Pondělí, 22. dubna 2024

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

 Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech...

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
Citace: 210/2018 Sb. Částka: 105/2018 Sb.
Na straně (od-do): 3475 Rozeslána dne: 27. září 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 14. září 2018 Datum účinnosti od: 1. dubna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. II

Vydáno na základě: 185/2001 Sb.
Předpis mění: 321/2014 Sb.
210

VYHLÁŠKA

ze dne 14. září 2018,

kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb.,
o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 229/2014 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za slovo "zajistit" vkládá slovo "celoročně", slova ", a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku" se zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "V období od 1. listopadu do 31. března následujícího kalendářního roku může obec přizpůsobit nastavení četnosti svozu klimatickým podmínkám a množství produkovaných biologických odpadů.".

2. V § 2 odst. 2 se slova "Tato povinnost" nahrazují slovy "Povinnost podle odstavce 1".

3. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Povinnost podle tohoto odstavce nelze splnit postupem podle odstavce 6.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů