Aktualizace závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

2. prosinece 2013
Aktualizace závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

Ke dni 25. listopadu 2013 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen "Závazné pokyny"). Aktualizovaná verze je účinná od 28. listopadu 2013. Upraveny byly kapitoly 2, 3, 4, 5, 8, 10 a přílohy č. 3, 4 a 5.

Do kapitoly 2 byl mezi doklady požadované k formuláři žádosti o podporu pro prioritní osu 1, oblasti podpory 1.1 a 1.2 doplněn požadavek na zpracování konsolidované finanční analýzy u etapizovaných projektů. Dále byla vložena nová kapitola 2.2.5 Upřesnění k projektům podoblasti 2.1.3, kapitola 2.2.6 Upřesnění k projektům podoblasti 2.2.b a 2.2.c a kapitola 2.2.8 Energetické hodnocení solárních soustav. Z kapitoly 2.7.3 byla odstraněna neaktuální závazná osnova následného plánu činnosti pro tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru.

V kapitole 3.1 byla upravena tabulka týkající se prověření bonity žadatele - bylo upraveno, že u podnikatelských subjektů včetně fyzických osob podnikajících a státních podniků je prověřována bonita i u projektů menšího rozsahu. Dále byly v tabulce z formálního hlediska upraveny hranice celkových způsobilých výdajů.

Do kapitoly 4.1.1 byly doplněny informace o zpracování konsolidované FEA u etapizovaných projektů v prioritní ose 1, dále byly doplněny informace o udržitelnosti projektů v prioritní ose 1.

V kapitole 5.7.1 byly odstraněny informace o maximálním přípustném objemu subdodávek, kapitola byla doplněna a přejmenována.

Kapitola 8 týkající se financování projektů byla upravena zejména v souvislosti se změnou některých zákonů. Dále byly v bodě 8.1 s) doplněny informace k proplácení podpory na základě zálohových faktur. V bodě 8.2 h) byly upraveny lhůty pro administraci žádosti o platbu a doplněny informace o možnosti podání žádosti o platbu před nabytím účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Do kapitoly 8.10 byly doplněny informace týkající se účetnictví příjemce podpory - povinnosti vzhledem k vyhlášce č. 323/200 Sb. a č. 449/2009 Sb., informace o účelových znacích.

V kapitole 10.2 byly upřesněny informace týkající se závěrečné monitorovací zprávy, dále byl doplněn požadavek na dodání formuláře k závěrečnému vyhodnocení akce - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce v projektu OPŽP.

Detailnější přehled všech změn naleznete ve Změnovém listu Závazných pokynů.

Aktualizované Závazné pokyny v pdf

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů