zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak se Chrudimi daří plnit kritéria udržitelného rozvoje

31.01.2014
Urbánní ekologie
Jak se Chrudimi daří plnit kritéria udržitelného rozvoje

Město Chrudim získalo v prosinci cenu za splnění kritérií udržitelnosti za rok 2013 v projektu Zdravé město a místní Agenda 21. A jako první obstálo v kategorii "A".

Klíčovým podkladem pro hodnocení byl tzv. Audit udržitelného rozvoje. Jeho prostřednictvím se Chrudim ucházela o udělení kategorie >>A<< místní Agendy (MA) 21. Nutné bylo též doložit pozitivní vývoj města v souladu s principy udržitelného rozvoje. Objektivitu Auditu zajistil oponentní tým expertů na národní úrovni, kteří navrhli stanovisko pro pracovní skupinu MA 21, která pracuje pod Radou vlády pro udržitelný rozvoj. (Ta poté doporučuje udělení/neudělení kategorie A.)

Chrudim prošla loni v říjnu také kontrolou na místě, kdy její účastníci sledovali, jak město naplňuje mezinárodní standardy kvality veřejné správy, ochrany životního prostředí, územního plánování, dopravy, sociální problematiky, podpory zdraví apod. Některé z projektů či akcí, které byly součástí Auditu udržitelnosti, popsala pro Moderní obec koordinátorka projektu Zdravé město a MA 21 Šárka Trunečková, DiS. z MěÚ Chrudim.

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

V listopadu 2013 byl vydán nový územní plán města Chrudim, který směřuje k lepšímu využívání brownfields, zvyšuje kompaktnost města, snižuje zábory zemědělského půdního fondu mimo zastavěné území s výjimkou ploch odříznutých od souvislé zemědělské držby silničním obchvatem města či nevhodně zaklíněných do stávající zástavby. Zlepšuje i podmínky protipovodňové ochrany.

Ke kvalitě urbanistických řešení i projektů staveb přispívá spolupráce s architektem, se Stavební fakultou ČVUT Praha a vypisování architektonických soutěží ve spolupráci s ČKA. S veřejností se projednávají záměry, jež se týkají závažnějších změn v území a staveb nad rozsah daný stavebním zákonem.

KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nedávná změna lesů Na Podhůře z hospodářských na lesy zvláštního určení jako příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí znamená možnost zachovat původní ráz krajiny a prostředí víc zpřístupnit veřejnosti. Tím, že nedošlo k vykácení stromů ani ke změně druhové skladby, se zachová ekologicky významná lokalita i dalším generacím.

Rekreační lesy spravuje Společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o. V roce 2009 získal Projekt >>Rekreační lesy Podhůra<< Zlatou cenu a třetí místo mezi ekologicky udržitelnými projekty ve světové soutěži LivCom.

Nedávno započal také projekt, jehož předmětem je sanace ekologické zátěže ohnisek znečištění v areálu bývalého strojírenského závodu Transporty, a. s.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi a dalšími subjekty probíhá program prevence a zmírňování chudoby. Jeho součástí je azylové bydlení, bydlení na ubytovnách, v městských bytech a také poradenství např. v problematice dluhů (oddlužení).

Chrudim podporuje tzv. propustné bydlení. Jeho základem je třístupňový systém, který poskytuje sociálně vyloučeným či hendikepovaným šanci osvojit si znalosti a dovednosti nezbytné k získání a udržení trvalého bydlení. Prvním stupněm je krizové bydlení (např. ubytovna, azylový dům), druhý stupeň představují tréninkové byty a třetí stupeň je samostatné bydlení formou komerčního nájmu, ve vlastním bytě apod. Třetí stupeň předpokládá, že organizace, která s konkrétním klientem pracuje, mu bude poskytovat v případě potřeby terénní službu.

Tréninkový byt je v bytovém domě ve vlastnictví města Chrudim, který se pronajímá poskytovateli sociální služby. Organizace tento byt dále poskytuje vybraným klientům na základě podnájemní smlouvy. Současně jim pomáhá, aby se zvýšila jejich šance na získání a udržení si trvalého bydlení. Pokud klient organizace neplní stanovené podmínky, klesá na nižší stupeň.

Veřejnosti je k dispozici také široká nabídka programů prevence kriminality, připravují se programy neformálního vzdělávání pro děti a mládež. Prostřednictvím mateřského klubu vznikají programy pro začleňování rodičů na mateřské/otcovské dovolené do pracovního procesu atd.

MÁME ŠANCI NA SOBĚ PRACOVAT

Projekt >>Máme šanci na sobě pracovat<< vznikl z podnětů neziskové organizace Šance pro Tebe, jež podporuje sociálně vyloučené obyvatele. Stěžejním problémem zůstává obtížná zaměstnatelnost klientů. Cílem tohoto pilotního vzdělávacího projektu bylo nastartovat počáteční aktivity sociálního podnikání organizace.

Cílovou skupinou projektu byli mladí dospívající, kterým po skončení základního vzdělání chybí motivace k dalšímu studiu, zůstávají doma, vytrácejí se jim pracovní návyky a zodpovědnost. A dále dlouhodobě nezaměstnaní dospělí, rodiče, jež nemohou být dobrým vzorem pro své děti, protože ty je znají převážně jako nezaměstnané.

Ženám projekt nabídl aktivity šití, žehlení, praní. Podle nadání pokračovaly ve zpracování náročnějších výrobků. Dospívající a dospělí muži se vzdělávali v kurzu zahradnických, úklidových nebo čisticích prací. Kurzy doprovázeli sociální pracovníci i s nabídkami, jak řešit konkrétní problémy (dluhy a exekuce, práva a povinnosti občana, pomoc s listinami, doprovázení na úřady, hledání bydlení aj.). Projekt úspěšně skončil v prosinci 2013.


Zdravá města a MA 21

Cílem mezinárodního Projektu Zdravé město je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů prosazování hodnot, jako jsou zdraví, udržitelný rozvoj a kvalita života. Místní Agenda 21 je mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni. V ČR podle MA 21 postupují např. radnice Zdravých měst. Cílem je vytváření procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života současných obyvatel, ale i dalších generací, to vše ve spolupráci s veřejností. Více na: www.ZdravaMesta.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí