Sobota, 23. září 2023

Ministerstvo životního prostředí vydalo na základě mezistátního procesu EIA souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru "Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně výkonu do rozvodny Kočín" na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vydalo na základě mezistátního procesu EIA souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru "Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně výkonu do rozvodny Kočín" na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vydalo na základě mezistátního procesu EIA dnes 18. 1. 2013 souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru "Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně výkonu do rozvodny Kočín" na životní prostředí (tzv. stanovisko EIA) s tím, že bylo stanoveno 90 podmínek nezbytných k ochraně životního prostředí, za jejichž respektování je záměr z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelný. Ministerstvo životního prostředí tím ukončilo jeden z nejnáročnějších a odborně nejkomplikovanějších procesů EIA v historii. V průběhu celého procesu EIA bylo zpracováno tisíce stran odborných studií, analýz, posudků a dalších podkladů, na jejichž přípravě se podílely desítky odborníků nejen z České republiky.

Záměr "Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně výkonu do rozvodny Kočín" představuje novostavbu nového jaderného zdroje včetně souvisejících stavebních objektů a technologických zařízení. Z hlediska původní koncepce jaderné elektrárny Temelín jde o dostavbu elektrárny o dva bloky moderního typu (reaktory III.+ generace) včetně doplnění linek vyvedení elektrického výkonu do rozvodny Kočín a zvažované zvýšení kapacity přívodu surové vody do elektrárny z čerpací stanice Hněvkovice. V rámci záměru budou použity bloky o výkonu do 1 700 MWe s reaktorem typu PWR III.+ generace. Celkový čistý instalovaný výkon pro oba plánované bloky je tedy do 3 400 MWe.

Proces EIA byl provázen velikou účastí nevládních organizací a veřejnosti, přičemž převážná většina připomínek těchto subjektů byla zaslána ze sousedních zemí, konkrétně Spolkové republiky Německo a Rakouska. Nevládní organizace a veřejnost podaly v procesu EIA více jak 60 000 vyjádření, ve kterých v převážné většině převažovaly obavy spojené s provozem jaderných zdrojů. Všechna doručená vyjádření se rovněž stala podkladem pro stanovisko EIA, přičemž všechny připomínky uvedené v doručených vyjádřeních, které MŽP v průběhu procesu EIA obdrželo, byly důkladně vyhodnoceny a vypořádány. Relevantní připomínky pak byly promítnuty do zmíněných 90 podmínek souhlasného stanoviska EIA. Vypořádání připomínek doručených k oponentnímu posudku je přílohou stanoviska EIA a je jeho nedílnou součástí.

Podmínky stanoviska EIA se zaměřují na vyloučení a minimalizaci vlivů záměru na všechny složky životního prostředí a veřejné zdraví, za podstatné lze považovat především podmínky vztahující se k jaderné bezpečnosti, ochraně vod a ochraně ovzduší. MŽP považuje za zásadní zejména požadavek na další průběžné zohledňování případných nových požadavků legislativy včetně dalších doporučení a mezinárodní praxe v oblasti jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti. Tato podmínka zaručuje, že další projektová příprava záměru bude bez ohledu na dodavatele reflektovat aktuální vývoj v oblasti jaderné energetiky.

MŽP zajišťovalo proces EIA tak, aby byl všem zástupcům veřejnosti jak z České republiky, tak ze zahraničí dán dostatečný prostor ke vznášení připomínek a účasti na procesu EIA a došlo tak k naplnění mezinárodních úmluv (Espoo a Aarhuská úmluva), jimiž je Česká republika vázána. Z tohoto důvodu byly kromě veřejného projednání v Českých Budějovicích (dne 22. 6. 2012), jehož zajištění vyplývá z českého zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nadstandardně a mimo rámec procesu posuzování vlivů na životní prostředí provedeny i veřejné diskuse na území Spolkové republiky Německo (v Pasově dne 12. 6. 2012) a na území Rakouska (ve Vídni dne 30. 5. 2012). Veškeré dokumenty, na jejichž základě je stanovisko EIA vydáváno, byly rovněž přeloženy do německého jazyka, rovněž na veřejném projednání bylo zajištěno tlumočení do německého jazyka. MŽP proto konstatuje, že účast zahraničních občanských sdružení a veřejnosti byla zajištěna v maximálním rozsahu.

Stanovisko EIA bylo v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí vydáno na základě dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, posudku o vlivech záměru na životní prostředí, veřejného projednání a všech vyjádření doručených MŽP. Stanovisko EIA je odborným podkladem pro vydání rozhodnutí popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů (např. pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení), nejde tedy o rozhodnutí o realizaci či nerealizaci záměru. Podmínky uvedené ve stanovisku EIA musí být zahrnuty v těchto rozhodnutích; v opačném případě musí být uvedeny důvody, pro které tak nebylo učiněno nebo bylo učiněno pouze částečně. Bez stanoviska EIA nelze tato rozhodnutí vydat.

Úplné znění stanoviska EIA, vč. vypořádání připomínek k posudku, lze nalézt v Informačním systému EIA, na adrese http://www.mzp.cz/eia pod kódem záměru MZP230.

Kontakt pro více informací:
Matyáš Vitík
tiskový mluvčí MŽP a ředitel odboru tiskového a marketingu

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů