Kde získat vodík?

9. červenece 2013
Kde získat vodík?

Při uvažování o vodíku jako o zdroji energie by bylo dobré zamyslet se nad tím, odkud je možné vodík získávat. Na otázku, kde se ve světě nacházejí ložiska vodíku, není však vůbec jednoduchá odpověď. Dalo by se totiž říci, že jsou všude a nikde. Vzhledem k ochotě vodíku reagovat s jinými prvky za vzniku různých sloučenin se na Zemi žádné skutečné ložisko samotného vodíku najít nepodařilo. Vodík je nicméně možné získat například z ropy, zemního plynu nebo uhlí, což jsou zdroje, které se dnes využívají nejčastěji. Takto získaný vodík však zůstává závislý na fosilních, tedy neobnovitelných, zdrojích energie.

V nedávné době se na internetovém zpravodajství objevil článek s názvem "Konec fosilních paliv? Vědec nabízí levně dostupný vodík jako nový zdroj energie". V tomto případě byly k výrobě vodíku využity mikroorganismy, které vodík získávaly z xylózy (polysacharid obsažený v některých stéblech a dřevě). V diskuzi k uvedenému článku se jeden ze čtenářů pozastavil nad tím, kolik zemědělské půdy bude potřeba obětovat na produkci vodíku touto cestou. Nejrozumnější odpověď by samozřejmě byla, že žádnou. U těchto systémů se předpokládá, že budou využívat místních zdrojů. Příkladem může být indiánská rezervace Blue Lake Rancheria v USA, kde budou využívat dřevěné zbytky ze dřevozpracujících závodů. Dřevěný odpad bude pomocí pyrolýzy přeměněn na směs vodíku a dalších plynů, zejména oxidů uhlíku. Přečištěním se získá čistý vodík, který bude použit v palivovém článku k výrobě elektřiny, kterou budou zásobovány místní obchody. Teplo vzniklé při konverzi vodíku na elektrickou energii bude použito k vyhřívání plaveckého bazénu. Celý proces je účinnější a čistší, než by bylo přímé spálení dřevěného odpadu. Obdobná situace nastává s využitím plynů vznikajících na skládkách, které jsou bohaté na metan (zemní plyn, CH4). Ten může být po přečištění použit buď přímo jako zdroj vodíku, třeba pro uhličitanový palivový článek, nebo sloužit k jeho výrobě. Druhý zmíněný přístup používá například závod BMW US Manufacturing. Vyrobený vodík se pak v tomto závodu používá k napájení vysokozdvižných vozíků. Přesto, že se v těchto případech jedná o vodík pocházející z obnovitelných zdrojů, které jsou tak efektivně využívány, vzniká při jeho výrobě také oxid uhličitý, což může být považováno za určitou nevýhodu.

Po světě existují provozy, ve kterých vzniká vodík jako vedlejší produkt. Jedná se například o chemické závody vyrábějící hydroxid sodný/draselný a chlor. K takovým patří závod v Essexu, kde byla instalována a v průběhu dubna tohoto roku bude spuštěna zkušební jednotka palivového článku, který bude zásobován právě vodíkem vznikajícím jako vedlejší produkt. Čistým, obnovitelným a perspektivním zdrojem vodíku jsou bezpochyby větrná a sluneční energie. V tomto případě se nejedná jen o fakt, že tyto zdroje mohou dodat "čistou" elektrickou energii, která může být dále využita k získání vodíku z jeho největší zásobárny - vody. S neustále rostoucím zastoupením větrné a sluneční energie na zásobování společnosti elektrickou energií roste riziko poškození elektrické rozvodné sítě v důsledku jejich nestálého výkonu. To je také vlastnost, která obnovitelné zdroje staví do značně obtížné pozice. Nicméně, jejich propojením s elektrolyzéry vody by bylo možné přebytečnou elektrickou energii uložit do chemické energie vodíku a použít ji až v případě potřeby. Případně může být takto získaný a uskladněný vodík použit pro vodíkové dopravní prostředky. Nadějným signálem, že tento koncept nežije pouze v představách nadšenců do vodíkových technologií, pak může být to, že firma Hydrogenics bude pro E.ON v Hamburku budovat 1 MW elektrolyzér vody, který bude využívat přebytky elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

ZDROJ: www.hytep.cz, kráceno

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů