Úterý, 26. září 2023

Svoz komunálního odpadu

Jakým oprávněním by se tedy společnosti provádějící ve městech svoz komunálního a tříděného odpadu měly prokázat?

Svoz komunálního odpadu

Dotaz:

Společnost, která nám v areálu provozovny vyváží popelnice na směsný a tříděný odpad se nám prokázala souhlasem s provozem mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadu. Ve stanoviscích legislativního odboru vlády jsem našla, že standardní dopravní prostředek ke svozu směsného komunálního odpadu není mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů. Jakým oprávněním by se tedy společnosti provádějící ve městech svoz komunálního a tříděného odpadu měly prokázat?

Odpověď:

Jednou z povinností původce odpadů, kterým zřejmě je Vaše společnost, je podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), povinnost předávat vyprodukované odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3.

Dále podle § 12 odst. 4 je každý povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Tímto oprávněním bude ve většině případů rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (dále jen "souhlas k provozování zařízení").

Osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví je podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. Je zřejmé, že touto oprávněnou osobou je jen ta osoba, která má s převzatým odpadem dále kde nakládat, tzn. osoba, která provozuje nějaké zařízení k dalšímu nakládání s odpady, nebo je přijímá jako náhradu suroviny běžně v zařízení používané. Touto osobou tedy není přepravce odpadů (pokud není zároveň provozovatelem některého z výše uvedených zařízení). Oprávněnou osobou může tedy být i provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na to, zda toto zařízení je mobilní nebo stacionární.

Je-li zařízení mobilní, může sloužit jako dopravní prostředek a zároveň zařízení ke sběru odpadů.

V případě odpadu podobného komunálním odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání (skupina 20 podle Katalogu odpadů), mohou podle § 17 odst. 6 zákona o odpadech jeho původci na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu. V případě uzavření smlouvy s obcí dále původce s tímto odpadem nakládá v souladu se systémem stanoveným obcí a nemusí uzavírat smlouvy s jinými oprávněnými osobami, ani zjišťovat jejich oprávněnost. Ustanovení § 17 odst. 6 však platí pouze pro odpad podobný komunálnímu odpadu.

Závěrem lze konstatovat, že povinnost zjistit, zda osoba, které původce předává své odpady do vlastnictví, je k jejich převzetí podle tohoto zákona o odpadech oprávněna, má původce odpadů zákonem o odpadech uloženu pouze vůči této oprávněné osobě, tedy většinou provozovateli zařízení k nakládání s nimi, nikoliv vůči přepravci odpadů, který není oprávněnou osobou podle zákona o odpadech, ani podle tohoto zákona nepotřebuje žádný souhlas. Během přepravy, kterou zajišťuje přepravce, který není zároveň oprávněnou osobou k převzetí odpadu do svého vlastnictví, zodpovídá za odpad jeho původce až do okamžiku jeho převzetí do zařízení. Přepravuje-li odpad dopravní prostředek, který je zároveň mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů, předává původce svůj odpad oprávněné osobě již při jeho naložení do mobilního zařízení. Pokud jeho provozovatel má souhlas krajského úřadu podle § 14 odst. 1, není povinností ani kompetencí původce odpadů ověřovat správnost rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy, ani jeho soulad s platnými předpisy. Pokud se tedy oprávněná osoba platným rozhodnutím o souhlasu k provozu zařízení prokázala, nemůžete být sankcionováni za neplnění této povinnosti, ani kdyby se ukázalo, že rozhodnutí krajského úřadu bylo chybné. Samozřejmě, máte-li pochybnosti o oprávněnosti osoby, je Vaším právem můžete na věc upozornit příslušný orgán veřejné správy a vybrat si a uzavřít smlouvu s jinou oprávněnou osobou.

Autor: Mgr. Věra Dubanská CSc.

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů