Čtvrtek, 25. července 2024

Je výtah elektrozařízení?

Je výtah elektrozařízení?

Dotaz:
Spadají výtahy do elektrozařízení či nikoliv?

Odpověď:

V návaznosti na odpověď na Váš dotaz, týkající se § 37k odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, je i na tento dotaz odpověď závislá na tom, zda konkrétní elektrozařízení či elektroodpad, spadá do působnosti dílu 8 části 4. platného znění zákona o odpadech. Úplný přehled podmínek, při jejichž splnění se na nakládání s elektrozařízením vztahuje výše citovaná zvláštní část zákona o odpadech, byl uveden v odpovědi s názvem Elektroodpad z průmyslu.

Z ní vyplývá, že výtahy nejsou elektrozařízením v působnosti zvláštní části zákona o odpadech, nejméně z těchto důvodů:

1) Ustanovením § 37f odst. 4 jsou z působnosti tohoto dílu zákona o odpadech vyloučeny a tudíž se jeho ustanovení nevztahují, mimo jiné, podle písm. b) na zařízení navržená a nainstalovaná jako část jiného zařízení, které nespadá do oblasti působnosti tohoto dílu zákona, jestliže mohou plnit svou funkci pouze jako součást tohoto zařízení,

2) Výtahy nelze, alespoň s účinností do 14. 8. 2018, zařadit do žádné skupiny elektrozařízení podle přílohy č. 7 zákona o odpadech.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že povinné osoby podle § 37f odst. 1, jsou povinné plnit povinnosti stanovené tímto dílem zákona o odpadech pro nakládání s elektrickým a elektronickým zařízením náležejícím do skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu pouze tehdy, nejsou-li součástí jiného typu zařízení, na který se tento díl zákona nevztahuje.

V rámci snahy o sbližování právních předpisů členských států EU, týkajících se elektromagnetické kompatibility a s ohledem na oficiální návod pro implementaci relevantních směrnic ES do právních předpisů členských států, byla stanovena kritéria pro ,,konečný výrobek" nebo ,,pevné zařízení". Podle těchto pravidel zařízení, které je součástí jiného druhu zařízení, není považováno za konečný výrobek. Konečný výrobek je přístroj nebo jednotka zařízení, které má přímou funkci a je určeno přímo konečnému uživateli. Přímá funkce je definována jako funkce, kterou konečný výrobek plní k užití specifikovanému výrobcem v návodu k použití pro konečného uživatele. Pevné zařízení pak je definováno jako kombinace zařízení, systémů, konečných výrobků a součástí, neurčených k uvedení na trh jako jednotlivé obchodní jednotky.

Je zřejmé, že výtah je pevné zařízení a ustanovení tohoto, dílu zákona se na něj nevztahují.

Co se obecně elektromotorů týče, podstatné je, zda jsou součástí pevného zařízení. V případě, že jsou konečným výrobkem určeným konečnému uživateli, mohly by být (podle typu a užití, specifikovaném výrobcem) elektrozařízením podle diskutované části a dílu zákona o odpadech.

Autor: Mgr. Věra Dubanská CSc.

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů