Pátek, 1. prosince 2023

Dotaz: Provozovna a Identifikační číslo provozovny

Co vše se dá, z hlediska živnostenského zákona, považovat za provozovnu?

Dotaz: Provozovna a Identifikační číslo provozovny

Jako provozovateli vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nám vzniká odpad nejen v jasně daných provozovnách jako jsou úpravny vody a čistírny odpadních vod, ale i například na vodojemech, přečerpávacích stanicích odpadních vod, armaturních šachtách, čerpacích stanicích surové vody apod. Dají se výše uvedená zařízení považovat za provozovnu dle živnostenského zákona? Zajímá mě to s ohledem na novelu vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která mimo jiné požaduje od 1.5.2016 po původcích odpadů poskytovat oprávněné osobě identifikační číslo provozovny (přidělené dle živnostenského zákona a zákona o základních registrech). Děkuji

Odpověď:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, jakožto zvláštní právní předpis, definuje provozovnu v §17 následujícím způsobem (uvedena jsou pouze ustanovení relevantní k dotazu):

  • Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen ,,automat") a mobilní provozovna.
  • Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní důvod pro jejich užívání. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny.

Provozovna v bytě - Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.

Oznámení o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně - Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50 a pro automaty a mobilní provozovny. V oznámení podnikatel uvede údaje podle odstavce 5.

Přidělování IČP - Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 3, přidělí provozovně identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob^28d), nebylo-li již přiděleno, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

Označení provozovny - Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.

Z Vašeho dotazu je zřejmé, že místa, která uvádíte (např. úpravny vody a čistírny odpadních vod, vodojemy, přečerpávací stanice odpadních vod, armaturní šachty, čerpací stanice surové vody, apod.), nejsou provozovnami ve smyslu živnostenského zákona a nemají - nemusí mít tudíž přiděleno IČP (Identifikační číslo provozovny).
S takovou možností počítá jak zákon o odpadech v §39 odst. 1, tak novelizovaná Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady ve své příloze č. 20. V obou případech se užívá pojem ,,samostatná provozovna". Samostatná provozovna, která není provozovnou ve smyslu živnostenského zákona, je pro potřeby vedení průběžné evidence odpadů a pro ohlašování odpadů, jednoznačně identifikována interním číslem provozovny, které si původce odpadů zvolí.

Autor: Ing. Petr Šulc

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů