Na Slovensku se láme chleba v odpadech/obalech

2. října 2020
Na Slovensku se láme chleba v odpadech/obalech

Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v § 27, ods. 5 jasne definuje povinnosť výrobcu znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu, kam patria aj obaly a neobalové výrobky. Prax je však iná. Triedený zber obalov a neobalových výrobkov - papier, plasty, sklo, kovy a kompozitné obaly v obciach a mestách majú teda financovať výrobcovia cez organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

Financie, ktoré zberové spoločnosti od OZV dostávajú, však dlhodobo nestačia na pokrytie reálnych nákladov spojených s triedeným zberom obalov a neobalových výrobkov. Triedený zber tak vytvára v zberových spoločnostiach trvalú stratu, ktorú si musia vykrývať z iných zdrojov, ak také majú. Prirodzenou snahou zberových spoločností je znižovať stratu, čo znamená okresávanie výkonov na úkor kvality triedeného zberu ako napr. hustota zberných hniezd, frekvencia zberov a pod. Okrem toho sú obce často krát nútené priamo alebo nepriamo dofinancovávať triedený zber obalov a neobalových výrobkov.

Dôvodom je snaha udržať alebo zvyšovať zavedený štandard zberu s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky v triedení. Aktuálny stav financovania triedeného zberu je nedostatočný, trvalo neudržateľný a preto podporujeme zámer Ministerstva životného prostredia SR predstavený v posledných dňoch, ktorým chce ozdraviť a navýšiť financovanie triedeného zberu na Slovensku. Vítame, že MŽP SR si plne uvedomuje dlhodobé finančné problémy triedeného zberu, prikladá im patričnú vážnosť a konečne začalo reálne konať na ich odstránenie. Zásadne nesúhlasíme s reakciami výrobcov obalov, ktoré odzneli v médiách, že plánované zvýšenie recyklačných poplatkov za obaly umiestnené na trh bude pre nich likvidačné a že výrazne zvýši ceny balených výrobkov.

Výrobcovia si prenesú zvýšené náklady do cien výrobkov, pričom konečná cena produktu sa navýši rádovo maximálne v centoch. Toto opatrenie bude spravodlivo prenášať reálne náklady na konečného spotrebiteľa, ktorý odpad vytvára, čo znamená uplatnenie princípu znečisťovateľ platí. Požadujeme, aby Ministerstvo životného prostredia SR bezodkladne nastavilo spravodlivý systém financovania triedeného zberu tak, aby poskytoval dostatok financií pre pokrytie všetkých potrebných a reálnych nákladov spojených s výkonom triedeného zberu obalov a neobalových výrobkov vrátane investičných nákladov do zberných nádob, infraštruktúry triedeného zberu a informačnú kampaň na propagáciu triedeného zberu. Na zabezpečenie dostatku financií považujeme za nutné prijať bezodkladne nasledovné opatrenia:

  • Prísne eliminovať tzv. ,,free riderov" - výrobcov, ktorí neplatia do systému za obaly a neobalové výrobky uvedené na trh, zaviesť vysoké a rastúce pokuty za neplatenie do systému;
  • vyhláškou nastaviť minimálne sadzby poplatkov, ktoré musia OZV platiť zberovým spoločnostiam za všetky vytriedené obaly a neobalové výrobky, ktoré budú preukázateľne zhodnotené (recyklácia a energetické zhodnotenie nerecyklovateľného zvyšku).

Tieto opatrenia by mali zabezpečiť dostatok financií v systéme nie len na plnú funkčnosť triedeného zberu obalov a neobalových výrobkov v obciach a mestách SR ale rovnako na materiálovú recykláciu, resp. iné ekologické zhodnotenie materiálov. Zberové spoločnosti budú mať financie aj na obnovu infraštruktúry triedeného zberu.

Zdroj: Priatelia Zeme

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů