Starostové a nezávislí Pardubického kraje nesouhlasí s některými záměry v odpadovém hospodářství

7. června 2013
Starostové a nezávislí Pardubického kraje nesouhlasí s některými záměry v odpadovém hospodářství

Ve čtvrtek 16. května proběhl v České Třebové seminář na téma "Budoucnost odpadového hospodářství obcí Pardubického kraje". Seminář pořádalo Sdružení místních samospráv ČR a to z důvodu opětovné přípravy nového odpadového zákona, který může výrazně zasáhnout rozpočty obcí a měst nejen v Pardubickém kraji.

Níže je uvedena shrnující zpráva krajské organizace Starostů a nezávislých Pardubického kraje z této akce

Seminář moderovali tajemník SMS ČR Mgr. Tomáš Chmela a Mgr. Ing. Jan Sedláček, 3. místopředseda SMS ČR. Kvalitní prezentací o budoucím postavení obcí v systému likvidace KO přispěli Ing. Milan Hron, místostarosta obce Květná (SY), a Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), který zde vysvětlil, na čem je založen tzv. model ISNO (Integrovaný systém nakládání s odpady). Velmi výstižný příspěvek o zkušenostech se zpracováním a likvidací prezentoval předseda MR Hlinecko a starosta obce Svratouch, Jiří Socha. Seminář podpořili i zástupci kraje, a to radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov, Ing. Václav Kroutil, a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, Ing. Josef Hejduk. Slíbenou účast bohužel na poslední chvíli odřekl senátor Šilar, který se problematikou odpadů zabývá.

Je na tom naše odpadové hospodářství v ČR opravdu tak špatně?

Mnohokrát je nám předesíláno, že Česká republika neplní evropská kritéria, čímž se odůvodní leckterá legislativní změna. V prezentacích jsme se však dozvěděli, že celková produkce odpadu v České republice od roku 2003 klesla o 15 %. V porovnání - ČR produkuje 2,4 t/občan, EU 5,2 t/občan. Zaujímáme tedy 6. nejlepší místo v rámci EU co se týče objemu produkce komunálního odpadu. Naopak podíl využívaných odpadů postupně roste a v roce 2011 činil více než 78 % (5. nejlepší místo v EU). Ruku v ruce s tím pak dlouhodobě klesá množství odpadů, které je třeba odstraňovat. Tato pozitivní čísla jsou výsledkem přirozeného vývoje na trhu odpadového hospodářství a postupného rozvoje mnoha různých forem zpracování odpadů. Za posledních šest let v ČR vznikly desítky až stovky nových zařízení k nakládání s odpady, často v režii obcí. Prakticky zmizely černé skládky, protože občané se naučili, že když si zaplatí, tak se o likvidaci komunálního odpadu nemusí starat.

ISNO a další změny? Nitky vedou ke spalovnám

Dále zaznělo, že se na ministerstvu životního prostředí zvažuje zavedení integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO), které podporují některé velké organizace a sdružení. Jednalo by se o svazky obcí na krajské úrovni a s významnou rolí kraje, které by centrálně zajišťovaly likvidaci komunálního odpadu. Současné diverzifikované tržní prostředí, kde si každá obec svobodně vybírá svou cestu v odpadovém hospodářství (mj. na základně cenové nabídky jednotlivých společností či sdružení), by patrně dostalo zavedením ISNO tvrdý úder. Přestože máme v České republice odpadové hospodářství nyní plně funkční a v souladu s požadavky, danými Evropskou unií, je cílem dalších navrhovaných legislativních úprav postupně zavést všeobecný zákaz skládkování odpadů a záměr vybudovat v ČR až 13 spaloven na spalování komunálního odpadu (který dle kapacit těchto zařízení může obsahovat i jinak běžně recyklovatelný a kompostovatelný odpad). Připravovaný návrh odpadového zákona mj. právě za účelem omezit skládkování předpokládá postupné zvyšování ceny za ukládání odpadu, a to v průběhu následujících deseti let až pětinásobně. Toto se logicky promítne do výše poplatků za odpady, které se týkají každého z nás. Již v následujícím roce by mělo dojít k zákonnému dvojnásobnému navýšení ceny za skládkování. Náklady na vybudování spaloven komunálního odpadu se ale pohybují v řádech desítek miliard korun. Záměr budování těchto zařízení nabývá na rozporuplnosti také především bereme-li v úvahu skutečnost, že EU hodlá v horizontu deseti let zavést postupný zákaz spalování recyklovaného a kompostovatelného odpadu (více informací podrobněji a vysvětlení o ISNO naleznete také v časopise Odpady č. 07-08/2012). Na růst nákladů celého odpadového hospodářství, který uvedené změny vyvolají, budou mít negativní vliv také zamýšlené systémové změny, jako je omezení konkurence českého odpadového hospodářství, omezení samostatnosti obcí v rozhodování o svém odpadovém hospodářství a jeho cenách na dlouhou dobu, zmařené investice, nesoulad se záměry EU a dlouhodobá fixace na několik vybraných nejdražších možných technologií bez preference recyklace odpadů. Zmizí prostor pro uplatnění nových technologií. Výstavba spaloven způsobí růst přepravy odpadů (silnice, doprava, hluk, klimatické změny - mnohem více CO2) ve srovnání s jinými technologiemi. Není řešena problematika odpadů - cca 30 % ze spálených odpadů ze spalovny musí na skládky. Z většiny spálených odpadů se získá méně energie, než by se ušetřilo jejich recyklací atd.

V diskusi starostů mj. zaznělo:

  • důsledky ponesou zastupitelstva obcí, která budou muset přijímat rozhodnutí o navyšování ceny za likvidaci odpadů
  • spalování nesmí dominovat našemu budoucímu odpadovému hospodářství, neboť již nyní je ve vyspělých zemích EU nadbytek volných kapacit spaloven (EU 406 = přebytek, boj o odpad, klesá efektivita a rostou náklady spalování)
  • proč má být potrestán občan, který třídí odpad? Naopak, třídění se mu musí vyplatit snížením ceny za likvidaci TKO
  • je třeba zalarmovat všechny starosty, rozšířit informace o tom, co se chystá, a žádat zainteresované zákonodárce a hlavně Svaz měst a obcí, který tyto změny nepochopitelně spolunavrhuje, o vysvětlení. Tímto jednáním SMO jasně ukázal, že nezastupuje malé obce a města, ale jde přímo proti nim, tak jako při prosazování změny RUD
  • padla výzva, aby malá města a obce vystoupila na protest ze Svazu měst a obcí. Ať si ponechá název jen "Svaz velkých měst".

A co pro to můžeme udělat?

  • prosadit širokou diskusi na úrovni zastupitelstev, mikroregionů, zastupitelstev krajů, poslanců a senátorů a to neprodleně
  • upozornit poslance a senátory na skryté dopady návrhu novely zákona o odpadech a souvisejících zákonů a zabránit všemi způsoby jeho přijetí v PČR
  • iniciovat zpracování alternativních koncepcí s dopadem sociálním, ekonomickým i environmentálním


František Mokrejš

předseda a tajemník krajské organizace Starostů a nezávislých Pardubického kraje

Zdroj: ČAOH

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů