Politika druhotných surovin České republiky

Vláda na svém zasedání dne 16. října 2013 vzala na vědomí Politiku druhotných surovin ČR, schválila stanovené cíle a uložila její předložení do procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA).

4. listopadu 2013
Politika druhotných surovin České republiky


Politiku druhotných surovin ČR zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu za účelem vytváření příznivých podmínek pro získávání druhotných surovin z výrobků a materiálů, které ukončily svůj životní cyklus a pro jejich zpracování a využívání. Hlavním cílem je nahrazování primárních přírodních zdrojů druhotnými surovinami a přispění tak ke snížení materiálové a energetické náročnosti výroby.

Základní vizí dokumentu je "Přeměna odpadů na zdroje". V dokumentu je stanoveno 5 strategických cílů a 17 opatření.

Hlavní strategické cíle Politiky druhotných surovin České republiky:

  1. Zvyšovat soběstačnost České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami.
  2. Podporovat inovace zabezpečující získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslu.
  3. Podporovat využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování energetické a materiálové náročnosti průmyslové výroby za současné eliminace negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí.
  4. Iniciovat podporu vzdělávání pro zajištění kvalifikovaných pracovníků v oboru druhotných surovin jako podporu konkurenceschopnosti ČR.
  5. Aktualizovat rozsah statistického zjišťování pro zpracování materiálových účtů, které umožní zpracovávat hmotnostní bilance druhotných surovin v hospodářství ČR.

Dokument obsahuje analýzu deseti komodit, kterými jsou kovy, papír, plasty, sklo, stavební a demoliční hmoty, vedlejší energetické produkty, vozidla s ukončenou životností (autovraky), odpadní (vyřazená) elektrická a elektronická zařízení, použité pneumatiky a odpadní pryž, odpadní (vyřazené) baterie a akumulátory. Z těchto výrobků a materiálů po ukončení jejich životnosti lze vytěžit velmi cenné suroviny, které se do ČR i EU musí v současné době dovážet. Takto vytěžené (získané) druhotné suroviny budou po úpravě splňovat kritéria vstupní suroviny pro další výrobu (další technologické procesy).

Realizací navržených opatření se pozitivně ovlivní oblast průmyslové výroby a též sociální vytvořením nových pracovních míst. Podpora zpracovatelského průmyslu zaměřeného na druhotné suroviny je podmíněna finančními prostředky na pořízení inovativních technologií a též na výzkum a vývoj inovativních technik, kterými se zajistí snížení materiálové a energetické náročnosti jednotlivých výrobních procesů.

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se nyní připravuje nový Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 2014+. Na inovace a vyšší využívání druhotných surovin se zaměřuje jeden z cílů tohoto programu. Standardně je požadováno, aby cíle v operačních programech byly podloženy národními politikami a strategiemi, které jsou v souladu s cíli stanovenými pro danou oblast. Základním strategickým dokumentem EU, který řeší i tuto oblast, je Evropa 2020 - Evropa účinněji využívající zdroje, jehož některé cíle jsou do Politiky druhotných surovin ČR promítnuty. Česká republika tak splnila jednu ze základních podmínek pro čerpání dotací z EU. Prostřednictvím nového programu bude možné podporovat až do roku 2020 realizaci nových zpracovatelských kapacit a též výzkum a vývoj v oblasti získávání, zpracování a využívání druhotných surovin.

Základním posláním Politiky druhotných surovin ČR je iniciovat odpovědný přístup k efektivnímu využívání druhotných surovin (zejména materiálovému využití), které přinese celému hospodářství, sociální sféře i životnímu prostředí v ČR užitek.

Přílohy ke stažení

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů