Účastníci řízení o schválení havarijního plánu podle vodního zákona

24. června 2013
Účastníci řízení o schválení havarijního plánu podle vodního zákona

Podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. v případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen "havarijní plán"); havarijní plán schvaluje příslušný vodoprávní úřad; může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných látek před předložením ke schválení s příslušným správcem vodního toku, kterému také předá jedno jeho vyhotovení. Vodoprávní úřady v řízení o věcech upravených vodním zákonem postupují podle ustanovení správního řádu, popřípadě podle stavebního zákona, jde-li o rozhodování týkající se vodních děl, nestanoví-li vodní zákon jinak (§ 115 odst. 1). Vyhláškou č. 450/2005 Sb. je jednoznačně stanoveno, že havarijní plán schvaluje příslušný vodoprávní úřad rozhodnutím (§ 6 odst. 5).

Vodní zákon výslovně nevymezuje okruh účastníků řízení o schválení havarijního plánu, tento okruh bude proto ve smyslu § 115 odst. 1 nutno dovodit z obecného předpisu, zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou účastníky v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. V této skupině jsou zařazeni účastníci řízení, jejichž zájem na předmětu řízení by měl být nejsilnější. Podle § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníky řízení též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Za přímé dotčení práv a povinností se považuje jakákoliv objektivně reálně existující změna majetkového či jiného statutu osoby, která je vyvolána účinky předmětného rozhodnutí. Zda jsou práva a povinnosti rozhodnutím přímo dotčena je věcí správního uvážení příslušného správního úřadu, který s takovými osobami jako s účastníky řízení jedná z vlastního rozhodnutí nebo akceptuje jejich přihlášení jakožto účastníků řízení.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů