Pátek, 1. prosince 2023

Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že dne 23.12.2016 vyšla ve Sbírce nová vyhláška s číslem 437/2016 Sb. o podmínkách použití kalů na zemědělské půdě.

Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Podrobněji k obsahu vyhlášky

Vzhledem k velkému množství změn byla vydána zcela nová vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a nejedná se tedy o novelizaci původní vyhlášky č. 382/2001 Sb (ta je vyhláškou zrušena). Vyhláškou je zároveň provedena novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

1. Vyhláška specifikuje nové povinnosti pro provozovatele čistírny odpadních vod (dále jen ,,ČOV") a zařízení na úpravu kalů.

2. Dále stanoví podmínky pro skladování kalů v zařízení ke sběru a skladování odpadů a technické požadavky pro dočasné uložení upravených kalů v ČOV, u zemědělce a jejich použití na zemědělské půdě.

3. Vyhláška stanovuje požadavky pro provozovatele zařízení na úpravu kalů tak, aby bylo prokazatelné, že technologie úpravy je schopna účinně kaly hygienizovat na požadované snížení počtu patogenních mikroorganismů.

4. Provozovatel bude povinen ověřovat technologii na úpravu kalů, a to na základě odebrání vzorků na vstupu do technologie a na výstupu z technologie a následného porovnání kontaminace, která nesmí překročit stanovený počet kolonií tvořících jednotku (KTJ).

5. Současně jsou upravena mikrobiologická kritéria pro použití upravených kalů na zemědělskou půdu, kdy od 1. ledna 2020 bude možné aplikovat na zemědělské půdy pouze kal kategorie I uvedený v tabulce č. 1 přílohy č. 4.

6. Vyhláška dále vzhledem ke kontinuální produkci kalů po celý rok a jejich aplikaci na zemědělskou půdu v jarním a podzimním období upravuje podmínky pro uložení kalů v ČOV, uložení kalů u zemědělce a způsob skladování kalů.

7. Ačkoli jsou kaly odpadem a je třeba s nimi dále nakládat v zařízení k nakládání s odpady podle zákona o odpadech, jsou stanoveny podmínky pro tzv. dočasné uložení upravených kalů, které lze provádět bez souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

8. Upravený kal lze dočasně uložit za předem stanovených podmínek v ČOV po maximální dobu celkem 12 měsíců od okamžiku výstupu z technologie úpravy kalů v rámci jejich shromažďování, nebo u zemědělce po dobu 8 měsíců od doby výstupu z technologie úpravy kalů.

9. Zemědělci je rovněž dána možnost umístit upravené kaly na jednom z dílů půdních bloků, na kterém budou upravené kaly použity, po maximální dobu 30 dnů (je tedy možné 8 měsíců zabezpečená plocha + 30 dní zemědělská půda) před jejich použitím.

Vyhláška také reaguje na nařízení vlády 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, kde je upraveno užití hnojivových látek na základě půdně klimatických podmínek stanoviště včetně limitu dusíku pro stanovenou plodinu. Dále došlo ke sjednocení koncentrací vybraných rizikových prvků v půdě s preventivními hodnotami stanovenými vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě ve vazbě na zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Další změny jsou k nalezení v samotném textu vyhlášky pod níže uvedeným odkazem ke stažení. Důležitá jsou rovněž přechodná ustanovení definovaná v § 11.


Ke stažení:

vyhláška č. 437/2016 Sb.:vyhl-437-2016.pdf [ 1.29 MB ]

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů