zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpady z povodní a IRZ

02.04.2014
Odpady
Firemní ekologie
Povodně
Odpady z povodní a IRZ

Máme v případě zaolejované vody povinnost podávat hlášení do IRZ?

Dotaz:


V roce 2013 došlo vlivem povodní k zatopení provozovaného zařízení (technologie strojů). Následně odčerpaná voda byla kontaminovaná ropnými produkty a byla likvidována jako nebezpečný odpad - zaolejovaná voda.

Je v tomto případě zaolejovaná voda odpadem vznikajícím v přímé souvislosti s činností provozovaného zařízení? A jsme povinni podávat hlášení do IRZ? Odpočítám-li výše uvedenou zaolejovanou vodu, je naše roční produkce nižžší než 1 tuna.


Odpověď:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o odpadech") stanoví povinnost evidence a ohlašování odpadů především v § 39. Zákon povinnosti stanovené v § 39 ukládá původcům odpadů a oprávněným osobám nejen v případě, že odpad produkují, ale i v případě, že s ním nakládají (viz odst. 1 a 2) a nijak tyto povinnosti pro mimořádné případy neomezuje. Je tedy zřejmé, že i odpady vzniklé za mimořádných okolností, je podle odst. 1 citovaného § 39, nutné zaznamenat do průběžné evidence a při dosažení limitů stanovených v odst. 2 (více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo více než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok) zaslat pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi každoročně do 15. února následujícího roku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny a to, vzhledem k § 82 odst. 3 zákona o odpadech, prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

(Poznámka: podle mého názoru by vzhledem k § 82 odst. 3 zákona o odpadech měl být obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa provozovny, jako adresát citovaného hlášení, z ustanovení § 39 odst. 2 a 5 zákona o odpadech spíše vypuštěn. To však nic nemění na tom, že uvedené hlášení je zasíláno povinnými osobami prostřednictvím ISPOP).

Rozsah a způsob vedení průběžné evidence odpadů a rozsah a způsob ohlašování odpadů, kterých se Váš dotaz týká, stanovívyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění (dále jen "vyhláška").. Ani tento předpis nevylučuje mimořádně vzniklé odpady z povinnosti je evidovat, případně ohlašovat. Ustanovení § 21 odst. 1 vyhlášky stanoví, že původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Z odst. 2 citovaného ustanovení vyhlášky vyplývá, že průběžná evidence odpadů, kterou jsou povinni vést původci i oprávněné osoby, se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. Je tedy zřejmé, že jste původcem uvedeného odpadu a nakládali jste s ním jako původce (předali jste jej k odstranění) a jste tedy povinni jej zanést do průběžné evidence a ohlásit, i když nevznikl "v přímé souvislosti s činností provozovaného zařízení", jak uvádíte.

Jak již bylo výše zmíněno, podle společných ustanovení § 82 odst. 3 zákona o odpadech, ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči orgánům veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, mimo jiné i podle § § 39 odst. 2 až 6 a 8,se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

Dále pak, zákonem č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon o odpadech, byla provedena i změna v § 4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, podle které v § 4 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:


"(1) Zřizuje se integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, který slouží k plnění ohlašovacích povinností podle § 3 a podle zvláštních právních předpisů6) i k jiným úkonům, stanoví-li tak zvláštní právní předpis9). Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí vede ministerstvo.

9) Například zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů".

Autor: Mgr. Věra Dubanská CSc.,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí