Neděle, 14. července 2024

Havířov je městem zeleně

Statutární město Havířov není klasickým městem s dlouholetou historií a tradicí.

Havířov je městem zeleně

Jeho vznik v roce 1955 je spojen s rozvojem hornictví po druhé světové válce v oblasti severovýchodní Moravy. Správní obvod města Havířova leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín.

Dříve býval Havířov úzce spojován s hornictvím. Přestože vždy pro horníky a hutníky znamenal vyhledávané místo k životu, město nikdy nepatřilo k tradičním turistickým destinacím. Obrat zvolna nastával v novodobé historii města. Svou aktivitou při zlepšování životního prostředí Havířov získal image >>města zeleně<< a stává se jedním z nejlepších prostředí pro bydlení v celé ostravské aglomeraci.

Město k rozvoji svého území využívá řadu nástrojů. Od tvorby strategických rozvojových dokumentů, přes iniciaci konkrétních záměrů řešících stanovené priority rozvoje, hledání možností vícezdrojového financování až po evaluaci dopadů realizovaných aktivit. Komplexnost a provázanost plánovacích a projektových aktivit dokáže městu nejen zvýšit efektivitu vynakládaných rozpočtových prostředků, ale i urychlit realizaci rozvojových projektů - a navíc bez rizika ohrožení hospodaření města.

V ČERPÁNÍ POMOCI EU NA ŠPICI MEZI MĚSTY V KRAJI

Jak zrekapituloval primátor Ing. Zdeněk Osmanczyk, Havířov od roku 2007 významně zvyšuje objemy finančních prostředků na investiční výstavbu. Roční objem investic činí průměrně 450 mil. Kč. Letos městský rozpočet počítá už s téměř 670 mil. Kč na investice. Při svém rozvoji město využívá také dostupné dotační možnosti. Za posledních pět let město získalo 1,6 mld. Kč z různých dotačních titulů.

Největší podíl připadá na zdroje Evropské unie. Havířov dosud dosáhl na téměř 1,1 mld. Kč z EU, což odpovídá více než třinácti tisícům korun na občana. V úspěšnosti čerpání EU fondů při přepočtu na obyvatele Havířov předstihl i krajskou metropoli Ostravu. V celorepublikovém srovnání je Havířov v tomto ukazateli v první polovině mezi statutárními městy, v rámci Moravskoslezského kraje pak na špici.

ABY DOTACE PLNILY SVŮJ ÚČEL

Snaha o získávání podpor z různých dotačních titulů s sebou nese velké nároky na proces plánování, projektovou přípravu - a také na systém financování. >>Dotace je pouhý nástroj a úkolem úředníků města bylo naučit se s ním správně pracovat,<< říká Ing. Ladislav Nedorost, vedoucí oddělení strategického rozvoje Magistrátu města Havířova. Bylo třeba, aby aktivity, které město podnikalo a podniká, byly vzájemně provázány a zachovávaly logickou souvislost v postupném procesu rozvoje území s cílem naplnit vizi města.

V Havířově k tomu učinili tyto kroky:

  • vytvořili vnitřní integrovaný systém projektů, který shromáždil rozvojové záměry města;
  • zpracovali analýzu možností financování projektů - všechny záměry svým finančním objemem totiž několikanásobně překračovaly rozpočtové možnosti města;
  • provedli odhad finanční náročnosti projektů financovaných z fondů EU;
  • připravili strategický plán rozvoje včetně akčního plánu, tedy koncepční dokumenty, jež definovaly priority a investiční záměry, které mají být uskutečněny;
  • při podávání žádostí o finanční podporu se opírají o pomoc externích poradců;
  • rozšířili znalostní základnu úředníků magistrátu v oblasti čerpání EU fondů;
  • uskutečnili vzdělávání v oblasti projektového a procesního řízení, strategického plánování a řízení, rozvoje lidských zdrojů, a užívání metod hodnocení efektivity fungování magistrátu města;
  • sjednali úvěrový rámec, napomáhající s financováním projektů a zvládnutím cash-flow.


K největším akcím patří budování kanalizační sítě v místních částech (Dolní Suchá, Prostřední Suchá, Bludovice a Dolní Datyně), modernizace městské sportovní haly i regenerace panelových sídlišť. V Havířově permanentně dochází k úpravám veřejného prostranství, výsadbě zeleně a péči o vzhled města. Životnímu prostředí přispívá i ekologizace a obnova vozidel městské hromadné dopravy. Nyní MHD v Havířově zajišťuje 60 % vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn, což město řadí na špici ve využívání ekologické dopravy.

Město chystá další projekty, které ještě více zlepší život v lokalitě a přispějí k růstu návštěvnosti města. Mj. půjde o: dopravní terminál; centrum dopravní výchovy; budování cyklostezek; rekonstrukce dětských hřišť; výstavbu parkovacích domů; přípravu průmyslové zóny; rozvoj elektronizace služeb a budování metropolitní sítě (eGovernment); digitalizaci městského archivu; výstavbu areálu volného času; hledání soukromých investorů pro výstavbu obytných domů a o další pokračování regenerace panelových sídlišť.

LUKÁŠ NEHYBA
AQE advisors, a. s.

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů