Nefinanční reporting v České republice

I když má mnoho velkých firem povinnost reportovat nefinanční informace, stále 70 % z nich nezná legislativu, která se k tomuto typu reportování vztahuje.

12. dubna 2018
Nefinanční reporting v České republice

Na druhou stranu si firmy uvědomují, že je klíčové informovat své stakeholdery (zainteresované strany) o aktivitách v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Důležitost celého konceptu CSR tak nabírá na intenzitě

Už je to více jak rok, co podniky na základě své velikosti, obratu a obchodovatelnosti na burze začaly mít povinnost ve svých výročních zprávách zohlednit nefinanční informace. Ty se vážou k sociální
a environmentální oblasti, otázce lidských práv a rizik korupce. Tato povinnost vyplývá z evropské směrnice č. 2014/95/EU.

Společnost Flagship, která je data partnerem mezinárodního standardu nefinančního reportování Global Reporting Initiative, provedla v březnu 2018 průzkum na téma nefinančního reportingu (NFR) v České republice. Do průzkumu bylo zahrnuto 50 středních a velkých podniků se sídlem v ČR, které se společenské odpovědnosti firem (CSR) a jejímu reportingu věnují.

,,V České republice je stále velký počet firem, který má v oblasti nefinančního reportingu a celé oblasti CSR mezery. Je zapotřebí, aby si české firmy doplnily vzdělání. To ostatně potvrzuje fakt, že celých sedmdesát procent firem nezná legislativu, která se týká nefinančního reportingu v ČR. A pokud ano, tak spíše v obecné rovině. Co je ale důležité, že nefinanční reportování je vnímáno kladně a pouze sedmnáct procent firem se domnívá, že se jedná jen o aktuální trend", říká Sandra Feltham, ředitelka společnosti Flagship, která se jako jediná v ČR specializuje na oblast udržitelného podnikání a nefinančního reportingu.

96 % firem se také správně domnívá, že nefinanční reporting by měl zahrnovat výsledky CSR strategie. Právě reporting může pak zajistit, že podnikání bude transparentní a bude zahrnovat etický rozměr. Tento typ informací je důležitý pro firemní stakeholdery (zainteresované strany), hlavně pro akcionáře, investory, zaměstnance firmy a v neposlední řadě pro společnost/komunitu.

Dalšími přidanými hodnotami jsou pozitivní vliv na PR, pověst, jméno a reputace firmy. Stoupá také důvěryhodnost firmy, renomé a zvyšuje se zájem investorů o danou firmu, zájem uchazečů o zaměstnání a v neposlední řadě samotná loajalita zaměstnanců. Díky reportingu může firma fungovat strategicky a mít v pořádku své interní záležitosti, což napomůže ke standardizování firemních procesů.

Vydání nefinančního reportu by mělo firmu donutit změnit své procesy s ohledem na dopady na své okolí. To bude pravděpodobně zahrnovat investice do procesů a inovací, které povedou k výrobě kvalitnějších produktů. To opět ocení stakeholdeři, díky čemuž se investice firmě vrátí.

Největším motivátorem k vydání nefinančního reportu je legislativa, reputace a PR. Často také firmy uvádějí, že pociťují tlak ze zahraniční centrály, od klientů, investorů a v neposlední řadě v rámci konkurenčního boje, kdy kvalitní reporting a CSR strategie mohou být konkurenční výhodou.

Zajímavé je, že tlak ze strany zaměstnanců nemá na vydávání reportů nijak zásadní roli. I když na druhou stranu v průzkumu zaznělo, že motivující může být generace mileniálů, kterou tato problematika velmi zajímá. Navíc se i na základě odpovědného přístupu firmy rozhodují při investování do jejích akcií nebo při koupi jejích výrobků a služeb. Toto chování nelze považovat za ,,tlak", ale spíše o přirozený vývoj potřeb zákazníků, investorů a zaměstnanců.

Kvalitní nefinanční report by měl zahrnovat pozitivní i negativní dopady, které organizace má na své okolí, dále environmentální a sociální údaje firmy a v neposlední řadě vztah firmy k udržitelnému rozvoji. Report by měl mimo jiné obsahovat výsledky CSR strategie, vč. vize, mise a hodnot. Do reportu by měli být zapojeni i stakeholdeři.

Všechny údaje musí samozřejmě být pravdivé a ověřitelné. Osmdesát procent firem si uvědomuje existenci závažných rizik spojených s uvedením nepravdivých informací do nefinančního reportingu.

Firmy si také uvědomují, že uváděním lživých informací mohou snížit svoji kredibilitu, poškodit si jméno, reputaci a ztratit důvěru stakeholderů (hlavně veřejnosti, obchodních partnerů). Také si jsou vědomi rizik v podobě sankcí. Lživé informace považují dokonce za legislativní pochybení a porušení zákonné povinnosti.

Na závěr přes 80 % firem tvrdí, že by nefinanční report měl být provázán s výroční zprávou. Díky této provázanosti by časem bylo možné sledovat vliv CSR strategie na chod firmy.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů