Středa, 31. května 2023

Ministerstvo životního prostředí vydalo na základě procesu EIA souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru Letiště Vodochody na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vydalo na základě procesu EIA souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru Letiště Vodochody na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vydalo na základě procesu EIA dne 29. 10. 2013 souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru "Letiště Vodochody" na životní prostředí (tzv. stanovisko EIA) s tím, že bylo stanoveno celkem 124 podmínek nezbytných k ochraně životního prostředí, za jejichž respektování je záměr z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelný. Ministerstvo životního prostředí tím ukončilo jeden z náročných procesů EIA, který byl zahájen v roce 2009, a jeho hodnocení vlivů na životní prostředí probíhalo přes 4,5 roku. V průběhu celého procesu EIA bylo zpracováno mnoho odborných studií, analýz, posudků a dalších podkladů, na jejichž přípravě se podíleli odborníci nejen z České republiky. Do procesu EIA byly zapojeny desítky špičkových odborníků. MŽP věnovalo tomuto procesu EIA zvláštní pozornost a v jeho průběhu činilo nadstandardní kroky vůči veřejnosti, za které lze považovat např. zajištění a zveřejnění kompletního znění studie agentury EUROCONTROL (v anglické i české verzi) a poskytnutí přepisu veřejného projednání. Agentura EUROCONTROL, jež je prestižní mezinárodní nezávislou agenturou sdružující odborníky na letecký provoz, v závěrech své studie potvrdila správnost hlukové studie, jako stěžejního podkladu v tomto procesu EIA.

Záměrem "Letiště Vodochody" je rozšíření infrastruktury stávajícího letiště tak, aby odpovídala současným požadavkům pro civilní mezinárodní leteckou dopravu a aby bylo možné letiště i nadále využívat jako letiště s mezinárodním provozem, dle zásad a požadavků Schengenských dohod. Rozšíření infrastruktury letiště bude zahrnovat dostavbu systému pojezdových drah, odbavovacích stání, odbavovacího terminálu a nezbytné infrastruktury zajišťující řádný chod letiště (hangár, hasičská stanice, garáže pro zimní techniku, depo autocisteren, věž řízení letového provozu, parkoviště, obslužné komunikace).

Proces EIA byl provázen velkou účastí dotčených subjektů, veřejnosti a občanských sdružení či iniciativ, které podaly v procesu EIA cca 6000 vyjádření. Všechna obdržená vyjádření se rovněž stala podkladem pro stanovisko EIA, přičemž připomínky uvedené v doručených vyjádřeních, které MŽP v průběhu procesu EIA obdrželo, byly důkladně vyhodnoceny a vypořádány. Relevantní připomínky byly následně promítnuty do zmíněných podmínek souhlasného stanoviska EIA.

Podmínky stanoviska EIA se zaměřují na vyloučení a minimalizaci vlivů záměru na všechny složky životního prostředí a veřejné zdraví. Za podstatné lze považovat především podmínky vztahující se k ochraně veřejného zdraví obyvatel a minimalizaci vlivů hluku, podmínky pro využitelnou kapacitu letiště, podmínky vztahující se k monitoringu hluku, vč. jeho vybavení predikčním modelem, podmínky k omezení provozu letiště v nočních hodinách, podmínění provozu letiště zprovozněním přivaděče na dálnici D8 a stanovení zásad pro postupy pro vzlety a přistání.

Jedná se např. o tyto následující konkrétní podmínky:

- omezení kapacity uskutečněných pohybů letadel na max. 35 000 pohybů za rok, nepřekročitelné kapacity letiště (např. počet opožděných příletů v noční době),

- využívání letiště pouze pro letadla s rozpětím křídel do 36 m,

- nerealizování žádných startů, žádných plánovaných přistání a neprovádění okruhového létání v noční době (tj. od 22:00 do 6:00 hodin),

- omezení provozu v noční době max. do 24:00 hodin a to pouze pro neplánované zpožděné přílety, které nesmí překročit max. 4 pohyby za jeden kalendářní den a 730 pohybů za jeden kalendářní rok,

- úplné uzavření letiště v době od 24:00 do 6:00 hodin,

- podmínkou kolaudačního rozhodnutí na terminál letiště je zprovoznění uvažovaného přivaděče na D8.

- žádost MŽP o vyjádření, zda navržená změna může podléhat zákonu č. 100/2001 Sb.

Dále jsou ve stanovisku EIA uvedeny podmínky týkající se problematiky vod, azbestu, ovzduší, ornitologické a chiropterologické ochrany, dopravy aj.

Stanovisko EIA bylo v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí vydáno na základě dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, posudku o vlivech záměru na životní prostředí, veřejného projednání, odborných studií, analýz, posudků vč. studie EUROCONTROLu a všech vyjádření doručených MŽP v procesu EIA. Stanovisko EIA je odborným podkladem pro vydání rozhodnutí popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů (např. pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení), samo o sobě tedy neumožňuje realizaci či nerealizaci záměru. Podmínky uvedené ve stanovisku EIA musí být zahrnuty v těchto rozhodnutích; v opačném případě musí být uvedeny důvody, pro které tak nebylo učiněno nebo bylo učiněno pouze částečně. V každém případě musí být dodrženy zákonné limity. Bez stanoviska EIA nelze tato rozhodnutí příslušnými úřady (např. stavebními úřady) vydat. Příslušným úřadem pro vydání územního rozhodnutí je stavební úřad Klecany, příslušným speciálním stavebním úřadem pro vydání stavebního povolení je Úřad pro civilní letectví.

Úplné znění stanoviska EIA, vč. všech příloh, lze nalézt v Informačním systému EIA, na adrese http://www.mzp.cz/eia pod kódem záměru MZP257.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů