Pondělí, 22. července 2024

Východisko z krize lesnického oboru

Východisko z krize lesnického oboru

Dne 30. 9. 2012 se v Humpolci sešlo téměř šedesát zástupců krajů, obcí, lesnického provozu, odborných lesnických škol, správců a vlastníků lesů, aby diskutovali o aktuálních otázkách týkajících se vztahu lesnictví a venkova. Byly představeny odborné příspěvky ve čtyřech blocích: Význam lesů pro města a obce, Vztah lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu, Lesnictví a rozvoj venkova, Podpora lesnictví a to z úst představitelů akademické sféry, vedoucích představitelů zainteresovaných asociací, sdružení a nadací i praktiků z provozu, kterých se diskutované problémy životně dotýkají.

Právě díky tomuto složení jak přednášejících, tak účastníků se podařilo vytvořit tvůrčí atmosféru, ve které proběhla velice otevřená diskuse, která probíhala i v kuloárech během přestávek. Základní poznatky, které na konferenci zazněly, byly zapracovány do prohlášení účastníků konference, které obsahuje doporučení, jež by měla ve své praxi využívat jak odpovědná ministerstva (zejména Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu), tak veškeré instituce zabývající se regionálním plánováním (např. kraje, mikroregiony, místní akční skupiny), ale i samotní aktéři působící v oblasti lesnictví, dřevozpracujícího průmyslu a ochrany přírody (představitelé jednotlivých sdružení, firem a iniciativ).

Dle účastníků se lesnictví v současné době díky realizovaným politikám v minulých letech nachází v krizi. Tato krize má nepříznivé dopady na obyvatele venkova, a pokud příslušné instituce v krátké době nepřijmou odpovídající opatření, změny v životě na venkově budou nevratné se všemi souvisejícími negativními dopady.
Konkrétní návrhy řešení viz prohlášení účastníků konference.

Vít Skála, tajemník ČLS

Prohlášení účastníků konference

My, účastníci konference "Význam lesnictví pro rozvoj venkova" konané 29. 11. 2012 v Humpolci konstatujeme, že:

o české lesnictví a lesní zdroje jsou součástí evropské tradice,
o les je významným zdrojem trvale obnovitelné suroviny ČR a společenských funkcí,
o k lesnictví neoddělitelně patří i dřevařská výroba, přičemž specifickou roli na venkově hrají především malé a střední zpracovatelské provozy, které:
o vytvářejí velký počet pracovních míst v oblastech, kde je nedostatek jiných možností,
o zpracovávají dřevní hmotu primárně z místních lesů, čímž dochází k minimalizaci přepravních vzdáleností, ke snižování zátěže na životní prostředí spojené s transportem dřeva, ale i k posilování vztahů mezi místními občany,
o práce v lese je stále spolu se zemědělstvím významným zdrojem obživy, v některých lokalitách takřka jediným, pro významnou část obyvatel venkova,
o odborní lesní hospodáři jsou důležitým prvkem lesního hospodářství, který má garantovat kvalitu péče o les,
o v lesnictví existují zavedené nezávislé certifikační standardy (PEFC pokrývá cca 70 % lesních pozemků, FSC pokrývá cca 2 % lesních pozemků),
o na podporu venkova byla v minulých letech přijata řada usnesení, mnohá však nejsou promítnuta do konkrétních opatření,
o čistě ekonomické principy neberou specifika venkova v úvahu a je tak nutné v celospolečenském zájmu zapojit regulační a stimulační opatření.
Stávající situace vede k tomu, že:
o tradiční lesnická a dřevozpracující činnost je ekonomickými tlaky z venkova vytlačována,
o malých a středních pilařských kapacit v posledních letech ubývá a hrozí, že během následujících let z některých regionů zcela vymizí, byť zásoba dřeva v lesích stoupá,
o surová dřevní hmota je vyvážena do zahraničí, čímž dochází k odlivu přidané hodnoty mimo ČR a také k výrazné zátěži životního prostředí, zejména pohybem kamionů po silnicích.
Na základě výše uvedeného odpovědným představitelům doporučujeme:
o Uvést do praxe konkrétní opatření na podporu zejména malých a středních lesnicko-dřevařských podniků působících ve venkovských oblastech.
o Využívat výstupy Národního lesnického programu pro období do roku 2013, zejména v klíčové akci 13 v praxi odpovědných představitelů,
o Při zavádění opatření na ochranu přírody vyhodnocovat ekonomický dopad těchto opatření na lesní majetky a tento dopad v odpovídající výši vlastníkům lesa finančně kompenzovat.
o Nastavit efektivní komunikační nástroje mezi lesníky, ochránci přírody, veřejnou správou a místními občany pro hledání souladu mnohdy protichůdných zájmů ochrany přírody, ekonomiky a rekreace.
o Zahrnovat problematiku vztahu lesnictví a obyvatel venkova do strategií LEADER.
o Posílit roli odborných lesních hospodářů (OLH): legislativně, finančně, kvalifikačně, osvětově; zavést akreditovaný systém celoživotního vzdělávání OLH .
o Více využívat existující standardy v lesnictví (PEFC, FSC) pro kontrolní a jiné činnosti státní správy.

V Humpolci dne 29. 11. 2012

Představitelé krajů, obcí, lesnického provozu, odborných lesnických škol, správců a vlastníků lesů
Přehled některých oficiálních dokumentů, které zmiňují problematiku lesnictví a venkova:

1. Usnesení vlády ČR č. 1221/2008 Sb. ze dne 1. 10. 2008/(NLPII). Bod 13.3: "Umožnit dostupnost dřevní hmoty pro místní podniky a občany především ve vazbě na státní vlastnictví lesů."
2. Usnesení vlády ze dne 16. 4. 2010: "Vláda má garantovat, že celý projekt (výběrové řízení lesů ČR) na prodej dříví podpoří malé a střední firmy, zejména na venkově."
3. Usnesení Stálé komise senátu pro rozvoj venkova ze dne 2. 3. 2010: "Zajistit usnesení vlády č. 1221, bod 13.3. "Umožnit dostupnost dřevní hmoty pro místní podniky."
4. NLP II, bod 17.5c "Zajistit transparentnost obchodních vztahů a efektivní systém prodeje dřevní hmoty."
5. Národní strategický plán rozvoje venkova ČR "Zajistit konkurenceschopnost, rozvoj a diverzifikaci venkovského života."
6. Slib ministra zemědělství ze dne 18. 8. 2010: "Část vytěženého dřeva bude blokována pro menší regionální zpracovatele." Tisková zpráva ze dne 18. 8. 2010.
7. Na plnění Usnesení vlády č. 1221/08 Sb. (NLP II) se též odkazuje Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě z kontrolní akce č. 10/26 (11/201-7/2011).
8. 3. ministerská konference o ochraně evropských lesů (Lisabon 1998) obsahově vyčlenila v rámci ekonomických funkcí - les jako obnovitelný přírodní zdroj mnohostranně využitelné dřevní suronotviny a dalších lesních produktů, zdroj zaměstnání a příjmů ve venkovských oblastech.
9. 4. ministerská konference o ochraně evropských lesů (Vídeň 2003) přijala rezoluci na Zvyšování ekonomické životaschopnosti trvale udržinottelného obhospodařování lesů v Evropě.
10. Zásady státní lesnické politiky přijaté Vládou ČR dne 21. 11. 2012 obsahují bod D. Udržení a posílení významu lesa a lesního hospodářství pro rozvoj venkova.

Česká lesnická společnost, o.s., organizátor konference "Význam lesnictví pro rozvoj venkova" je stavovská organizace sdružující lesníky bez ohledu na místo jejich působiště. Mezi téměř dvěma tisíci členy ČLS jsou zaměstnanci LČR, VLS ČR, pedagogové z lesních středních i vysokých škol, pracovníci státní správy, zaměstnanci lesních akciových společnosti, lesních družstev, atd. Česká lesnická společnost je pokračovatelskou České lesnické jednoty, která byla založena již v roce 1848. V roce 1922 se tato společnost změnila na Ústřední jednotu československého lesnictva, po roce 1950 pracovala v rámci Akademie zemědělských věd, od roku 1956 Československé vědecké společnosti. V roce 1990 se přeměnila v Českou lesnickou společnost. Po celou dobu své téměř dvousetleté historie bylo předmětem činnosti této organizace pořádání odborných akcí, venkovních pochůzek, publikování odborných statí z oblasti lesnictví, myslivosti, ochrany přírody a krajiny. I přes vysoký věk organizace je současné vedení ČLS relativně mladé a progresivní. To potvrzují i moderní webové stránky s rozsáhlým publikačním systémem, vlastní stránka na sítí Facebook a řada aktivit, které ČLS pořádá. Včetně aktivit lesní pedagogiky, zapojení do mezinárodní znalostní soutěže o lese pro mladé, atd.

Předsedou ČLS je: Ing. Pavel Draštík, tel.: 725 100 160, e-mail: predseda@cesles.cz
Tajemníkem ČLS je: PhDr. Ing. Vít Skála, tel.: 603 584 550, e-mail: tajemnik@cesles.cz
Web: www.cesles.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů