Neděle, 21. července 2024

Základní popis odpadů

Jak je to s předáváním základních popisů odpadů oprávněným firmám, které odpad odstraňují...

Základní popis odpadů

Dotaz:
Chtěla jsem se zeptat, jak je to s předáváním základních popisů odpadů (ZP) oprávněným firmám, které odpad odstraňují. Pokud je mi známo, od 01.01.2015 již tato povinnost neplatí, ale i přesto některé firmy ZP vyžadují.

Odpověď:

Základní popis odpadu (dále jen ,,ZPO"), původně byl a dosud je definován ustanovením § 2 písm. q) vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen ,,vyhláška 294/2005 Sb.". Podle této definice je ZPO průvodní dokumentací odpadu, vypracované původcem odpadu nebo oprávněnou osobou v rozsahu stanoveném v bodě 2 a 3 přílohy č. 1 vyhlášky ke skládkám na základě všech dostupných informací o odpadu, za jehož úplnost a pravdivost odpovídá původce nebo oprávněná osoba, která základní popis odpadu předává s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení, kterými jsou pro účely vyhlášky č. 294/2005 Sb. zařízení vyjmenovaná v jejím § 2 písm. n).

Aby bylo jednotné hodnocení přijatelnosti odpadu i do jiných zařízení, byl jako doklad přijatelnosti odpadů provozovatelem zařízení při přejímce odpadů do zařízení rovněž požadován ZPO, a to na základě bodu 2, přílohy č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění (dále jen ,,vyhláška č.383/2001 Sb.") To ovšem pouze do vypuštění ZPO z přílohy č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady vyhláškou č. 35/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 4. 2014. Tato změna byla provedena v souvislosti s ekoauditovou novelou zákona o odpadech (zákonem č. 169/2013 Sb.). Na základě usnesení vlády č. 72 ze dne 30. ledna 2013 byl jako zbytečná administrativní zátěž vyhodnocen, mimo jiné, i ZPO, pokud by měl být zpracováván pro všechny druhy zařízení k nakládání s odpady. ZPO byl proto citovanou novelou vyhlášky č. 383/2001 Sb. z její přílohy č. 2, vypuštěn. Nadále ovšem zůstává základní popis odpadu zpracovávaný podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Stručná odpověď na Váš dotaz tedy zní:

Základní popis odpadu vyžaduje i nadále provozovatel skládek a dalších zařízení vyjmenovaných v § 2 písm. n) vyhlášky č. 294/2005 Sb. a to při předávání každé jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do těchto zařízení.

Při přejímce odpadů do jiných zařízení dodavatel odpadu předává provozovateli zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek odpadu písemné informace, stanovené v bodě 2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Tyto písemné informace nahrazují ZPO, jsou jednodušší a cíleně zaměřeny na údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat. Součástí písemných informací jsou i protokolz o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu.

Příloha k odpovědi:

Protože vyhláškou č. 35/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 4. 2014, byla, mimo jiné změny, zcela změněna příloha č. 2 vyhlášky č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která je klíčová k zodpovězení Vašeho dotazu, přikládám její úplné nové znění se změnami vyznačenými kurzívou):

Celé znění přílohy č.2:

Přejímka odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech přejímaných odpadů

1. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti:

a) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,

b) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s informacemi poskytnutými dodavatelem odpadu,

c) zaznamenání kódu druhu odpadu, kategorii, hmotnosti odpadu, (vypuštěn původ odpadu), data dodávky, totožnosti dodavatele odpadu a v případě komunálního odpadu totožnost firmy, která provádí jeho shromažďování nebo svoz, při dodávkách nebezpečného odpadu i údaje o nebezpečných vlastnostech,

d) zaznamenání údajů o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu,

e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení.

2. Dodavatel odpadu poskytne osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek (vyjmuto ,,v jednom kalendářním roce") následující písemné informace (,,základní popis odpadu" nahrazen ,,písemnými informacemi")

a) název, adresu sídla a IČ, bylo-li přiděleno, dodavatele odpadu (vyjmuta identifikace ,,původce odpadu"),

b) kód odpadu, kategorie (vyjmut popis vzniku odpadů) a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných vlastnostech,

c) další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků (vyjmuto ,,ne starší než 1 rok"), pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu",(vyjmuto: předpokládané množství odpadu v dodávce a předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok).

Autor: Mgr. Věra Dubanská CSc.,

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů