Akční program nařízení vlády č. 262/2012 Sb. podle směrnice Rady 91/676/EHS

5. února 2013
Akční program nařízení vlády č. 262/2012 Sb. podle směrnice Rady 91/676/EHS

Akční program přijatý podle článku 5 nitrátové směrnice 91/676/EHS představuje systém povinných opatření ve zranitelných oblastech (§ 33 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), která mají za cíl redukovat riziko vyplavování dusíku do povrchových a podzemních vod.

Akční program je vyhlášen nařízením vlády vždy na čtyřleté období. I. akční program byl vyhlášen NV č. 103/2003 Sb., od 1.1.2004 do 3.4.2008. S účinností od 4.4.2008 byla novelou NV č. 108/2008 Sb., vyhlášena revize akčního programu, tzv. II. akční program. Současně platný III. akční program byl vyhlášen NV č. 262/2012 Sb.,s účinností od 1. 8. 2012.

Revize akčního programu byla provedena na základě monitoringu a vyhodnocení účinnosti II. akčního programu, nových výzkumných poznatků a analýzy připomínek Evropské komise.

Mezi základní opatření akčního programu v ČR, který je zpracován v souladu s přílohou č. III. nitrátové směrnice patří:

a) Období, kdy je zakázáno používání určitých druhů hnojiv a statkových hnojiv.

b) Stanovení minimálních kapacit skladů pro statková hnojiva, které umožní skladovat statková hnojiva v období, kdy je zakázáno hnojit (v ČR vychází z obecně platných právních předpisů, od roku 2014 bude požadována kapacita skladů pro statková hnojiva na šestiměsíční produkci).

c) Omezení aplikace hnojiv a statkových hnojiv, odpovídající správným zásadám hospodaření s ohledem na půdně-klimatické podmínky (půdní druh a typ, sklon pozemků, teploty, srážky). Zavedení maximálních limitů hnojení k jednotlivým plodinám.

d) Způsoby využívání a obhospodařování půdy na svažitých pozemcích a v blízkosti vod).

e) Opatření uvedená v akčním programu musí zajistit, že v žádném podniku ve zranitelné oblasti nebude v průměru překročeno takové množství ročně aplikovaných statkových, organických a organominerálních hnojiv, které obsahuje více než 170 kg dusíku (N) na hektar za rok.

Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátové směrnice) PDF (PDF, 514 KB)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů