zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EU - Komise plní slib. Nabízí podporu při energetickém využití odpadu a spolu s EIB plánuje podpořit investice do oběhového hospodářství

06.02.2017
Odpady
Recyklace
EU - Komise plní slib. Nabízí podporu při energetickém využití odpadu a spolu s EIB plánuje podpořit investice do oběhového hospodářství

Rok poté, co přijala balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství, vydává Komise zprávu o dosavadních výsledcích klíčových iniciativ, jež jsou součástí akčního plánu z roku 2015.

Kromě zveřejnění své zprávy Komise:

  • podnikla další kroky a spolu s Evropskou investiční bankou (EIB) založila platformu pro finanční podporu oběhového hospodářství, která bude sdružovat investory a inovátory,
  • vydala doporučení členským státům o přeměně odpadu na energii,
  • navrhla konkrétní změny právních předpisů o některých nebezpečných látkách v elektrických a elektronických zařízeních.


Frans Timmermans, první místopředseda Komise odpovědný za udržitelný rozvoj, k tomu řekl: ,,Rozvoj oběhového hospodářství v Evropě je pro tuto Komisi jednou z největších priorit. Hodně jsme pokročili a pro rok 2017 plánujeme další iniciativy. Podařilo se nám uzavřít celý cyklus - od návrhu přes výrobu a spotřebu až po nakládání s odpady - a přispět tak k zelenější a konkurenceschopnější Evropě."

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, dodal: ,,Jsem rád, že můžeme navázat na úspěch investičního plánu předsedy Junckera a opět ve spolupráci s EIB zprostředkovat vzájemný kontakt mezi investory a inovátory. Chceme navýšit investice, jak soukromé, tak veřejné, do oběhového hospodářství. Velmi často to znamená přijít s novým podnikatelským modelem, a ten si může žádat nový, inovativní způsob financování. Nová platforma je skvělý způsob, jak o obrovském potenciálu projektů zaměřených na oběhové hospodářství lépe informovat, a získat tak více peněz na jejich financování. Oběhové hospodářství je důležitou součástí moderní evropské ekonomiky a my děláme maximum pro to, abychom tuto změnu podpořili a aby to byla změna trvalá."

K tématu se vyjádřil i viceprezident EIB Jonathan Taylor, který odpovídá za financování opatření v oblasti životního prostředí, změny klimatu a oběhového hospodářství: ,,Evropská investiční banka velmi ráda spojila síly s Komisí, abychom využili společnou finanční sílu a zkušenosti a zvýšili podíl oběhového hospodářství na naší ekonomice. Jakožto největší světový multilaterální poskytovatel úvěrů na opatření týkající se změny klimatu, jejichž objem jen za minulý rok činil více než 19 miliard eur, považujeme oběhové hospodářství za základní předpoklad zvrácení změny klimatu a udržitelnějšího využívání omezených zdrojů naší planety, a také za způsob, jak přispět k růstu Evropy. Abychom tento přechod zrychlili, budeme i nadále nabízet poradenství a budeme více investovat nejen do inovativních podnikatelských modelů oběhového hospodářství a nových technologií, ale i do tradičnějších projektů věnujících se efektivnímu využívání zdrojů. Nová platforma pro finanční podporu oběhového hospodářství bude základním nástrojem pro zvyšování povědomí o oběhovém hospodářství a pro financování s ním souvisejících projektů."

Platforma pro financování oběhového hospodářství využije úspěchů investičního plánu pro Evropu, díky kterému bylo do konce roku 2016 uvolněno 164 miliard eur investic, a v návaznosti na něj prohloubí propojení současných nástrojů, jako jsou Evropský fond pro strategické investice (EFSI) a program InnovFin (finanční prostředky EU pro inovátory, iniciativa v rámci programu Horizont 2020), a možná i vytvoří nové finanční nástroje přímo pro projekty oběhového hospodářství. Platforma bude společným prostorem Komise, EIB, národních podpůrných bank, institucionálních investorů a dalších zainteresovaných subjektů a náplní její činnosti bude informovat o investičních příležitostech v sektoru oběhového hospodářství a seznamovat potenciální předkladatele projektů s osvědčenou praxí, provádět analýzy projektů a jejich finančních potřeb a poskytovat poradenství ohledně strukturování a financovatelnosti projektů.

Sdělení o úloze procesů výroby energie z odpadů v oběhovém hospodářství, které dnes Komise vydala, uvádí způsoby, jak přínosy této malé, nicméně inovativní součásti národního energetického mixu maximalizovat. Obsahuje pokyny pro členské státy, jak v kontextu nakládání s odpady správně vyvážit kapacitu výroby energie z odpadů, a zdůrazňuje roli hierarchie způsobů nakládání s odpady podle udržitelnosti, v níž nejvyšší příčku zaujímá předcházení vzniku odpadu a recyklace. Zároveň státům radí, jak optimalizovat svůj podíl na energetické unii a využívat příležitostí k přeshraničním partnerstvím - tedy je-li to přiměřené a v souladu s environmentálními cíli Unie.

Součástí balíčku, který dnes Komise přijala, je také návrh aktualizovat legislativu tak, aby se omezilo používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (tzv. směrnice RoHS). Podle návrhu by se měly nahradit používané nebezpečné materiály a tím zefektivnit recyklace součástí elektrických a elektronických zařízení. Změny mají také usnadnit operace na sekundárním trhu (tedy další prodej) a opravy zařízení. Podle odhadů by navrhovaná opatření snížila produkci nebezpečného odpadu v EU o více než 3 000 tun ročně a ušetřila energii a suroviny. Jen ve zdravotnictví by se na nákladech mohlo ušetřit zhruba 170 milionů eur.

V neposlední řadě Komise ve své zprávě o pokroku učiněném za uplynulý rok zmiňuje zásadní opatření, která podnikla a která se dotkla oblastí, jako je odpad, ekodesign, plýtvání potravinami, organická hnojiva, záruky za spotřební zboží, inovace a investice. Principy oběhového hospodářství se postupně integrovaly do osvědčených postupů v průmyslu, zelených veřejných zakázek, využívání fondů politiky soudržnosti i do nových iniciativ ve stavebnictví a vodohospodářství. Aby se přechod na oběhové hospodářství uskutečnil co nejdříve, Komise vyzvala Evropský parlament a Radu, aby v souladu se společným prohlášením o legislativních prioritách EU na rok 2017 pokročily ve schvalování příslušné legislativy. V plnění akčního plánu pro oběhové hospodářství bude Komise pokračovat i v průběhu nadcházejícího roku, kdy hodlá předložit strategii pro plasty, rámec dohledu pro oběhové hospodářství a návrh týkající se recyklace vody.

Souvislosti

Dne 2. prosince 2015 Evropská komise přijala ambiciózní balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství, který obsahuje akční plán EU s řadou opatření, jež se dotýkají celého životního cyklu výrobků: od návrhu, zajištění zdrojů, výroby a spotřeby až po nakládání s odpady a trh s druhotnými surovinami.

Přechod na intenzívnější oběhové hospodářství znamená pro Evropu i její občany řadu příležitostí. Je důležitou součástí naší snahy modernizovat a transformovat evropskou ekonomiku tak, aby se do budoucna ubírala lépe udržitelným směrem. Transformace má silné ekonomické opodstatnění, pro podniky znamená značný ekonomický zisk a větší konkurenceschopnost. Přináší výrazné úspory energií a přínosy pro životní prostředí. Vytváří pracovní místa na lokální úrovni a příležitosti k sociální integraci. Úzce souvisí s klíčovými prioritami EU v oblasti tvorby pracovních míst a růstu, investic, v sociální agendě a inovacích v průmyslu.

Své nejvýznamnější dosavadní výsledky Komise spolu s Evropským hospodářským a sociálním výborem představí na konferenci o oběhovém hospodářství, která se bude konat ve dnech 9.-10. března 2017. Na programu bude i diskuze se zainteresovanými subjekty o dalších krocích, jež by se měly podniknout v budoucnu. U příležitosti konference bude také oznámeno zřízení účastnické platformy pro oběhové hospodářství.

Další informace:

ZPRÁVA: otázky a odpovědi

Akční plán EU pro oběhové hospodářství

Zpráva o provádění

Sdělení o výrobě energie z odpadů

Směrnice RoHS

Balíček pro čistou energii

Sdělení o pracovním plánu pro ekodesign na období let 2016-2019

Protokol o recyklaci stavebního a demoličního odpadu

Návrh nařízení, kterým se stanoví pravidla dodávání hnojivých výrobků na trh

Zelené veřejné zakázky

EIB a oběhové hospodářství

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí