Neděle, 14. července 2024

Hodnocení rizika při odběru podzemní vody a provozování stacionárního zdroje znečištění ovzduší

Dotazy z praxe k hodnocení rizik ekologické újmy při činnostech odběr podzemní vody a provozování plynové kotelny.

Hodnocení rizika při odběru podzemní vody a provozování stacionárního zdroje znečištění ovzduší

Jaký možný scénář vzniku ekologické újmy a jeho následky mohou nastat, vykonává-li provozovatel činnost č. 6 "odběr podzemní vody"?

V případě provozní činnosti č. 6 může dojít zejména k ekologické újmě na stanovištích a chráněných druzích, případně ekologické újmě, která bude spočívat v ohrožení či zásahu do kvantitativního stavu podzemní vody. V bodě 19 části D základního hodnocení rizik (dále jen "ZHR") bude uvedeno na jaké části životního prostředí se identifikovaný scénář vzniku ekologické újmy (bod 18) nejvíce projeví. Uvádí se vždy pouze jeden následek, v případě existence více možných následků se uvede scénář s nejvyšším bodovým hodnocením. Část D se zabývá "možnými scénáři" vzniku ekologické újmy, povinnost jejího vyplnění je tedy spojena se všemi provozovateli, nikoliv pouze s provozy, ve kterých již dříve k havárii došlo.

Konkrétní vyplnění části D bodu 18 a 19 ZHR by tedy v nastíněném případě mohlo vypadat takto:

18. Identifikace možných scénářů... fyzikálně mechanické.... 2

19. Možné následky na... chráněných druzích a/nebo přírodních stanovištích... 5

Otázka k základnímu hodnocení rizik ekologické újmy u provozní činnost č. 14 (provozování stacionárního zdroje - plynové kotelny). Pokud v části D bodě 18 je možným scénářem fyzikálně mechanické působení - požár nebo výbuch, dostávám celkem v této části 4 body. V části E bodě 24 odečtu 5 bodů, čímž se dostanu v rámci celého hodnocení k záporné hodnotě. Otázka zní, může být při celkovém základním hodnocení dosaženo záporného bodového hodnocení? Nebo v případech, kdy v předchozích 10 letech žádná havárie nenastala, část D nevyplňuji?

Část D základního hodnocení rizik se zabývá "možnými scénáři" vzniku ekologické újmy, povinnost jejího vyplnění je tedy spojena se všemi provozovateli, na které se povinnost hodnocení vztahuje, nikoliv pouze s provozy, ve kterých již dříve k havárii došlo.

V případě provozní činnosti č. 14 (plynové kotelny) je nutné v části D započítat v bodě 18 4 body (únik plynu do vzduchu a fyzikálně mechanické působení), dále je třeba vyplnit v bodě 19 počet bodů s ohledem na možné následky identifikovaného scénáře, v daném případě 5 bodů za možné negativní dopady na chráněných druzích nebo přírodních stanovištích a následně v bodě 20 přičíst body za závažnost možných následků. Závažnost možných následků ekologické újmy identifikované v bodě č. 19 se hodnotí kvalitativně ve třech možných úrovních a vyplývá z charakteru zdroje rizika (část B) a blízkosti předmětu ochrany a jeho charakteru (část C) /velké množství nebezpečných chemických látek v bezprostřední blízkosti zdroje minerálních vod/ nebo charakteru činnosti a předmětu ochrany /vzdutí hladiny jezem může zcela zatopit a zničit pobřežní vegetaci, která je součástí evropsky významné lokality/. Jako velmi významné se následky hodnotí, pokud součet bodů části B a C je 30 nebo vyšší, jako významné, pokud součet bodů části B a C je v intervalu 20 až 29 a jako málo významné se hodnotí, pokud součet bodů části B a C je 19 nebo méně. Výsledný počet bodů při vyplnění části D bude tedy v uvedeném případě minimálně 11 bodů (maximálně 19).

Pokud jde o část E bod 24, má se zato, že pokud provozovatel splňuje veškeré požadavky zakotvené zvláštními právními předpisy, odečte si 5 bodů. Pokud by udělal ještě něco "navíc", tedy další opatření "vycházející z nejnovějších vědeckých a technických poznatků týkajících se environmentálního zabezpečení", mohl by odečíst 10 bodů, tato varianta nicméně bude spíše hypotetická.

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů