zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ochrana památných stromů

13.06.2013
Příroda
Ochrana památných stromů

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze podle ustanovení § 46 zákona č. 114/1992 Sb.

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze podle ustanovení § 46 zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy.

Ochrana památných stromů

Takto vyhlášené památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Zakázány jsou tudíž jakékoliv činnosti, které památný strom poškozují, ničí či ruší v přirozeném vývoji, ať už by byly prováděny na stromu samotném (např. pokácení stromu, ořez větví, mechanické poškození kořenů či kmene nebo kůry stromu, zasypání báze stromu) nebo by se jednalo o zásahy v okolí stromu, které způsobí zhoršení stanovištních podmínek (např. aplikace chemických látek pro dřeviny toxických, zhutňování stanoviště, odkopávky a navážky). V případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody, lze z těchto zákazů udělit postupem podle § 56 zákona výjimku.

Ochranné pásmo památného stromu

K účinnější ochraně památného stromu slouží, podobně jako tomu je u zvláště chráněných území, též jeho ochranné pásmo. Ochranné pásmo památného stromu může být buď vyhlášené (vymezené orgánem ochrany přírody, který vyhlašuje strom za památný) nebo se může jednat o ochranné pásmo ze zákona, které vznikne ex lege, pokud příslušný orgán ochrany přírody ochranné pásmo památného stromu nevymezí. V takovém případě má každý památný strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zem).

V rozhodnutí, kterým se vymezuje ochranné pásmo, stanoví orgán ochrany přírody zároveň výčet činností a zásahů, které lze provádět jen s jeho předchozím souhlasem. Tento výčet je sestavován vždy s ohledem na konkrétní památný strom (druh dřeviny, stanovištní podmínky, zdravotní stav stromu apod.). K činnostem a zásahům, které jsou podle § 46 odst. 2 zákona zakázány, je tak možno připojit ještě další činnosti a zásahy, které budou vázány na předchozí souhlas a zvýšit tak preventivní ochranu památného stromu. Při stanovování výčtu činností a zásahů, které lze provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody a krajiny, by nemělo docházet k duplicitám se zákazy podle § 46 odst. 2 zákona, do tohoto výčtu patří činnosti a zásahy s jinou intenzitou škodlivosti pro památný strom. Měly by tam být uvedeny činnosti a zásahy, které památný strom bezprostředně nepoškodí, nezničí ani nebudou přímo rušit v jeho přirozeném vývoji, avšak přesto by mohly pro památný strom znamenat nějaké potenciální riziko (např. změny druhů pozemků, změny půdního povrchu, změny vodního režimu, skladování materiálu). Na předchozí souhlas je též možno vázat vydání územního rozhodnutí.

Ustanovení § 46 odst. 3 (věta poslední) zákona stanoví, že v ochranném pásmu ze zákona není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. Stejně jako tomu je u vyhlašovaného ochranného pásma památného stromu, i tento výčet je třeba chápat jako doplnění zákazu poškozovat památné stromy, ničit je a rušit v přirozeném vývoji (dle § 46 odst. 2 zákona), o další činnosti, které jsou z preventivních důvodů vázány na předchozí souhlas. Bude-li pro určitou činnost (např. pro výstavbu) postupem podle § 56 zákona udělena výjimka ze zákazu podle § 46 odst. 2, lze tuto činnost samozřejmě realizovat, bez ohledu na to, že je obsaženo ve výčtu nedovolených činností podle § 46 odst. 3.

Ošetřování památných stromů

Ošetřování památných stromů je prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil. Souhlas orgánu ochrany přírody s ošetřováním památného stromu vydávaný podle § 46 odst. 2 ZOPK je správním rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a nikoliv vyjádřením či jiným úkonem podle části čtvrté správního řádu. Je tomu tak především proto, že se jedná o rozhodnutí, kterým se zakládají práva a povinnosti jmenovitě určené osobě (stanoví se podmínky, za kterých má být ošetřování památného stromu prováděno). Odchylná situace panovala před 1. 12. 2009, tedy před novelou zákona o ochraně přírody a krajiny provedenou zákonem č. 349/2009 Sb., kdy ustanovení § 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny výslovně vylučovalo použití správního řádu pro některá, v ustanovení taxativně vypočtená, řízení podle tohoto zákona, vč. řízení podle § 46 odst. 2.

Evidence a označování památných stromů

Všechny památné stromy jsou evidovány v Ústředním seznamu ochrany přírody a jejich přehled je přístupný široké veřejnosti na internetové stránce http://drusop.nature.cz/

V terénu jsou památné stromy označeny pomocí malého státního znaku České republiky.

Zrušení ochrany památného stromu

Zrušit ochranu památného stromu může orgán ochrany přírody jen z důvodu, pro který lze udělit výjimku dle § 56.

Autor: Mgr. Lucie Pokorná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí