Jaký je správný formát bezpečnostního listu dle nařízení Komise (EU) č. 453/2010?

Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 nahrazuje Přílohu II nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH a upravuje formát bezpečnostního listu...

Jaký je správný formát bezpečnostního listu dle nařízení Komise (EU) č. 453/2010?

V současné době musí být bezpečnostní listy jak pro látky, tak pro směsi vytvořeny dle tohoto nařízení.

Hlavními změnami ve formátu bezpečnostního listu je změna oddílů 2, 3 a 15. Do oddílu 2.2. jsou z bodu 15 přesunuty "Prvky označení" látky/směsi a v oddílu 15 se již uvádí pouze Informace o předpisech. V oddíle 3 u klasifikovaných látek musí být uvedeny R věty a také H věty.

Znění jednotlivých bodů bezpečnostního listu je závazné a musí začínat slovem ODDÍL. Bezpečnostní list musí obsahovat následujících 16 oddílů:

 • ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
 • ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
 • ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
 • ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
 • ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
 • ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
 • ODDÍL 7: Zacházení a skladování
 • ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
 • ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
 • ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
 • ODDÍL 11: Toxikologické informace
 • ODDÍL 12: Ekologické informace
 • ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
 • ODDÍL 14: Informace pro přepravu
 • ODDÍL 15: Informace o předpisech
 • ODDÍL 16: Další informace


Informace v bezpečnostním listu musí být napsány jasně a stručně. Bezpečnostní list sestaví odborně způsobilá osoba, která zohlední specifické potřeby a znalosti uživatelů, pokud jsou známy. Dodavatelé látek a směsí zajistí, aby odborně způsobilé osoby byly řádně vyškoleny, včetně opakovacího školení.

Jazyk použitý v bezpečnostním listě musí být jednoduchý, jasný a přesný a musí se vyhnout žargonu, zkratkovým slovům a zkratkám. Nesmí se používat tvrzení jako "může být nebezpečná", "nemá žádné účinky na zdraví", "bezpečná za většiny podmínek používání" nebo "neškodná" či jakákoli jiná tvrzení uvádějící, že látka nebo směs není nebezpečná, nebo případná jiná tvrzení, která neodpovídají klasifikaci této látky nebo směsi.

Bezpečnostní list nesmí obsahovat prázdné pododdíly.Všechny strany bezpečnostního listu, včetně veškerých příloh, musí být očíslovány a opatřeny buď údajemo délce bezpečnostního listu (např. "strana 1 ze 3") nebo informací, zda následuje další strana (např. "Pokračování na další straně" nebo "Konec bezpečnostního listu").

Jak udržet správný formát bezpečnostního listu?

Pomocným nástrojem mohou být různé softwary, které urychlují práci při vytváření a revizích bezpečnostních listů. Jednotný formát dokumentů je zde již předefinován a uživatel softwaru pouze doplňuje údaje do jednotlivých oddílů. Takovým softwarem je např. SBLCore (www.sblcore.cz), který je velmi vhodným nástrojem pro firmy, díky kterému je správa a tvorba těchto dokumentů mnohem jednodušší a rychlejší.

logo Ing. Martina Stoszková, GRACILIS s.r.o.

www.gracilis.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů