Sobota, 20. července 2024

Dotace na zalesňování zemědělské půdy

Rok 2015 je prvním rokem nového programového období, ve kterém jsou z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 poskytovány dotace na zalesňování zemědělské půdy...

Dotace na zalesňování zemědělské půdy

A to v rámci opatření 8.1.1 ,,Zalesňování a zakládání lesů" podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

Dotace na zalesňování zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb. jsou od roku 2015 poskytovány na založení lesního porostu, dále na péči o lesní porost (po dobu 5 let, počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu) a za ukončení zemědělské výroby (po dobu 10 let, počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu). Uvedené dotace se nově poskytují pouze na díly půdních bloků evidované v LPIS s příznakem vhodnosti pro zalesnění (půdy mělké, skeletovité, výrazně svažité či zamokřené, dále strže) a neposkytuje se na výsadbu vánočních stromků ani rychle rostoucích dřevin. K založení lesního porostu mohou být použity výhradně dřeviny uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 185/2015 Sb., vhodné pro dané stanoviště (pro vylišený cílový hospodářský soubor), a ve stanoveném množství (počty sazenic lesních dřevin v tis. ks/ha uvedeny také v příloze č. 1 nařízení vlády č. 185/2015 Sb.).

Sazba DOTACE NA ZALOŽENÍ LESNÍHO POROSTU je diferencována podle dřevin - vyšší sazba platí pro jedli, borovici, buk, dub, lípu, douglasku a jasan, nižší sazba pak pro ostatní dřeviny. O poskytnutí dotace je možné žádat pouze v roce výsadby lesního porostu, až po provedeném zalesnění a nejpozději do 30. listopadu. Před založením porostu je potřeba na místně příslušný regionální odbor SZIF doručit ohlášení vstupu do opatření zalesňování zemědělské půdy, a to nejpozději do 15. května (v roce 2015 až do 31. října). V tomto ohlášení žadatel uvede nejvyšší předpokládanou výměru plochy, kterou hodlá zalesnit - tato výměra je konečná, žadatel v daném roce nemůže žádat o dotaci na zalesnění větší plochy. Pokud žadatel v daném roce ohlášení nepodá, následná žádost o poskytnutí dotace bude zamítnuta.

Sazba DOTACE NA PÉČI O LESNÍ POROST je také diferencována podle výše uvedených dřevin. Příslušná žádost se podává do 15. května, počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu.

Sazba DOTACE ZA UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY je diferencována podle druhu zemědělské kultury před zalesněním (dle údajů v LPIS). Vyšší sazba platí pro kultury standardní orná půda, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka či jinou trvalou kulturu, nižší sazba pak pro travní porost, úhor, trvalý travní porost či jinou kulturu. Příslušná žádost se podává do 15. května, počínaje rokem následujícím po roce založení.

Žadatelem o dotaci na založení lesního porostu může být vlastník, spoluvlastník, spolek vlastníků, nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř, spolek nájemců, vypůjčitelů nebo pachtýřů pozemku určeného k zalesnění, popř. svěřenecký fond; žadatelem o tuto dotaci nemůže být příspěvková organizace státu nebo organizační složka státu. Následná dotace na péči o lesní porost a za ukončení zemědělské výroby se neposkytuje na pozemky ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví České republiky, obcí či krajů.

Žádosti o poskytnutí výše uvedených dotací, stejně jako ohlášení vstupu do opatření, se podávají každoročně na formuláři vydaném SZIF a doručují na místně příslušný regionální odbor SZIF, oddělení příjmu žádostí a LPIS.

Pod článkem je uveden odkaz na platné znění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, a o změně některých souvisejících nařízení vlády. Dále je k článku přiložena také metodika k provádění uvedeného nařízení vlády. Bližší informace zájemci najdou na webu SZIF či na portálu www.eagri.cz v sekci Dotace - Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 - Opatření - M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů - 8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů