Sobota, 23. září 2023

Výzkumníci Akademie věd varují: Bez zásadní změny lesního zákona se naše lesy neuzdraví

Výzkumníci Akademie věd varují: Bez zásadní změny lesního zákona se naše lesy neuzdraví

Právě zveřejněné Stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR vyzývá k přijetí nového zákona o lesích, který ,,by měl k lesům přistupovat nikoli jako ke zdroji hospodářského zisku (...) ale jako k součásti životního prostředí, která má (vedle funkcí hospodářských) nenahraditelné funkce ekologické, sociální, estetické a v neposlední řadě i zdravotní".

Komise Akademie věd v návaznosti na to dochází k závěru: ,,Jde o tak zásadní změny, že musí být řešeny novým zákonem a doprovázeny požadavkem příslušného vzdělávání lesních odborníků. Polovičatá řešení formou novel existujících podzákonných norem nemohou přinést skutečnou funkční změnu současného stavu lesnické legislativy, která dnes nerespektuje vědecké poznatky a v lese vidí stále především hospodářský nástroj." Stanovisko na dnešním semináři Akademie věd [1] představil MUDr. Radim J. Šrám, DrSc., předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR [2].

Komise pro životní prostředí Akademie věd konstatuje, že nynější plošný rozpad lesů a lesnicko-dřevařská krize je výsledkem působení probíhající klimatické změny, umocněné výrazně pozměněnou skladbou lesů, degradovanou půdou a neúměrně vysokými stavy spárkaté zvěře poškozující přirozenou i umělou obnovu lesa, ale také nevhodným obchodním modelem státního podniku Lesy ČR. Ten neumí pružně reagovat na náhlé výkyvy požadavků na lesnické hospodaření a významně přispěl k destabilizaci vztahu lidí na venkově k lesnímu hospodářství.

Stanovisko v návaznosti na to popisuje nejpalčivější problémy stávajícího lesního zákona: ,,Je nutné změnit současnou kategorizaci lesů, zrovnoprávnit systém pasečného (holosečného) hospodaření se systémem nepasečným, nahradit monokulturní stejnověký les lesem smíšeným a různověkým, s ponechanými stromy k zetlení, upřednostňovat a zvyšovat podíl přirozené obnovy celé palety dřevin včetně smrku na stanovištně vhodných polohách i přizpůsobovat vždy druhovou skladbu lesa daným přírodním podmínkám." [3] Dále stanovisko upozorňuje na nefunkční systém zadávání zakázek státním podnikem Lesy ČR [4] a skutečnost, že bez nového zákona nemohou být naše lesy pestřejší a odolnější [5].

Stanovisko upozorňuje, že návrhy, které by zajistily dlouhodobě udržitelné lesnictví, byly vypracované už v rámci konsensuálního Národního lesnického programu II v roce 2008, ale následně již nebyly do praxe Ministerstvem zemědělství zavedeny [6]. Podle Komise pro životní prostředí právě naopak ,,vedení sektoru zaujaté především ekonomickými zájmy nereagovalo včas na probíhající změny klimatu a nepřizpůsobilo tomu dostatečně způsob hospodaření". Stanovisko upozorňuje, že ,,existující a ani novelizovaná legislativa tento problém neřeší."

Hnutí DUHA připravilo spolu s lesníky a vědci komplexní balíček návrhů ,,Co dělat, abychom zachránili naše lesy" a předalo jej v červnu 2018 Vládě České republiky, vláda se jím ovšem dosud nezabývala. Jeho součástí je i změna lesního zákona. Řešení představená výzvou Zachraňme lesy již podpořilo téměř dvacet tisíc lidí [7].

Dnes probíhající konference ,,Současná situace v českém lesnictví - dosavadní přístupy a jejich důsledky" se zabývá současnou situací v českém lesnictví z pohledu ekonomického, ekologického i sociálního a vystupují na ní přední odborníci zejména z různých odborných ústavů Akademie věd. K ,,předložení komplexní novely zákona o lesích a prováděcích vyhlášek i finanční podpory vlastníkům lesů, které zajistí druhově a věkově pestřejší lesy odolnější vůči kalamitám". jednomyslně vyzval 21. listopadu 2018 Vládu ČR i Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny [8].

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, řekl:

,,Výzkumníci Akademie věd upozorňují, že k řešení současné krize lesů je nezbytný nový lesní zákon. Potřebujeme zákon, který usnadní hospodařit bez holosečí a s pestrou druhovou skladbou našich lesů."

,,Vládě jsme již v červnu předali balíček návrhů, který zahrnuje i změnu lesního zákona. Na potřebu jeho změny nyní upozorňuje i Akademie věd. Rozpad lesů v letošním roce násobně překoná ten loňský. Je tedy nejvyšší čas, aby Ministerstvo zemědělství novým lesním zákonem začalo krizi našich lesů řešit."


Poznámky:

[1] Program a výstupy konference Akademie věd ČR ,,Současná situace v českém lesnictví - dosavadní přístupy a jejich důsledky" pořádaný ve středu 9. ledna 2019 jsou dostupné na http://nasekrajina.eu/lesnictvi-seminar/
[2] Komise pro životní prostředí AV ČR je poradním orgánem Akademické rady AV ČR, jejímž posláním je mj. vyjadřovat se k environmentálním problémům, jejichž řešení ovlivňuje v celonárodním měřítku stav životního prostředí, posuzovat dokumenty vědecké povahy či návrhy zákonů relevantní z hlediska vědecké činnosti i obecné praxe v oblasti životního prostředí, podporovat výzkum a organizovat semináře v této oblasti. V současné době má 23 členů, kteří jsou respektovanými odborníky nejen z ústavů AV ČR, ale i vysokých škol a dalších výzkumných institucí.
[3] Blíže viz Výzva Platformy pro krajinu vládě ČR na http://nasekrajina.eu/2018/04/24/vyzva-platformy-krajinu-vlade-cr
[4] ,,Některé lesnické firmy vykonávající práce v lese a výkup dřeva dostává do existenčních problémů, jiné naopak protěžuje. Nefunkční stav vyvolává pnutí mezi obchodními partnery LČR, což dopadá na celý lesnicko-dřevařský sektor, a to včetně malých vlastníků lesů."
[5] ,,Právě kvůli příliš úzkému zmocnění dané lesním zákonem je nyní vydané novele vyhlášky č. 83/1996 Sb. (nově č. 298/2018 Sb.), o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, vytýkáno, že nenaplňuje cíl rozšířit druhové spektrum základních i melioračních a zpevňujících dřevin."
[6] Stanovisko k tomu uvádí: ,,Bohužel na měnící se růstové podmínky vůbec nereagovala lesnická legislativa, přestože existuje řada vládních dokumentů, které změny v zásadě předpokládaly. Například se jedná o Národní lesnický program II (NLP), kterým vláda již v roce 2008 svým usnesením uložila ministru zemědělství, místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí zohlednit opatření NLP při přípravě návrhů věcných záměrů zákona o lesích. Bohužel téměř celý obsah konsenzuálního dokumentu nebyl implementován do provozní praxe." Celý jeho text je dostupný na http://nasekrajina.eu/2019/01/09/stanovisko-kzp-av-cr-k-seminari-soucasna-situace-v-ceskem-lesnictvi-dosavadni-pristupy-a-jejich-dusledky/
[7] http://zachranmelesy.cz, http://zachranmelesy.cz/balicek
[8] http://hnutiduha.cz/aktualne/poslanecky-vybor-pro-zivotni-prostredi-zada-vladu-aby-resila-priciny-krize-nasich-lesu

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů