Povinnosti k SVHC látkám a k látkám podléhajícím povolení

Látky identifikované podle článku 57 nařízení REACH jako látky vzbuzující mimořádné obavy se zahrnují do Kandidátského seznamu a jsou určeny pro případné zařazení do Seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení REACH).

29. červenece 2013
Povinnosti k SVHC látkám a k látkám podléhajícím povolení

Kandidátský seznam

Příloha 1: Seznam látek dosud zařazených na Kandidátský seznam [docx, 67 kB](stav k 20. 06. 2013)

Kandidátský seznam - seznam látek identifikovaných jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC látky - substances of very high concern) pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH (příloha 1).

Látky zahrnuté do Kandidátského seznamu (KS) splňují jednu nebo více podstatných vlastností uvedených v článku 57 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH).

Podle článku 57 se zahrnují do seznamu tyto látky:

 • karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), podle kritérií definovaných v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) kategorie 1A nebo 1B (čl. 57 písm. a) - c) nařízení REACH);
 • persistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo vysoce persistentní a vysocebioakumulativní (vPvB) podle kritérií definovaných v příloze XIII nařízení REACH (čl. 57 písm. d) - e) nařízení REACH);
 • látky, vzbuzující stejné obavy jako látky CMR nebo PBT (podle čl. 57 písm. f) např. látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti nebo látky senzibilizující, dále látky s PBT nebo vPvB vlastnostmi (které nesplňují kritéria písmen d) až e) článku 57 nařízení REACH);

Návrh látek pro zahrnutí do KS předkládají příslušné orgány členských států nebo Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) na žádost Evropské komise. Dokumentace k návrhu látky se zpracovává podle příslušné části přílohy XV nařízení REACH.

K návrhu vždy probíhá veřejné připomínkování na webových stránkách ECHA, kde je možno v příslušném formuláři uplatnit připomínky (při zahrnování látek do KS jsou to zejména připomínky týkající se identifikace látky v souladu s čl. 57 nařízení REACH). Návrh je projednán Výborem členských států při ECHA (MSC) a pokud je látka identifikována jako látka vzbuzující mimořádné obavy, zahrne ji ECHA na Kandidátský seznam (Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy). Látky vzbuzující mimořádné obavy jsou do Kandidátského seznam zahrnovány průběžně. Ke dni 20. 06. 2013 seznam zahrnuje již 144 látek.

Zahrnutí látky na Kandidátský seznam, znamená pro společnosti které vyrábějí, dovážejí nebo používají, tj. dodávají, látky jako takové, obsažené ve směsích/přípravcích nebo v předmětech právní povinnosti, tj:

pro látky jako takové od data zahrnutí:

 • dodavatelé látky zahrnuté do Kandidátského seznamu a uváděné na trh v Evropské unii (EU) a Evropském hospodářském prostoru (EHP) musí poskytnout příjemcům látky bezpečnostní list (čl. 31 odst. 1 písm. c nařízení REACH);

pro látky ve směsích (dříve přípravcích) od data zahrnutí:

 • dodavatelé směsí, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné (podle zákona č. 350/2011 Sb., v souladu se směrnicí 1999/45/ES, čl. 5,6 a 7 nebo ev. již podle nařízení CLP) a jsou uváděny na trh v EU a EHP musí poskytnout příjemci na jeho žádost bezpečnostní list, jestliže směs/přípravek obsahuje alespoň jednu látku z Kandidátského seznamu v:
  • individuální koncentraci >= 1 % (hmot.) pro směsi jiné než plynné (pevné a kapalné) nebo >= 0,2 % objemových pro plynné směsi;
  • individuální koncentraci >= 0,1 % (hmot.) pro směsi jiné než plynné látku, která je persistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo vysoce persistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB);

pro látky obsažené v předmětech od data zahrnutí:

 • každý dodavatel předmětů (čl. 33 nařízení REACH) uváděných na trh v Evropské unii (EU) a Evropském hospodářském prostoru (EHP), které obsahují látku/látky z Kandidátského seznamu v koncentraci vyšší než 0,1 % (hmot.) poskytne:

příjemci předmětu (průmyslový nebo profesionální uživatel nebo distributor, kterému je předmět dodáván avšak nikoli spotřebitel) dostatek informací, které umožní bezpečné použití předmětu, včetně alespoň názvu látky;

spotřebiteli na jeho žádost dostatek informací, které umožní bezpečné použití předmětu, včetně alespoň názvu látky. Příslušné informace musí být poskytnuty zdarma do 45 dnů po obdržení žádosti. Informace je nutno poskytnout bez ohledu na množství látky v předmětu.

Výrobci a dovozci předmětů uváděných na trh v Evropské unii (EU) a Evropském hospodářském prostoru (EHP) musí (v souladu s čl. 7 nařízení REACH) od r. 2011 oznamovat agentuře ECHA látku, obsaženou v předmětu, je-li zahrnuta do Kandidátského seznamu, při splnění obou následujících podmínek:

  • látka je v těchto předmětech přítomna v celkovém množství vyšším než 1 tuna/rok na výrobce nebo dovozce;
  • látka je v těchto předmětech obsažena v koncentraci vyšší než 0,1 % (hmot.);
 • látky zahrnuté do Kandidátského seznamu musí být oznámeny ECHA nejpozději 6 měsíců po zahrnutí do tohoto seznamu;
 • oznámení látky/látek obsažených v předmětu/předmětech uváděných na trh v EU a EHS není požadováno, když:
  • výrobce nebo dovozce předmětu může vyloučit expozici osob a životního prostředí za běžných nebo důvodně předpokládaných podmínek použití, včetně odstraňování. V těchto případech výrobce nebo dovozce poskytne příjemci předmětu náležité pokyny;
  • látka již byla pro dané použití registrována.

Seznam látek podléhajících povolení

Příloha 2: Seznam látek podléhajících povolení [docx, 35 kB](příloha XIV) (stav k 21. 04. 2013 - nařízení Komise (EU) č. 348/2013)

Seznam látek podléhajících povolení - příloha XIV nařízení REACH (příloha 2)

Agentura ECHA v souladu s nařízením REACH pravidelně doporučuje Evropské komisi látky z Kandidátského seznamu k zahrnutí do přílohy XIV tohoto nařízení, tj. do Seznamu látek podléhajících povolení. Z Kandidátského seznamu jsou vybírány agenturou ECHA tzv. prioritní látky, tj. látky navrhované k přednostnímu zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH. Prioriota se zpravidla přikládá látkám s PBT nebo vPvB vlastnostmi, látkám se širokým použitím nebo látkám o vysokém objemu.

Návrh na zahrnutí látky do přílohy XIV projednává Výbor členských států (MSC) při ECHA, který dává doporučení pro zahrnutí látky do přílohy XIV nařízení REACH. Ke každému návrhu vždy probíhá veřejné připomínkování na webových stránkách ECHA. Komentáře k jednotlivým látkám mohou zainteresované subjekty předkládat zejména k použití látek, které by měly být osvobozeny od požadavku povolování, dále k expozici a alternativním látkám. O konečném zahrnutí látky do přílohy XIV rozhoduje Evropská komise.

U každé látky zahrnuté do přílohy XIV nařízení REACH je uvedeno nejzazší datum podání žádosti o povolení a dále datum, od kterého je její používání a uvedení na trh bez povolení zakázáno, tzv. "datum zániku". Látky zařazené do přílohy XIV nařízení REACH bude možno po "datu zániku" používat pouze za předpokladu, že Evropská komise udělí žadateli povolení. Povolení bude vydáváno pouze pro konkrétní použití a na určitou dobu.

Žádost o povolení podle článku 62 nařízení REACH se podává agentuře ECHA. Povolení podléhá poplatku podle nařízení Komise (EU) č. 254/2013. Podrobné postupy zpracování žádosti o povolení jsou uvedeny v "Pokynech k přípravě žádosti o povolení" verze 01.2011, které vydala agentura ECHA.

Další informace z ECHA

Další informace o látkách v sekcích:

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů