Neděle, 28. května 2023

Zákon o chemických látkách aneb jak nás evropské nařízení CLP ovlivňuje v praxi

od 1. prosince 2012 musí být látky již uvedené na trh označeny v souladu s nařízením CLP...

Zákon o chemických látkách aneb jak nás evropské nařízení CLP ovlivňuje v praxi

S chemickými produkty se setkáváme každodenně v domácnosti i v zaměstnání. V kanceláři je využívámenapříklad jako čistící a desinfekční materiály, lubrikanty, barvy, lepidla, v průmyslových provozech jako provozní chemikálie, emulze, oplachové vody, mořící lázně, apod. O nebezpečnosti těchto materiálů nás informují standardní věty nebezpečnosti, výstražné symboly na štítcích a bezpečnostní listy.

Nakládání s chemickými látkami bývá v podniku řízeno interní směrnicí, do které jsou promítnuty povinnosti vyplývající z platné národní a evropské legislativy. Směrnice zahrnuje postup nakládání od vystavení požadavku na nákup, přes nákup, skladování, užívání, až po výrobu a prodej.

Směrnice by měla vycházet z Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP), které slaďuje předchozí právní předpisy EU se systémem GHS (Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek), což je systém Organizace spojených národů pro identifikaci nebezpečných chemických látek a informování uživatelů o těchto nebezpečích. Systém GHS přijalo mnoho zemí na celém světě a nyní je používán jako základ mezinárodních a vnitrostátních předpisů pro dopravu nebezpečného zboží.

Do české národní legislativy zapracovává tyto předpisy Zákon o chemických látkách a směsích č. 350/2011 Sb. Zákon upravuje zejména práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech.

Oproti původní legislativě jmenujme některé nejvýznamnější změny:

 • pojem směsi nahradil původní přípravky,
 • v angličtině slovo "hazardous" nahradilo původní "dangerous",
 • výstražné symboly nahradily nové symboly,
 • standardní věty o nebezpečnosti nahradily věty označující riziko,
 • pokyny pro bezpečné zacházení nahradily standardní pokyny pro bezpečné zacházení,
 • signální slova (např. nebezpečí, varování) nahrazují označení nebezpečnosti,
 • nové výstražné symboly v červeném rámečku postupně nahrazují známé oranžové symboly nebezpečnosti (viz obr.),
 • rozšíření klasifikace nebezpečnosti u některých chemických látek (např. různé druhy olejů, nafta, technický benzín).

výstraha
Výrobci, resp. dodavatelé musí ve většině případů rozhodnout o klasifikaci látky nebo směsi. Dodavatelé musí látku či směs obsaženou v obalu podle nařízení CLP před jejím uvedením na trh označit v případě, že:

 • látka je klasifikována jako nebezpečná,
 • směs obsahuje jednu nebo více látek klasifikovaných jako nebezpečné nad určitou prahovou hodnotou.

Z bezpečného nakládání s chemickými látkami jsou pracovníci na dotčených pracovištích pravidelně proškolováni. K dispozici mají bezpečnostní listy výrobců či dodavatelů chemických látek a směsí, se kterými v rámci své profese nakládají, a tzv. Pravidla nakládání pro zákonem vybrané klasifikace nebezpečnosti. Pracovníkům jsou přidělovány vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky.

Chemické látky a směsi jsou skladovány ve skladech popř. zásobnících, u kterých jsou v pravidelných intervalech prováděny vizuální kontroly a těsnostní zkoušky. Zásobníky na kapalné chemické látky jsou umístěny v havarijních vanách.

Hlavní povinnosti pro podniky vyplývající z nařízení CLP:


o Aktualizovat bezpečnostní listya nové štítky (včetně označení provozních nádob),
o Vyškolit zaměstnance, aby chápali a rozeznávali informace na nových štítcích,
o Zkontrolovat, zda je používání dané látky či směsi uvedeno v bezpečnostním listu a není v něm nedoporučeno,
o Dodržovat pokyny uvedené na nových štítcích a v bezpečnostních listech,
o Zkontrolovat, zda nedošlo ke změnám v klasifikaci,
o Vyhodnotit rizika pro pracovníky a v případě potřeby aktualizovat hodnocení rizik na pracovišti,
o Zaměstnavatel má o těchto změnách své pracovníky informovat a v případě otázek či nejasností týkajících se nového štítku nebo bezpečnostního listu se obrátit na svého dodavatele

Kdy bude nařízení uplatněno v plné míře?

 • od 1. prosince 2010 jsou nově klasifikovány všechny látky.
 • od 1. prosince 2012 musí být látky již uvedené na trh označeny v souladu s nařízením CLP.
 • Od 1. června 2015 musí být podle nařízení CLP klasifikovány směsi (dříve nazývané přípravky).
 • 1. června 2017, kdy musí být provedeno nové označení a nové balení produktů již uvedených na trh.

Článek byl zpracován odborníky firmy ECO-F a.s. která mimo jiné nabízí i tyto služby:

 • proškolení všech pracovníků, kteří s chemickými látkami a přípravky nakládají, včetně vypracování všech základních dokumentů (prezenční listina, záznam o provedeném školení pracovníků, tématický a časový plán školení a zkušební test pro ověření znalostí včetně jeho vyhodnocení),
 • spolupráce při evidenci, ohlašování, klasifikaci, registraci, oznamování, značení a balení látek a přípravků,
 • spolupráce při tvorbě Bezpečnostních listů výrobku.


Kontakt:

Ing. Miroslav Konečný

ECO - F a.s.

Ringofferova 115/1

155 21, Praha 5 - Zličín

m: +420 602 235 025

e: konecny@ecof.cz

t/f: +420 234 252 216/7

www.ecof.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů