zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V České republice se zvyšuje rozloha bukových lesů. Jak přistupovat k jejich výchově?

07.04.2017
Les
V České republice se zvyšuje rozloha bukových lesů. Jak přistupovat k jejich výchově?

V České republice stoupá rozloha bukových lesů, a to na úkor lesů smrkových, jejichž rozloha setrvale klesá..

Za období 15 let (mezi roky 2000-2015) se zvýšila plocha bukových lesů o přibližně 57 000 ha, to je asi 12x rozloha lipenské přehrady. Výrazně tedy narůstá rozloha mladých porostů, o které je nutno pečovat odpovídající výchovou.

Na základě posledních poznatků výzkumu zpracovali vědci z FLD ČZU v Praze a VÚLHM, v. v. i., certifikovanou metodiku, ,,příručku pro praxi", Postupy výchovy k dosažení pěstebně-ekologického a ekonomického optima v bukových porostech na cílových hospodářských souborech 43 a 45. Jedná se o území především ve 4. lesním vegetačním stupni, v nadmořských výškách 550-600 m, s průměrnou roční teplotou: 6,0-6,5 °C a průměrnými ročními srážkami 700-800 mm, tedy s poměrně příznivými klimatickými podmínkami. Lokality představuji hospodářství exponovaných, kyselých a živných stanovišť středních poloh.

Z hlediska výchovy jsou důležité tyto pěstební vlastností buku:

? je dostatečně odolný vůči účinkům škodlivých abiotických i biotických činitelů,

? díky hlubšímu kořenovému systému a příznivějším charakteristikám opadu(ve srovnání se smrkem) má pozitivní vliv na vlastnosti půd,

? je významnou stabilizační dřevinou, zejména v smíšených porostech se smrkem,

? vzhledem ke svým biologickým vlastnostem je pěstebně nejtvárnější dřevinou(má schopnost snášet zastínění a na druhou stranu velkou citlivost na světelnépodmínky),

? je schopen značného tloušťkového přírůstu (zejména po uvolnění koruny) aždo vysokého věku,

? je náchylný k rozrůstání korun do šířky, čímž mohou vznikat nepravidelné ažexcentrické koruny,

? od stadia mlazin často dochází k zakřivení kmene a k vytváření vidlic.

Buk je z mnoha důvodů nejčastěji obnovován přirozeně, mimo jiné kvůli dosažení potřebné hustoty mladých porostů. Zejména na stanovištích dříve nevhodně zalesněných smrkem je však nutná obnova umělá.

Výchova bukových porostů ovlivňuje kvantitui kvalitu produkce dřeva, ale také plnění dalších funkcí lesa. Význam výchovy bukových porostů bylpotvrzen s ohledem na koloběh uhlíku. Pozitivní je vliv výchovy při adaptaci bukových porostů na klimatické změny. Porosty vychovávané i v 70 letech věkuvykazují následně lepší přírůst, a to i v letech s velmi malými srážkami. Navíc sedíky výchově v těchto porostech prodloužila i růstová sezóna v porovnání s porostybez výchovy.

Příručkou uváděné postupy výchovy bukových porostů založené na nejnovějšíchpoznatcích jsou diferencovány jednak podle způsobu založení porostu(z umělé obnovy, z přirozené obnovy) a jednak podle kvality porostů, tj. zejménakvality genetické vyjádřené podílem stromů se sklonem ke košatění, tvorbě vidlic,zakřivení kmene a excentricitě a také dostatečné hustotě před prvními výchovnýmizásahy. Navržené modely výchovy byly sestaveny pro tři kategorie bukových porostů:

1) Kvalitní porosty, tj. porosty s dostatečnou hustotou a naprostou převahou kvalitníchjedinců. Takové porosty vznikají většinou přirozenou obnovou. U uměleobnovovaných porostů jde většinou o případy, kdy byly při výsadbě použity významněvyšší počty sazenic (nejméně 10 tis. jedinců na hektar).

2) Méně kvalitní porosty, tj. porosty s nízkou počáteční hustotou a s převahoujedinců s vadami kmínku. Takové porosty vznikají z umělé obnovy (provedenévýsadbou nedostatečné hustoty) a také z nesprávně provedené obnovy přirozené.Patří sem také všechny porosty, které nelze zařadit do předchozí nebo následujícíkategorie.

3) Porosty s opožděnou výchovou, tj. porosty, kde neproběhl žádný zásah do horníporostní výšky 15 m (ca do 20-30 let věku). Zanedbání pěstební péče se v takovýchtoporostech projevilo zejména vyšším podílem nežádoucí příměsi pionýrskýchlistnáčů a vysokým zastoupením netvárných a košatých jedinců v úrovni.

malý

Podle dosavadních poznatků a s ohledem na biologické vlastnosti buku lze sestavitobecné zásady pěstování bukových porostů do těchto bodů:

o cílem pěstování je dosažení maximálního podílu cenných sortimentů, zejménav geneticky hodnotných porostech na živinově bohatších stanovištích,

o buk je pěstebně nejtvárnější dřevina reagující bezprostředně na výchovné zásahy,

o ve stadiu mlazin a tyčkovin převládá negativní výběr (v úrovni),

o od stadia tyčovin se uplatňuje výběr pozitivní,

o buk výrazně reaguje na uvolnění světlostním přírůstem až do pozdního věku.

Z ekonomického hlediska je důležité, aby výchovné zásahy byly co nejefektivnější.To lze dosáhnout zejména časnou a intenzivní výchovou, kdy se rozhoduje zejménao kvalitě porostu a kterou již opožděnými zásahy prakticky nelze zvyšovat. Správnou výchovou lze významně zvýšit podíl stromů vysoké kvality, jejichžcena na trhu je vyšší o cca 600-800 Kč/m3.

Na druhé straně lze ekonomický přínos výchovy porostů spatřovat i ve finančním efektu jednotlivých výchovných zásahů. Ekonomická výhodnost jednotlivých zásahůtotiž pozitivně koreluje s narůstající hmotnatostí těžených stromů (a tím i s rostoucímvěkem porostů) a s rostoucím objemem vytěženého dřeva jedním zásahem.Posledním zásadním faktorem je použitá technologie těžby a přibližovánídřevní hmoty. Pokud terénní poměry dovolují alternativy, jeví se využití harvestorovýchtechnologií jednoznačně jako ekonomicky nejvýhodnější.

Ekonomický přínos silnějších výchovných zásahů koresponduje seschopností buku reagovat zvýšeným přírůstem na uvolnění korun. Na výzkumných plochách bylo ověřeno, že pouze silnější zásah (cca 25 % zásoby) pozitivně ovlivnil přírůstuvolněných buků, na kontrolní ploše a na ploše se slabým zásahem (10-15 % zásoby)byl tloušťkový přírůst vzorníků významně nižší (dosahoval v průměru pouzecca 65 % přírůstu silněji uvolněných stromů).

Výsledky výzkumů dokládají, že správně provedenávýchova může zvýšit objem stromů výběrové kvality o cca 150 m3/ha. Při cenovémrozdílu cca 700 Kč/m3 mezi sortimenty II. jakostní třídy a pilařskou kulatinou a připředpokládané výtěžnosti sortimentů zvláštní jakosti na úrovni 30 % objemu stromůvýběrové kvality tak může dojít za optimálních podmínek k navýšení výnosůo 30-40 000 Kč/ha.

Certifikovaná metodika, vytvořená s finanční podporou TA ČR (TA02021250), je ke stažení zde: http://www.vulhm.cz/sites/files/Informatika/Metodiky/LP_13_2016.pdf

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí