Neděle, 3. března 2024

Základní popis a písemné informace o odpadu

Jak a kdy používat dokumenty ZPO a PIO?

Základní popis a písemné informace o odpadu

Velice často se setkáváme s dotazy na vysvětlení pojmů ,,základní popis odpadu,, a ,,písemné informace o předávaném odpadu", kdy se daný dokument vypracovává a komu se vlastně předává. Pokusíme se tedy na tyto otázky postupně odpovědět a nasměrovat původce odpadů a oprávněné osoby ke správnému řešení a použití uvedených dokumentů.

Základní popis odpadu (ZPO)

Základní popis odpadu je definován ustanovením § 2 písm. q) vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Základním popisem odpadu je průvodní dokumentace odpadu vypracovaná původcem odpadu nebo oprávněnou osobou v rozsahu stanoveném v bodě 2 přílohy č. 1 této vyhlášky na základě všech dostupných informací o odpadu, za jehož úplnost a pravdivost odpovídá původce nebo oprávněná osoba, která základní popis odpadu předává s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení.

Písemné informace o odpadu (PIO)

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v ustanovení § 4, který definuje obecné požadavky na zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů a v odst. 3 stanovuje, že při přejímce odpadů do zařízení postupuje provozovatel zařízení a dodavatel odpadů způsobem uvedeným v příloze č. 2. Tato příloha v odst. 2 definuje požadavek na dodavatele odpadu, který musí poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující písemné informace:

  1. IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firmu/název/jméno a příjmení dodavatele odpadu, identifikační číslo zařízení, pokud je dodavatelem oprávněná osoba, identifikační číslo provozovny, pokud je dodavatelem původce odpadu, název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (dále jen ,,IČZUJ") provozovny. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí,
  2. kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných vlastnostech,
  3. další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu.

Rozdíl mezi ZPO a PIO

Rozdíl mezi dokumenty je zřejmý. Základní popis odpadu vyžaduje provozovatel skládek a dalších zařízení vyjmenovaných v § 2 písm. n) vyhlášky č. 294/2005 Sb., tedy skládky, lomy, odkaliště a další místa na povrchu terénu, kde jsou odpady využívány k zasypávání, rekultivacím a jiným povrchovým úpravám,a to vždy při předávání každé jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do těchto zařízení.

Pokud je odpad přijímán do jiných, než výše uvedených zařízení, dodavatel odpadu předává provozovateli zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek odpadu písemné informace, stanovené v bodě 2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Písemné informace o odpadu nahrazují ZPO. Cílem tohoto dokumentu je jednoduchost a získání základních údajů o vlastnostech odpadu, které jsou nezbytné pro zjištění, zda je možné do příslušného zařízení uvedený odpad přijmout a nakládat s ním.

Cesta správným směrem

Snažili jsme se krátce objasnit oba tyto pojmy. A naše doporučení? Při předání odpadu do zařízení oprávněné osoby, vždy používejme tu správnou dokumentaci v podobě ZPO a PIO, ušetříme si čas a také zbytečné ,,papírování".

Tyto dokumenty jsou Vám k dispozici i v námi dodávaném SW EVI 8 i SKLAD Odpadů 8. Bližší informace najdete na našich webových stránkách u modulů k produktům EVI 8 (https://www.inisoft.cz/software/evi-8#modules) a SKLAD Odpadů 8 (https://www.inisoft.cz/software/sklad-odpadu-8#modules).

Ing. Michal Horník, Bc. Jiří Tichý
oddělení poradenství a legislativa, INISOFT s.r.o.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů