatel, hledání možnosti využít staré historické původní cesty, které se ve fragmentech dosud zachovaly. Definování vycházkových okruhů pro obyvatele mimo silniční síť. Zachování a podpora hodnotných výhledů. Návrhy laviček, odpočívadel, obnova významných míst, jako jsou např. křížky, boží muka atd.

Retence vody v krajině - přírodě blízká obnova vodních toků, zachování mokřadů, tvorba vsakovacích pásů, změna zemědělských kultur podél toků. Definování kontinua říční krajiny, stanovení šířky pásu krajiny kolem toků k posílení jejich retenční a ekologická funkce.

Kulturně-historické dědictví - historické cesty, historické struktury krajiny, křížky, kapličky atd. Poznání historického vývoje území, zaniklé obce, archeologické naleziště, důležitá místa bývalých osídlení, staveb, hospodářských i jiných objektů.

Přírodní hodnoty - ÚSES, NATURA, EVL (Evropsky významné lokality), mimolesní vegetace, významné stromy, mokřady a jiná cenná společenství. Definování důležitých ploch a objektů lokálního významu a snaha o přiblížení a napojení těchto ploch pro potřeby místních obyvatel.

Zdroje místní energie - voda, vítr, dřevo, biomasa. Definování možností využití potenciálu místních zdrojů energie. Tato část nebyla v této etapě zpracována.

Analýzy posloužily jako základ pro vypracování samotného návrhu restrukturalizace krajiny katastrů obcí Spálené Poříčí, Hořehledy, Těnovice a Vlkov.

RESTRUKTURALIZACE KRAJINY Z POHLEDU RETENCE VODY

Velkolány polí často ohrožuje eroze a měly by být vhodně rozděleny. Restrukturalizace zemědělských ploch by pak měla respektovat přírodní geomorfologické vlastnosti území, ale současně by neměla opomíjet ani prvky historického vývoje krajiny, zejména původní historické cesty.

Problematika restrukturalizace krajiny a zemědělských ploch z pohledu vyšší retence vody v krajině je důležitou částí v legislativě zatím neprávem opomíjenou. Vodu je důležité zachytávat již v horních částech toku, nejen v dolní části. To už množství vody může být tak velké, že dojde k povodním. Důležité je i zatravnění okolí vodních toků, tj. podpora říční krajiny.

Obnova původních historických cest umožní opět krajinou procházet, v původních trasách stavět cyklostezky a turistické trasy, naučné stezky a trasy pro rekreaci s malými dětmi.

PLÁN ODSTARTOVAL DALŠÍ AKTIVITY

Krajinný plán nezůstal pouze na papíře. Část byla zapracována do KPÚ. Plán se pak stal podkladem pro další dílčí aktivity, mezi něž patří např. obnova původní historické cesty s třešňovou alejí mezi Blovicemi a Spáleným Poříčím, kterou realizuje místní občanské sdružení TOPLANDBRD ve spolupráci s obcemi, občany a studenty místní střední školy.

Zajímavá je spolupráce se studenty a pedagogy Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, kteří na podzim letošního roku na pomezí dvou katastrů osadí hraniční kámen s kamenným stolem, kde se občané budou moci setkávat a spřádat nové plány, kterak zvelebí další kout krajiny svého domova.

KLÁRA SALZMANN
krajinářská architektka

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů